chiddush logo

חידוש תורה על נפש רוח נשמה חיה יחידה

נכתב על ידי amirtsarfati, 26/6/2022

נאמר בפרקי רבי אליעזר שבן בנו של דן התחתן עם שלומית בת דברי שהייתה משבט דן ואז באותו לילה שהם התחתנו הנוגש המצרי הרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי ואנס את שלומית בת דברי ומאותו אונס נולד אותו ילד שקילל את אלוהים אני מצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הוכחה ששלומית בת דברי חזרה בגלגול בתור ליהיא בן דניאל ובן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור אמיר צרפתי והנוגש המצרי שגם הרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי וגם אנס את שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור רמי סעידי הידיד של ליהיא בן דניאל ואותו ילד שקילל את אלוהים שהוא גם הבן של שלומית בת דברי וגם הבן של הנוגש המצרי שגם הרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי וגם אנס את שלומית בת דברי חזר בגלגול בתור תאיר בן דניאל שזאת למעשה אחותה הקטנה של ליהיא בן דניאל ההוכחה שאני צודק זה צופן שאני מצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הצופן שמצאתי בתוכנת הצופן התנכ"י הוא הצופן ליהיא בת אור שהכוונה היא לליהיא בן דניאל הבת של אור בכר מצאתי בצופן ליהיא בת אור את הצופן שלמית ואת הצופן בת דברי ואת הצופן מטה דן ומפה אני הבנתי שליהיא בן דניאל הייתה בגלגול הקודם שלה שלומית בת דברי(שלומית כתוב בתורה בכתיב חסר כלומר שלמית ומטה דן הכוונה היא לשבט דן)מצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י את הצופן נשמת אמיר שהכוונה היא לנשמה של אמיר צרפתי מצאתי בצופן נשמת אמיר את הצופן ביריה(לפי הילקוט שמעוני בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי נקרא ביריה ובאמת מצאתי בצופן ליהיא בת אור את הצופן ביריה ואת הצופן בעלה ואת הצופן אמיר ואת הצופן נרצח הצופן ביריה והצופן אמיר והצופן בעלה נמצאים באותם שורות הצופן נרצח נמצא ליד הצופן ביריה)מצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י את הצופן נשמת רמי שהכוונה היא לנשמה של רמי סעידי הידיד של ליהיא בן דניאל מצאתי בצופן נשמת רמי את הצופן נוגש יש לציין גם שמצאתי בצופן ליהיא בת אור את הצופן נוגש ואת הצופן רמי הצופן נוגש והצופן רמי נמצאים באותם שורות מצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י צופן שהוא בדילוג של ארבע אותיות בלבד הצופן מופיע בספר ויקרא בפרק כד בפסוק י נאמר שם ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל אם נספור ארבע אותיות שלוש פעמים מהאות ת' של המילה ישראלית יצא לנו השם תאיר(בפסוק הנ"ל מופיע אותו ילד שקילל את אלוהים שהוא גם הבן של שלומית בת דברי וגם הבן של הנוגש המצרי שגם הרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי וגם אנס את שלומית בת דברי)יש לציין גם שמצאתי בצופן ליהיא בת אור את הצופן בן נגש ואת הצופן תאיר הצופן בן נגש והצופן תאיר נמצאים באותם שורות נוגש כתוב בתורה בכתיב חסר כלומר נגש יש לציין גם שהרמ"ע מפאנו כתב בספרו גלגולי נשמות ששלומית בת דברי והבת שלה חזרו בגלגול בתור פרות בגלל שהן שכבו עם דתן ועם אבירם אותם פרות מופיעות בספר שמואל א בפרק ו נאמר שם שאת אותם פרות היהודים הקריבו אותם כקורבנות עולה על גבי המזבח ובאמת אני מצאתי בצופן ליהיא בת אור את הצופן המזבח ואת הצופן קרבן הצופן המזבח והצופן קרבן נמצאים באותם שורות קורבן כתוב בתורה בכתיב חסר כלומר קרבן מצאתי גם בתוכנת הצופן התנכ"י את הצופן נשמת אור שהכוונה היא לנשמה של אור בכר אמא של ליהיא בן דניאל מצאתי בצופן נשמת אור את הצופן בת של ואת הצופן נוגש הצופן בת של והצופן נוגש נמצאים באותם שורות מהצופן נשמת אור אנחנו מבינים שאור בכר אמא של ליהיא בן דניאל הייתה בגלגול הקודם שלה הבת של שלומית בת דברי שהיא למעשה גם אחותו התאומה של אותו ילד שקילל את אלוהים שהוא גם הבן של הנוגש המצרי שגם הרג את בן בנו של דן בעלה של שלומית בת דברי וגם אנס את שלומית בת דברי יש לציין גם שמצאתי בצופן ליהיא בת אור את הצופן בת נגש ואת הצופן תאומה ואת הצופן אור הצופן בת נגש והצופן תאומה והצופן אור נמצאים באותם שורות הצופן בת נגש נמצא ליד הצופן בן נגש

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה