yuvalvadee

כל החידושים של yuvalvadee | כל התגובות של yuvalvadee

 בס"ד   מה היא התשובה? פתרון לכפילות ברמב"ם   הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ב' הלכה ב' כותב: ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עו...

בדמייך חיי - לפרשת השבוע ויום העצמאות בתחילת הפרשה שנקרא השבת מופיעה פרשת עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. בכותרת פרשה זו מופיעות המילים: "אחרי מות שני בני אהרן". כותרת זו מחברת בין פרשת היום השמיני ו...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
תאריך הרשמה: 4/20/2010