chiddush logo

זכרון דברים לקניית רכב

30/4/2017

 זיכרון דברים לקניית / מכירת רכב

בין צד א: להלן "המוכר"                                                                                               תאריך :_______________.

חברה / שם ומשפחה: __________________________.

כתובת:________________ ח.פ/ .ת.ז:_____________.

לבין צד ב:להלן "הקונה"

חברה / שם משפחה: ___________________________.

 כתובת:_________________ ח.פ/ .ת.ז:____________.

 

הואיל והקונה מצהיר כי ראה את הרכב, בדק אותו לרבות במכון בדיקה ומצא אותו מתאים

לצרכיו מכל הבחינות ומוכן לרכשו מאת המוכר.

מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המוכר מצהיר ומתחייב להעביר לקונה רכב מסוג ודגם:_______________________________.

 מספר רישוי:______________.         שנת ייצור: _________________.

2. המוכר מצהיר כי הינו "הבעלים" החוקי של הרכב הרשום.

3. המוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל חוב, שיעבוד , עיקול ו/או קנס , או זכות של צד שלישי ובמצבו זה יועבר לקונה.

    במידה ויתברר כי על הרכב רובצים חובות, עיכובים או הגבלה אחרת מתחייב המוכר לסלקן מיידית.

4. המוכר הנ"ל מצהיר כי הרכב הינו בבעלות פרטית וכן כל הבעלים הקודמים של רכב זה היו בבעלות פרטית

    ולא  בבעלות לשעבר של: חברה, חברת השכרה, חברת ליסינג, ביה"ס לנהיגה, בעלות ציבורית או כל גוף אחר שאינו פרטי.

5. המוכר מצהיר כי הרכב הנ"ל לא היה מעורב בתאונה שגרמה לרכב נזק משמעותי הכולל ירידת ערך של חברת הביטוח

    עקב התאונה.

6. המוכר מצהיר כי הרכב הנ"ל נסע ____________ ק"מ , כמצוין במונה וכי הוא בעלים מס ____ של הרכב.

7. המוכר מצהיר ומתחייב כי כל האגרות והתשלומים או הקנסות לגבי הרכב הנ"ל שולמו במלואם ולא

    רובץ כל חוב על הרכב הנ"ל.

8. המוכר מצהיר שפרטי הרכב הנ"ל תואמים לאלה המופיעים ברישיון המקורי ובמשרד הרישוי.

9. תמורת הרכב הנ"ל ישלם הקונה סך של ____________ ש"ח. ובמילים: ________________________,

    במועדים  הבאים :

א.       סך של _______________ עם חתימת הסכם זה.

ב.       היתרה בסך של _________ ש"ח עם חתימת הצדדים על העברת הבעלות לידי הקונה.

10. במידה ואחד הצדדים יהיה מעוניין בביטול העסקה יפצה הצד המבטל את הצד השני,

בסכום של ________ אחוז מערך העסקה.

11. הערות כלליות: ______________________________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ה             המוכר: _________________ חתימה:____________ ת.ז:._________________

הקונה: _________________ חתימה:____________ ת.ז:._________________

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע