chiddush logo

יוסף

כל החידושים של יוסף | כל התגובות של יוסף

 בפרשתנו נאמר "ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם"מדוע דוקא עכשיו היה רעב בארץ?אפשר לתלות זאת בנסיון ליצחק כמו הנסיון שהיה לאברהםלענ"ד ניתן לומר שהרעב בא כתוצאה לפטי...

מדוע בתפילת שמונה עשרה חותמים בברכת "גואל ישראל" בשם ישראל בלבד ולא עמו ישראל כמו ב"רופא חולי עמו ישראל" ו"מקבץ נדחי עמו ישראל"? 

 בס"ד   ביהושע ו' י' "ואת העם צוה יהושע לאמר לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם" הרלב"ג במקום מסביר שיהושע ציום שישמרו על שקט  כדי שלא ירגישו בהם בני העיר וישליכו אבנים...

בס"ד בני גלעד מגרשים את יפתח "כי בן אשה אחרת אתה" ונשאלת השאלה וכ"כ למה? אולי ניתן לומר שבני גלעד מגרשים את יפתח בתור לקח מאבימלך בן גדעון שגם היה בן אשה אחרת (ופלגשו אשר בשכם) ולבסוף הרג...

כתוב שהמרגלים ששלח יהושע תקנו את חטא המרגלים שנשלחו ע"י משה.אולי יש להעיר על עניין זה שהמרגלים שלא חטאו היו משבטי יהודה ואפרים וכן לוי לא חטא כי לא נשלח מרגל משבט לוי. ולגבי זהות המרגלים ששלח יהו...

 בס"ד כשגדעון נלחם במדין הוא הורג את שני שרי מדין עורב וזאב לאחר מכן הוא הורג את שני מלכי מדין זבח וצלמונע מי שהורג בפועל את שני שרי מדין הם שבט אפרים אבל את שני מלכי מדין הורגים גדעון והשלוש מ...

בס"ד כתוב שעשרת הרוגי מלכות נרצחו בעקבות שהקיסר ראה את הפס' "וגונב איש ומכרו" ולכן הרג עשרה גדולים כנגד אחי יוסף וקשה הלוא הם היו רק תשעה? כי ראובן לא היה עמם רבנו בחיי מפרש שיוסף הוא העשירי כיוון ...

 "ועלה הגבול דברה מעמק עכור" (יהושע ט"ו ז') אולי יש כאן ביטוי לעליתו של שבט יהודה שעלה מעמק עכור- חטאו של עכן בנסיון חיפוי של השבט כולו כמו שמובא במפרשים שם לדביר ביטוי של התעלות במלחמה ש...

בס"ד דקדוק בק"ש בפרשת שמע "ושננתם לבניך" (ו' ז') "וקשרתם לאות" (ו' ח') בפרשת והיה אם שמוע "וקשרתם אותם" (י"א י"ח) "ולמדתם אותם" (י"א י"ט) בפרשת שמע לימוד תורה קודם להנחת תפילין ב"והיה אם שמוע" תפי...

  בס"ד אחדות ישראל ונפילה בקרב המהר"ל בתחילת נתיב העבודה (פ"א) מסביר שבאבות אין ריבוי בפועל רק בכח וזו היתה הטעות של בלעם בנסותו לחקות את הריבוי בשבעת המזבחות. אצל האבות יש אחדות אנו מוצאים...

 האם יש קשר בין הצלת רחב ומשפחתה להצלת בנ"י במכת בכורות? שימת דבר אדום (חוט שני, דם) איסור לצאת מהבית

 בס"דבקריאה של חוה"מ הלקוחה מפרשת כי תשא כתוב : "כי את מזבחותם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון" ונשאלת שאלה תחבירית מדוע מצבות ומזבחות הם שלהם לעומת אשרים שמיוחסים לו?ניתן גם להשוות לפס' ...

"וירא והנה באר בשדה" (בראשית כ"ט ב')   "והבור רק אין בו מים" (בראשית ל"ז כ"ד) אצל רועי חרן הבאר היתה מלאה מים המרמזים על התורה אבל היתה מכוסה באבן -יצה"ר. ע"י התאחדותם יכלו להסירה ולהנות מהמים....

 מפני מה בלעם יעץ לבלק להחטיא את ישראל בבנות מואב רק לבסוף? הברכה האחרונה שברך בלעם היתה "מה טובו" ובברכה זו "לא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים" אלא ממש רצה לברך "וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את יש...

 אגודה אחת "ולקחתם אגודת אזוב" (שמות י"ב כ"ב) במכילתא שם מכאן אתה למד כל לקיחות שבתורה אינן אלא אגודות אולי מכאן גם ב"ולקחתי אתכם לי לעם" שכשישראל הם אגודה אחת הקב"ה לוקח אותם לו לעם משא"כ כש...

מידע אישי

22 חידושים
29 תגובות
193 נקודות
מין: גבר
תאריך הרשמה: 3/8/2010