DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 690 חידושים
תגובות: 82 תגובות
ניקוד: 3616 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

בס"דשלום לידידי מכון המקדש!3 דקות מעניינות על פרשת השבוע –פרשת ויצא עם הרב יהושע פרידמן שליט"אhttps://youtu.be/XlztsTOj5Uwשבת שלום

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת ויצא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מהם שנ...

 בס"ד  ויצא - פרשת המקדש יעקב והמציאות הרב ישראל אריאל שליט"א   בפרשתנו נאמר: 'ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש'. הביטוי 'ויפגע' אומר דרשני, שכן, אין זה ביטוי ...

 שלום לידידי מכון המקדש! 3  דקות מעניינות על פרשת השבוע – פרשת תולדות עם  הרב אברהם כהנא שליט"א ראש ישיבת המקדש https://youtu.be/02rNBP-HynA

  בס"דתולדות - פרשת המקדש ויזרע יצחק בארץ ההיא הרב ישראל אריאל שליט"א   "בפרשתנו, מסופר על יצחק: "ויזרע יצחק בארץ ההיא מאה שערים ויברכו ה'", ומבו...