DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 607 חידושים
תגובות: 57 תגובות
ניקוד: 3151 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – תזריע מצורעבכל הקרבנות מצרפים מנחה לכבש עשרון סולת. אך יש חריג אחד כבש שמצרפים אליו שני עשרונים. מתי?שלחו את התשובה ל: hidonHamik...

 מן המדרש - ראש חודש אייר התחלת בנין בית המקדש הראשון היה בחדש אייר [מ"א ו א]. הנה החדש הזה הוא מוכן ומסוגל לידיעה כמו שנרמז בצירוף השם השכל וידוע, ומן הידיעה יש הכנה לעבודה, ואמר דוד ל...

 פרשת תזריע מצורעפרשת המקדש     תזריע: מצוות המשפחה – לתוספת קדושה הרב ישראל אריאל שליט"א               'אשה...

 בס"ד3 דקות מעניינות על פרשת השבוע והפעם עם הרב אברהם כהנא שליט"אhttps://youtu.be/M9R487F31kQשבת שלוםהמכון לכהנים - "נזר הקודש"

 ‏בס"דפרשת המקדש     עבדות אני נותן לכם הרב ישראל אריאל שליט"א     לאחר מות נדב ואביהוא משה מצווה את אהרן ובניו הנותרים (ויקרא פרק י, ו): 'רָא...