chiddush logo

יוצמח

כל החידושים של יוצמח | כל התגובות של יוצמח

 בליל הסדר אנו מטבילין שתי פעמים כנגד שתי טבילות- טבילה אחת כנגד הטבלת הכותונת בדם במכירת יוסף שהיא בעצם תחילת גלות מצרים וטבילה שניה כנגד הטבלת אגודת אזוב בדם הפסח ומריחתו על המשקוף שהיא סיום הג...

"ויאנחו בנ"י מן העבודה ויזעקו" מה עוזרת הצעקה של ישראל הרי נגזר "ועבדום ועינו אותם 400 שנה" אלא שנגזר עליהם 400 שנה תחת קושי מסויים של עבודה אלא שהמצרים עינו אותם יותר מכך ולכן התקצרה הגלות- בגלל...

בפרשתנו אנו מוצאים קורבן עולה ויורד, ממנו אנו לומדים שאחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את ליבו לאביו שבשמים. ורמז לדבר- האותיות שמגיעות לפני האותיות 'לב' הן 'אך', לפני למד- כף, ולפני בית- אלף. וא...

מידע אישי

3 חידושים
0 תגובות
119 נקודות
שם: יוצמח
תאריך הרשמה: 3/24/2010