DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 666 חידושים
תגובות: 74 תגובות
ניקוד: 3480 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

דבר תורה לאור המקדש הפטרת ראש השנה - פרשת המקדשהרב ישראל אריאל שליט"א       בהפטרת יום שני של ראש השנה הנהיגו חכמים לקרוא בספר ירמיה (לא א): 'כֹּה אָמַר ה' מָצָ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – לראש השנה מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול מהם שני הדברים שמיוחדים השנה בראש ה...

 שלום לידידי מכון המקדש!3 דקות מעניינות על פרשת השבוע - פרשת ניצבים וילך!עם הרב בנימין לנדאו שליט"אשתהיה שבת שלום לכל עם ישראל !https://youtu.be/qGuoWqX8fNg

חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  –  ניצבים וילך מבצע מכפיל ממשיך !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול מי מבין ארבעת העבודות הבאות יוצא דופן, ...

בס"ד פרשת ניצבים וילך - פרשת המקדשהרב ישראל אריאל שליט"א       משה השלים את ספר התורה ביום פטירתו ונתן אותו לשבט לוי. מאידך גיסא מצינו במדרש שמשה כתב שלש עש...