haiml76

תאריך הרשמה: 3/23/2018
חידושים: 3 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 15 נקודות
שם: H L
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של haiml76 | כל התגובות של haiml76

בסיפא דברייתא מועד שהזיק וכו' יש להקשות דהא משנה שאינה צריכה היא ודוחק לתרץ דאיידי דתנא רישא שור תם שהזיק תנא סיפא מועד שהזיק דהא ליכא שום חידוש בשור המועד. ונראה לי לתרץ בדרך אפשר דאיירי כשאין למזיק ...

בפסקה וציוויתו וכו' והפר ציוויך כפתי בהשאת זוחל. ועונש בזעת אף לטרוף חוקו. ואיוולת בצירים. וערום עפר לחמו.נפלאתי על הפייט. מפני מה הזכיר זוחל במעשה החטא וערום בעניין העונש. טפי היה לו להזכיר ערום במעש...

 ב"ק ל"ב ע"ב בתוד"ה מיתיבי נ"ל דהתוס' דהכא לא ס"ל כפירש"י במכות דפירש באומר מותר להרוג את ישראל וזוהי שגגה שלו. דא"כ ליכא שום סברא לדמות את האומר מו...