DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת דברים - פרשת המקדש השכינה עושה לגאולת ישראל – והשופטים והמנהיגים מעכבים בעדה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   שני ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת דברים   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   באיזה ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש מסעי - פרשת המקדש המזבח – מקלט למי? אחיזתו של יואב בקרנות המזבח – שלש שיטות בדברי חז"ל הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת מסעי   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה דין ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת מטות   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   אדם שנד...

 ב"המטות - פרשת המקדש לא יחל דברו – המאחר לשלם נדרו נענש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     הרשב"ם (ל, ב) על ה...

 ב"הפרשת פינחס - פרשת המקדש פינחס – משוח מלחמה ומצביא במלחמת מדין הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   הפרשה מכילה תמיהה גדולה, שכן,...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת פינחס   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   היכן מ...

 ב"הפרשת בלק - פרשת המקדש   להודיע כמה ארך אפים לפניו הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   למקרא פרשת בלק נראה, כי היה ניתן ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בלק   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה דין ל...

 ב"הדבר תורה לאור המקדשפרשת חוקת - פרשת המקדש   אפר פרה אדומה – בזמן הזה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   שאלה: הכנת אפר...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת חוקת   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   למכון ה...

 ב"הפרשת קרח - פרשת המקדש   מטה אהרן הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   "ויראו ויקחו איש מטהו".   ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת קרח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   היאך...

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש שלח - פרשת המקדש נחל אשכול הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     במהלך פרשת המרגלים...

מידע אישי

914 חידושים
151 תגובות
4874 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016