chiddush logo

amirtsarfati

כל החידושים של amirtsarfati | כל התגובות של amirtsarfati

יהודי לא מקיים בכל יום שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורהא.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים בימות החול:1.להתפלל לאלוהים2.לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב3.מצוות ציצית4.ללמוד תורה5.להניח תפי...

ידוע הדבר שעם ישראל קיבל מאלוהים שש מאות ושלוש עשרה מצוות אותם שש מאות ושלוש עשרה מצוות מופיעות בתורה וידוע גם שעם ישראל קיבל מאלוהים שני תורות שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה תורה שבכתב זה חמישה חומשי ת...

ידוע הדבר שעם ישראל קיבל מאלוהים שש מאות ושלוש עשרה מצוות אותם שש מאות ושלוש עשרה מצוות מופיעות בתורה וידוע גם שעם ישראל קיבל מאלוהים שני תורות שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה תורה שבכתב זה חמישה חומשי ת...

בתלמוד הבבלי במסכת מכות בדף כג בעמוד ב נאמר שעם ישראל קיבל מאלוהים שש מאות ושלוש עשרה מצוות אותם שש מאות ושלוש עשרה המצוות מופיעות בתורה ידוע הדבר שעם ישראל קיבל שתי תורות שהם תורה שבכתב ותורה שבעל פה...

עם ישראל לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני ישראל...

 עם ישראל לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני...

עם ישראל לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני ישראל...

עם ישראל לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני ישראל...

עם ישראל לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני ישראל מרעמ...

יהודי לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני ישראל מרעמסס ...

יהודי לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני ישראל מרעמסס ...

יהודי לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורה דבר זה רמוז בפסוק "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף"(ויסעו בני ישראל מרעמסס ...

נאמר בפרקי רבי אליעזר שבן בנו של דן התחתן עם שלומית בת דברי שהייתה משבט דן ואז באותו לילה שהם התחתנו הנוגש המצרי הרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ואנס את שלומית בת דברי ומאותו אונס נולד אותו...

חשבתי לחדש שזה שהתורה שבעל פה הייתה מורכבת משש מאות סדרי משנה זה בשביל ללמד אותנו שכל יהודי לא מקיים בכל יום לפחות שש מאות מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה המצוות שיש בתורהא.אלו הם המצוות שאנחנו מקיימים ...

בתלמוד הבבלי במסכת חגיגה בדף יד בעמוד א יש מחלוקת בין רב פפא לחכמים האם התורה שבעל פה הייתה מורכבת משש מאות סדרי משנה או משבע מאות סדרי משנה חשבתי לעצמי שהתורה שבעל פה הייתה מורכבת משש מאות סדרי משנה ...

מידע אישי

180 חידושים
0 תגובות
910 נקודות
שם: אמיר צרפתי
יהודי פשוט
תאריך הרשמה: 10/4/2020