chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת צו - פרשת המקדש מה עדיף? 'מקדש משמים' – או מקדש בידי אדם?  הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   בפרשתנו אנו קוראים על ע...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת צו   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 חדש ממכון המקדש מדור למשפחה מקדש – התלמוד והמעשה מחצית השקל   https://bit.ly/2QLL2Pl     קישור לתרומת מחצית השקל ומנוי לקרבן פסח: https://www.temple.or...

 ב"הפרשת ויקרא - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   מנחת עני – קרבן מועט ועשייה מרובה חכמינו ז"ל מאירים א...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויקרא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 ב"ה פרשת ויקהל פקודי - פרשת המקדש גדולים מעשה צדיקים   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש    במסכת כתובות ה, א; דורש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת ויקהל פקודי   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המק...

 ב"הפרשת כי תשא - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     פרשיות המשכן והתרומות להקמתו – נאמרו על ידי משה למ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת כי תשא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – ...

 ב"הפרשת תצוה - פרשת המקדש   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש       האם מצוה לברך 'שהחיינו' על עשיית המנורה? ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת תצווה   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד יו...

 ב"הפרשת תרומה - פרשת המקדש מצות בנין המקדש - שותפות בין ישראל לבורא עולם   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     מצ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת תרומה   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם ע...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת משפטים   פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה. יש לשלוח את תשובתכם עד י...

ב"ה  פרשת משפטים - פרשת המקדש 'שלחן ערוך' לשופטים – במדבר סיני   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     שתי פרשיות...

מידע אישי

980 חידושים
178 תגובות
5258 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016