א כהן

תאריך הרשמה: 9/23/2017
חידושים: 3 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 15 נקודות
שם: כהן אהרן
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
בסד בוגר ישיבות ליטאות אברך כולל
פרסומים אחרונים - כל החידושים של א כהן | כל התגובות של א כהן

האם היתה תאומתה של רחלהאם אפשר ליישב את דברי האור החיים עם המדרש?בסדר עולם רבא כתב "נמצאת רחל מתה בת ל״ז שנה ולאה לא עברה על מ״ד שנה. נמצאו רחל ולאה נישאו בנות כ״ב שהיו תאומות". ע"כ. ...

 רחל אמנו – יום פטירתה בי"א חשון – המקור לזה מהילקוט שמעוני (שמות קסב) שכתב בתחילת פרשת שמות סדר תאריך לידת ופטירת השבטים, וכתב "בנימין נולד בי"א במרחשון", וכן הוא ברבנו בח...

 בס"דכתב רש"י בפרשה שעברה (בראשית ח, ב) "ויסכרו מעינות - כשנפתחו כתיב כל מעינות וכאן אין כתיב כל לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם כגון חמי טבריא וכיוצא בהן". והשאלה הי...