מדוע גדלים על הכותל המערבי צלפים?

נכתב על ידי רן אבוחצירא , 23/9/2016

 

בס"ד

מדוע גדלים על קיר הכותל המערבי צלפים?

אתמולבלילה ליל שישי (כ' אלול תשע"ו) הייתי בכותל המערבי בחצות לילה לאמירתסליחות, וברוך ה' הגיעו המונים המונים מעמך בית ישראל לומר סליחות אנשים נשים וטף.ובתוך כדי אמירת הסליחות כאשר הרב יעקב עדס שליט"א אמר את הי"ג מידותבהתרגשות ובהתעוררות, עלה על דעתי שוב מה ששאלתי בעבר מכמה תלמידי חכמים מה הטעםשגדלים על הכותל המערבי העץ צלף האם יש לזה סיבה או טעם וכבר פורסם מאחד החכמים טעם לזה בגליונות 'מרי"ח ניחוח' בעבר. וכעת עלה לי טעם נחמד הנה ידוע הגמ' במסכת שבת (קנ ע"ב), וז"ל הגמ': תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץבתוך שדהו ונמלך עליה לגודרה ונזכר ששבת הוא ונמנע אותו חסיד ולא גדרה ונעשה לו נס ועלתה בו צלף וממנה היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו, עכ"ל הגמ'. ובפרש"י ד"ה צלף. אילן גדול הוא ובעל ענפים הרבה ושלשה מיני אוכל יש בפירותיו אביונות קפריסין ולולבין, עכ"ל.

והנה נראה מזה המעשה שיש קשר בין צלף לבין שמירת השבת כי החסיד הזה חשב ביום השבת לגדור את הפרצה שנפרצה לו בתוך שדהו ואע"פ שמותר לחשוב מחשבות ביום השבת וכלשון הפייטן"הרהורים מותרים", ונזכר ששבת הוא נמנע מלגדור את אותה פרצה, וזכה מןהשמים שעלה על הגדר האילן צלף וממנו היתה פרנסתו ופרנסת בני ביתו, והרעיון שטמוןבזה הוא ששבת היא מקור הברכה כמו שאומר הפייט "לקראת שבת לכו ונלכה כי היאמקור הברכה". והנה בצלף יש בו ג' מיני אוכלים וכמו שכתב רש""יאביונות קפירסין ולולבין, ונראה לי שהם כנגד ג' סעודות של שבת קודש, ועל כן צמח לודווקא אילן כזה שיש בו ג' מיני אוכלין כנגד ג' סעודות שבת.

וידוע מהשמובא בספרי הגלגולים שאותו חסיד (גלגולי נשמות להרמ"ע מפאנו זיע"א) אותצ' סימן קכ"ד, וז"ל: צלפחד ביבמות פרק האשה רבה (צ ע"ב), ומעשהבאחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים, והביאוהו לבית הדין וסקלוהו לא מפני שראוי לכךוכו', הוא גלגול צלפחד, ותקונו בחסיד דהעלה לו צלף חד, עכ"ל.

והנה חטאושל צלפחד הוא מה שקושש עצים ביום שבת קודש, ואע"פ שרצה להראות בזה את חומרתהשבת, אבל קדושת השבת עולה על הכל ואסור לחלל את השבת אפילו בשביל להראות אתקדושתו.

והנה ידועמה שאמרו חכמינו ז"ל במסכת שבת (קיח ע"ב), וז"ל:  אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלימשמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שנא' {ישעיה נו-ד}כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי וכתיב בתריה והביאותים אל הר קדשי וגו',עכ"ל הגמ'.

וע"פכל האמור יש לרמוז את הענין שהצלפים גדלים על קיר הכותל המערבי לרמוז על ענין השבתשעם ישראל אם ישמרו שתי שבתות מיד נגאלים, וההוראה של ענין זה הוא מהצלף שגדל עלקיר הכותל המערבי שמורה על ענין השבת וכמו שכתבנו לעיל ועל ענין הג' סעודות שישביום שבת קודש. ועל כן גדל על קיר הכותל המערבי בדווקא האילן ששמו צלף לעורר את עםישראל הבאים להתפלל ולהעתיר על הגאולה שיתחזקו ויחזקו את כל עם ישראל בשמירת שבתקודש אכי"ר.

ויהי רצוןנזכה שנגאל גאולת עולמים מיד בזכות השבת הקדושה אכי"ר.

שבת שלום ומבורך

רן יוסף חיים מסעוד אביחציראס"ט

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן


חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע