"-

, 10/8/2016

  "-

""


 1. 20-21: "וֹ וּ וּ בּ הּ כּ שׂ וּ שׁיִ כּ וּ וֹ אַתּ כּ שׁ אָ אָתּ אָ" ()
 2. 8: " בּ טּוֹ וּ בּ שׁ נּ וּ וֹ שׁ שׂ "
 3. 11-12: " אָ אַשּׁוּ יּ כּ בּ וּ כּ גּ"
 4. 22-23: " מּ שׁמּ כּ וּ שׂוֹ דּ בּ שׁמּ כּ שׁ וֹ שּׁשׁ אָ וֹ בּ " ()
 5. 27-28: "לּ שׁ תּ גּ בּ שׁ תּ מּ וֹ שׁ שׁ וֹ יּשׂ כּ לּ שׁ יּתּ וֹ בּתּוֹ וֹ שּׁ"()
 6. 20-21: "בּ תּשׂ לּ תּ שׁ בּ בּ מּוֹ שׁ אַכּ שׁ אָוֹ וּתּ בּ תּשׂ לּ גּ כּ בּ תּ תּ"
 7. 12-13: "כּ שׁ וֹ וּ שׁ נּ וֹ שׂתּ וֹ שׁ וּ שׁמּ"
 8. 17: "שּׁ יּ"
 9. 22-23: "שׁפּ יִ כּגּ כּ יִ כּ ' בּ שׁ בּ יִשׂ יּוֹוּ לּ וּ מּ יּגּוּ וֹ אָ וּ יִשׂ שׂוּ כּשׁ וּ ' שׁ"
 10. 23: "שׁפּ גּשׁנּ אַ מּשׁכּ וּ מּ"
 11. 29: "שׁפּ בּ וּ מּשׁכּ תּ"
 12. 50-51: " בּוֹ בּ יִשׂ כּ שּׁ שׁשּׁ וּשׁשׁ וֹ בּשׁ קּשׁ יּתּ שׁ כּ פּיִ אַ וּ פּ ' כּשׁ וּ ' שׁ"
 13. 13: "אַיִ בּשׂ זּ כּ יִכּוּ תּ לּוּ שׂ "
 14. 21-22: "שׁ תּתּוּ ' תּוּ שׁגּוּ שׂוּ כּ לּ שׁ דּבּ ' שׁ"
 15. 23: "לּ בּ שׁ תּ תּשׂוּ לּ"
 16. 24-25: " כּ פּ כּשׂ בּפּ כּמּשׁפּ וּשׂ זּ טּ לּ תּ הּ כּהּ"
 17. 37-38: " כּ פּ אַיִ כּשׂ בּפּ כּמּשׁפּ וּשׂ טּ לּ תּ וּהּ כּהּ"
 18. 8: " תּוּ וּ תּוֹ גּ "
 19. 48-49: " שׁ שׂ אַ שׂ וּ וֹ יּדּ תּ אַשׁדּ פּגּ"
 20. 7-8: "שּׁ וּ גּגּ וּ גּגּ יִ בּ דּ ' שׁ לּ שׂ וֹ בּ ' ' שׁוֹ וּ בּשׁוֹ יּוֹ זּ"
 21. 28-29: " שׁשׁ שׁ תּוֹ כּ שׂ תּוּאָ בּשּׁ נּתּ בּשׁ וּ לּ כּ וֹ מּ גּ יּוֹ אַ שׁ בּשׁ אָוּ שׂוּ ' בּ שׂ שׁ תּשׂ"
 22. 1: "קּ שׁ שׁ תּשׂ שׁטּ" ()
 23. 55-56: "תּ אַ בּשׂ בּ שׁ בּ שׁ וֹ כּ בּוֹ וּוֹ שׁ יִ בּ שׁ כּ גּ שׁ סּ הּ צּ אָ נּ וּ תּ הּ בּשׁ הּ וּהּ וּתּהּ"
 24. 25: "וּ תּשׁכּ וּ גּ בּוּ גּ בּוּ וֹ שׁ שׂ"
 25. 2-3: "שׁ דּ תּ וּ יּדּ זּ אַתּ זּ אָ שׁ אָ יִשׂ כּ וֹ שׁ תּ כּ בּוֹ תּ כּשׁ דּבּתּ שׁ"
 26. 17-18: " וֹ שׂ בּ גּ בּ לּוֹ תּ וֹ כּ יּכּ בּ שׂ וֹשׁ כּ מּ לּ "
 27. 6: "שׁ ' וּ יִשׂ כּוּ יּתּהּ שׁ ' שּׁ וּ גּ שׁ שּׁ"
 28. 24- 1: " תּ כּ שׁשׁ ' "
 29. 55: "וֹ כּ וּטּ"
 30. 25: "יִ שׁאַ בּ אַדּ אָ"
 31. 40: "יּ תּ בּוֹ יִשׂ נּוֹ יִתּ גּ אַבּ בּשּׁ"
 32. 16-17: "כּ זּ שׁ וֹ שׁ בּוּ טּ וֹ כּ בּ שּׂ שׁ יִשׂ פּוּ בּ אַבּ וֹ שׁ שׁ כּ שׁ "
 33. 12: " וּמּוֹאָ וּבּ מּוֹ וּפּשׁתּ וּ וּשּׁ בּ וֹ"
 34. 9-10: "דּוּ בּ דּ ' שׂוֹ [] וּיּ תּ כּ בּ שׁתּוֹ תּ לּ שּׁ וֹ תּ בּ מּוֹ תּ וּ בּ וֹ כּ תּקּ שׁ וּיּ תּ וֹ שּׁ"
 35. 2: " גּוֹיִ שׁ אָ ' בּ יִשׂ וּ בּ וּ אָ טּוּ אַ דּ שׁ אַ"
 36. 15-16: "[] תּכּוּ מּ וּ יּ תּוּ ' וֹ יּ ' כּ וּ בּוֹ יּוֹ תּ [] גּוֹ וּשׂקּוֹ יִ וֹ תּ וּ תּכּ"
 37. 25: "יִ בּ יִפּוּ וּוּ בּמּ"
 38. 20: "שּׁ יִ יִ שּׁ דּ מּ וּ בּ שׁ אַפּוֹ וֹ וֹ וּ"
 39. 6-7: "כּ מּ בּ כּ בּתּ אַ גּוֹיִ דּ בּ שׂ שׁ כּ אָ פּוּ נּ"
 40. 1: "שּׂ וֹאָ כּ בּ שׁדּ וֹאָ כּ בּ שׁדּ וֹאָ "
 41. 1: "שּׂ דּמּשׂ נּ מּשׂ וּ פּ"
 42. 1-2: "שּׂ יִ נּ ' וּ יִ וּ יִ פּ וּ יִ יִמּ בּבּוֹ תּ יִ בּיִ וּ שׁ בּאָ שׁ בּוּ בּ בּ"
 43. 1: "שּׂ בּ כּוּוֹ בּנּ מּבּ בּ וֹאָ"
 44. 1-2: "שּׂ גּ זּוֹ לּ וֹ כּ כּלּ גּגּוֹ תּשׁוֹ אָ וֹיּ לּ יִ "
 45. 16-17: " לּ פּ וּ לּ כּ תּ וֹ וֹ סּ שׁכּ וֹ נּ ' גּ "
 46. 19: "דּ וֹ יִקּ כּ בּבּ בּ בּיּוֹ וּלּ שׁוּ"
 47. 6: " ' וֹ תּפּ בּ וּשׁ וֹ גּוֹ וּ וּ שׁ וֹ"
 48. 10: "גּ שׁ אַ וּקּ שׁ שׂוּ וּ שׂ"
 49. 4: "דּתּ כּ שׁ אָתּ בּ פּ וּ וּשׁ"
 50. 17-18: "וּ בּיִ יִ וּיִ מּ וּ שׂ יִ וּ כּלּ בּוּ וּ אָ ' כּ לּ כּ בּשׁ וּשּׁ כּכּלּ"
 51. 1: " שׁוּ וּוֹ ' "
 52. 8: " שׁ כּ אָ כּלּ וּ בּוֹ יִוּ גּוֹ פּ כּ גּ יּוֹ בּ"
 53. 33-34: " תּ דּכּ קּשׁ אַ גּ וֹ [] דּיִ גּ בּיִ וּ דּ שׁוֹ וֹ יּ מּתּ כּ כּ לּ" ()
 54. 19: " [] וֹ בּ לּ בּ אַשׁ כּ וֹ שׁוֹ [] שׁ תּוּ "
 55. 5-6: "דּוּ שׁוֹ זּ וּשׁ שׁ צּ וּ בּתּ וּ שׁוּ שׁתּ שׁ וֹ בּוּ שׁ וֹ שׂ כּלּ שׁ [] כּוּ שׁוֹ בּמּ" ()
 56. 16: "דּ שׁ וּ קּוֹ וֹ אַבּ שׁ כּ אָ יּוֹוּ יּוּ וּוֹאָהּ שׁ הּ"
 57. 11-12: " שׁ שׁ דּבּ פּ ' גּהּ אָ אָ צּ מּבּ בּ יּ ' תּוֹ שׁ תּ שׁוּ וֹ וּ הּ" ()
 58. 6: " כּוֹ ' גּוֹ אַתּ וֹ שׁ בּוּ"
 59. 21: " תּ כּ יִ יִ אַתּ מּתּ יִ אַלּ שׁ וֹ וּ כּוֹ שׁ "
 60. 13-14: " יִשׂ ' כּ שׁוּ [] בּאָ יִכּוּ כּ וּ וֹ יִ יּ ' ' וֹשׁ וּשׁ כּ לּ אָתּ"
 61. 23: "פּ שׁ טּתּ שׁ ' שׁתּ בּוֹ ' וּוֹ וּקּ תּ כּ זּ כּיּוֹ זּ"
 62. 8: "יִ כּ נּוֹ יִגּשׁוּ יִ יּ אַ סּ שׁ הּ"
 63. 15-16: "דּוּ אַבּ כּ ' וֹ בּ כּוֹשׁ גּ שׁ וּ יּוּ וּ שׁ מּוּ וֹתּוּ פּ יּוֹ"
 64. 21: "קּוֹ שׁ אָ בּ וּ שׁ וֹהּ"
 65. 13: "קּ ' שׁ שׁ כּלּהּ כּ בּ יִשּׁ יִשׁ כּ כּוֹ"
 66. 2: " לּ אַתּ שׁ מּשׁ זּ אַ יִשׂ אָוֹ וּ שׁנּ בּ תּ"
 67. 17: " שׁ וֹ שׁ בּ שׁפּ שׂ בּקּוֹ וּ וּ אָ יִ"
 68. 5: " צּ וֹ דּוּ תּתּ תּ גּ בּשׁוּ בּוֹהּ"
 69. 10: "שּׁ וּ סּ קּוֹ פּשׁ גּ תּשׁ וֹוֹיִ בּוֹ בּשׁיִ כּוֹ קּ"
 70. 4: "יִ גּדּוּוּ תּוֹ וּ וֹ טּהּ תּ שׁ כּ שּׂ"
 71. 19-20: "מּ תּ שׁכּ בּוֹ יִפּוּ תּ שׁוּ וֹהּ וֹ"
 72. 20-21: "אָ פּ כּוּ תּ שׂוּיִ וּ וּ קּשׁ מּ כּמּ"
 73. 17-18: " וּ צּוֹ שׁ וֹ בּ מּדּ וּ דּוֹ שׁ וֹ בּ מּדּ"
 74. 9: " גּ יִשׂ שׁ וּ שּׂ בּגּ בּ " ()
 75. 14-15: "יּ שׁוֹ דּ מּ אָ שׁוֹ יִסּ כּ וּ בּ אַ וֹ וּ ' מּבּ וֹשׁ וֹוֹ וֹ וּ יִשׁ וֹ כּ כּ דּ" ()
 76. 18-19: " נּ וּ כּ גּ צּ שׁוּ ' כּ שׁ אָ וֹ בּ כּ שּׂ"
 77. 14-15: " וֹ שׁוּ שׁ אַ בּ ' תּוּ שׁוֹ בּיּוֹ דּשׁוּ וֹ וּ "
 78. 9-10: " וֹ שׁוּ שׁ וֹ אַפּוֹ יּ שׂ כּ שׁוּ דּכּ יּנּ שׁ דּבּ שׂוֹ שׂ"
 79. 9: " תּשּׁוּ ' כּ וּ שׂ וּ פּיִ "
 80. 4: " וּ וֹ וֹ בּ כּשׁ מּ גּוֹיִ בּוּ וּשׁפּוֹ בּשׁ"
 81. 14-15: " וֹ שׁ זּ יִ בּ טּ בּ שׁ תּ שׁ תּ תּ כּיּ כּבּ כּיּ כּבּ כּאַבּ"
 82. 7: " אַתּ גּוֹ בּ שׁ וֹ שׁ תּשׁוֹ הּ"
 83. 26: " בּ שׁוֹ גּבּוֹ יִ צּ שׁ וּאָ"
 84. 8: " בּ שׁ וֹוּ אַ בּאָ שׁ לּוּ בּ יִשׂ יּ שׁ יּוֹ זּ"
 85. 3-4: "פּ וֹ יִסּתּ וֹ שׁבּ וֹ וּקּ כּ שׁ שׂ בּ וֹ שׁ כּוֹתּ"
 86. 49-50: "לּ אַ תּוֹ שׁ תּצּ כּ וֹ גּוֹיִ ' וּשׁ מּ"
 87. 3-4: " ' וּ וּ בּוֹ שׁוֹ פּיִ וּ שׁ שׂ שּׁ שׁ שׁבּ " ()
 88. 8: " כּוֹ ' זּוּ בּוֹ ' גּבּוֹ "
 89. 10: " וּ כּוֹ ' וֹ וּ כּוֹ "
 90. 13-14: " שׁ יּ וֹ וֹ שׁוֹ וּשׂ דּבּ "
 91. 9-10: " גּוֹיִ שׁ כּסּ שׁוֹ מּ וּ אַ כּ נּ "
 92. 3-4: " תּלּ בּ גּבּוֹ כּ יּוֹ וּוֹ תּשׁ שׁוֹ כּ טּשׁ שׂ יּ" ()
 93. 1: "וֹ בּוֹוֹ בּבּ וּ" ()
 94. 7: " בּוֹ בּוּ"
 95. 7: "שׁ בּוּוֹ וֹ בּגּוֹיִ תּפּ סּוֹ אַ [] וֹ "
 96. 33: "וֹ אָ שׁוּ מּוּ "
 97. 9: "שּׁיִ שׁתּ דּ אָ שׁ"
 98. 1-2: "וֹ אָ צּ בּ בּ יִשׁפּ תּשׁפּוּ וּ שׁ תּשׂוּ "
 99. 49: " יִ יִ מּ לּ שׁוֹ יּ שׁוֹ "
 100. 11-12: " וֹ אַפּ וּיִאָ וֹ וּ כּ וֹ "
 101. 1-2: "וֹ וֹ וּ ' כּ אָ וּ ' בּשׂ בּוּ בּ"
 102. 7- 1: "נּ בּדּ יִשׁתּ כּ שׁ ' "
 103. 9: "וֹשׁ בּיִ בּ שׂ וּ הּ"
 104. 5: " מּ יּהּ מּ הּ"
 105. 3: " יּתּ וּ יּ שׁוֹ יּ"
 106. 7-8: " שׂ אָ בּ מּ שׂ וֹ וּ וֹוֹ שׁכּ בּוֹ יִ אָ בּ"
 107. 1: "שׂכּ בּוֹוֹ מּ לּ"
 108. 19-20: "גּ [] קּ וּשׁפּ יִשׂ שׂ גּוֹ וּשׁפּ בּ וּ וּ הּ"
 109. 20-21: "בּ כּתּוּ בּ שׂ וּ סּ יִ בּ וּוּ "
 110. 12: " שׁוֹ וּ שׂ תּוּשׁיּ"
 111. 8: " יִתּ תּוֹ שׁ יִתּ וֹהּ"
 112. 20-21: " שׂ יִקּ שׁוֹ בּוּ וּ פּ"
 113. 5: " יִתּ שׁ תּשׁוּ וּ "
 114. 14: " וֹשׁ כּ יִכּ יִדּ וּ שּׁ"
 115. 12: " יִאָוּ שׁ תּשׁוּ וֹהּ שׂ תּ"
 116. 6-7: "וֹ פּ וֹ וֹ יִ שׁתּוּ אַיּ"
 117. 11-12: "בּ וֹ בּשׁ הּ וֹ אַיִ תּמּ וֹ בּ" ()
 118. 13: "דּוּ וֹ כּ דּ "
 119. 13: " אָ וּ שׂ תּ כּלּהּ"
 120. 9-10: " שׁוּ וּ שׁוּוּ זּוֹ בּ אָ אַיּ וֹהּ שׂ וֹ בּלּ"
 121. 23: " דּכּוֹ וּ אָ פּתּ "
 122. 9: " תּוֹ וּ וּמּ "
 123. 22-23: "צּוֹ וֹהּ וֹ וֹ שׁדּ וּ שׂגּ וּשׁפּ נּ"
 124. 5-6: " שׂ דּ כּ וֹ קּ בּוּ וֹ פּנּהּ"
 125. 36: " שׁ בּטּוֹ וֹ שּׂ " ()
 126. 5-6: " שׁלּ פּ שׁ וּוֹ וֹ תּ שׁ שׂתּ וֹ וּשׁכּוֹ "
 127. 5-6: " לּ פּ וּשׁוֹ בּ וֹ וֹ דּ תּ וֹ שׁנּ "
 128. 18: "שּׂוּ בּ וּ סּ שׁ"
 129. 1-2: "שׁ שׁ דּ יִשׂ וּוּ " ()
 130. 11: "מּ תּשׁ תּוּ כּ" ()
 131. 11-12: "וּ ' בּ אַ תּאָ אַ תּ בּוֹתּוֹ כּ שׁ ' וֹ וּאָ בּ יִ" ()
 132. 17-18: "יִ גּוּ יִתּוּ יִ כּ שׁ בּ שׁוֹ " ()
 133. 11-12: "וֹ יּ פּ דּ וּ שׁ סּ שׂאָ תּוֹ כּ פּשׁ תּסּ אַ" ()
 134. 1-2: " תּוֹ ' שׁ וֹוֹ בּ וֹ יּ וֹ וּ " ()
 135. 5: "שׁוֹ דּ שׁפּ תּבּוֹ שׁ " ()
 136. 20: " בּ שׁ וּ שׁוֹ שׂ" ()
 137. 25: "צּ שׁוֹ כּ " ()
 138. 4-5: " שׁ שׂ אָ שׁ שׁוֹ וּ שׁ שׂוּ שׂ יִנּ" ()
 139. 9-10: "סּ פּשׁ קּשׁ אַ שׁ אַלּוּ תּ גּ כּוֹ כּ אָ" ()
 140. 4: "יִ קּ דּ שׁ וֹ " ()
 141. 13: "שׁ דּ בּ יִשׁ וּ וֹ וּמּ" ()
 142. 21: " יּ בּ שׁוֹ פּהּ" ()
 143. 5: "יִ קּ שׁ שׁ תּוּ יִנּ" ()
 144. 18: "שׁוֹ בּ כּוֹ וּבּוֹ שׂ " ()
 145. 12-13: "שׂכּ דּ שׁ לּ שׁ אָוֹ זּ דּ גּ וּ יִ " ()
 146. 14: "תּ בּסּ יִפּ אָ שׁ בּ זּ" ()
 147. 18-19: " שׁוּ שׁ וּ שׁ שׁ וּ בּוֹ בּוֹ " ()
 148. 14-15: " וּ בּוֹ גּוֹ בּבּ שׁכּ תּשׁ וֹ דּ וֹ בּוֹ שׁ [] שׁתּ" ()
 149. 9: " אָוֹ שּׁ תּוֹ גּ תּלּוֹ תּוֹ" ()
 150. 13-14: "סּ שׁ וּוֹ אַשׁ אָ תּ וּשׁ בּוֹ יִפּוֹ בּ" ()
 151. 4: " בּשׁפּ אָ שׁ תּוּוֹ נּ" ()
 152. 22: "דּ שׂ לּהּ שׁשׁ אַגּ וּשׁהּ" ()
 153. 4-5: "שׁ אַ נּוּ אַ מּ שׂ בּ כּ יּיִ שׁ וּ שׁוֹ בּוֹ וּשׁ כּאָ כּוֹ שׁ"()
 154. 9-10: " דּוֹ דּוֹ יּ בּנּשׁ דּוֹ דּוֹ שׁכּ שׁבּתּוּ דּוֹ אָוֹ דּוּ " ()
 155. 5-6: " מּבּ פּ דּוֹהּ תּ תּפּוּ וֹתּ שׁמּ בּ מּ שׁמּ בּ שׂ כּוֹ בּ וֹ וֹ כּ זּ מּ אַ שׁ שׁוֹ אָ שׁ שׁפּ שׁ שׁ"
 156. 7-8: "יִ בּ וּוּ בּוֹ אַ וּוֹ יִשׁוּ יִתּ שׁ כּ וֹ בּוֹ בּאַ בּוֹ וּוּ וֹ אָוֹ וּ נּ שׁיִ הּ נּשׂ וּ בּיּוֹ שׁיּבּ בּהּ"
 157. 9-10: "סּ בּ בּוֹ יִסּ בּ בּ וּ בּ יִוֹ שׁ "
 158. 13: "מּוֹ שׁ שׁ בּ יּדּנּ פּשׂ שׁ שׁ אָוֹ שׁ כּ יּוֹ דּ"
 159. 37: " אָ תּ וּ"
 160. 65-66: "לּ אַ לּ שׁ שׁשׁ וֹ שׁשׁ שׁ שׁ וּשׁוֹ יִ וּ שׁ וֹ שׁשׁ שׁשּׁ פּ יִ אַבּ שּׁ"
 161. 7: " וּ וּ בּאַשׁ יּוֹ זּ תּנּוּ וּ וּ וּ בּ וֹ בּ בּשּׁ וּבּזּ וּשׁ פּ כּיּוֹ זּ"
 162. 40-41: " שׁשׁ שׁ שׁוּ שׁ"
 163. 43: "בּ וֹ תּ [] וֹ בּ"
 164. 67: "לּ אַ לּ שׁ שׁשׁ וֹ שׁשׁ שׁ שׁ וּשׁוֹ יִ אַבּ שּׁ" ()
 165. 12: " וֹ שׁ"
 166. 22-23: "שׁ וֹ דּוּ פּ "
 167. 28: "לּוּ בּ"
 168. 5: "יּ בּגּ"

(!) ,


1345
( )
? ? ? !
- (0)