DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 559 חידושים
תגובות: 48 תגובות
ניקוד: נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 אדם מתנדב לבית המקדש בנדר או בנדבה קרבן שלמים ויחד עימו אחד מחמשת מיני המנחות: סולת, מחבת, מרחשת, מאפה תנור ורקיקים (רמב"ם מעשה הקרבנות יד, א).

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – משפטים"ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה'.." אלו אנשים מביאים את הביכורים אך אינם קוראים את ווידוי הביכורים? (מנה לפחות שלו...

 ‏תשע"ז  פרשת משפטים פרשת המקדש     תשים סנהדרין אצל המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א              ...

 ‏תשע"ז  פרשת משפטים פרשת המקדש     תשים סנהדרין אצל המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א              ...

מידת הקומץ לכל הפחות שני זיתים,  וחייב להקטיר את כל הקומץ ולעיכובא הוא. הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה, שאם לא הקטיר אחד מהם, המנחה לא עלתה לרצון, כמו כן הסולת והשמן מעכבים זה את זה ואפילו מקצת שמ...