DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 776 חידושים
תגובות: 104 תגובות
ניקוד: 4090 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"השלום לידידי מכון המקדש!  3 דקות מעניינות על פרשת השבוע  –   פרשת חוקת עם עם הרב אברהם כהנא שליט"א   https://youtu.be/QKMmoHy3wdQ

 בע"הפרשת חוקת - פרשת המקדש פרשת פרה הרב ישראל אריאל שליט"א   'זאת התורה, אדם כי ימות באהל, כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים'. מפסוק זה עולה הלכה מאד משמעו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת חוקת   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   פר...

 בע"הפרשת קרח - פרשת המקדש אין כפרה לכפירה הרב ישראל אריאל שליט"א     שתי שאלות בהלכה הציגו קורח ואנשיו בפני משה: א. טלית שכולה תכלת - מהו שתהא פטורה מן הציצ...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת קרח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   איזו מנחה...