הרמבם היומי

תאריך הרשמה: 4/10/2018
חידושים: 29 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 145 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
תכנית לימוד "הרמב"ם היומי" נועדה לאפשר לכלל הציבור להקיף וללמוד את התורה כולה.
פרסומים אחרונים - כל החידושים של הרמבם היומי | כל התגובות של הרמבם היומי

פרק ד הלכות מגילה וחנוכהפרק אחרון בספר זמנים 👏🏻👏🏻הדלקת נר חנוכה🕎מעיקר הדין מספיק להדליק בכל בית נר אחד; והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית; והמהדר יותר ...

 פרק ג הלכות מגילה וחנוכהימי החנוכה,דיני הלל ההלל🕎ימי החנוכה:בזמן בית שני גזרה מלכות יון גזרות על ישראל וביטלו דתם, והושיעם ה' ובכ"ה בכסלו גברו בית חשמונאי על מלכות יון ואיבדום, ונכנ...

 ימי החנוכה,דיני הלל ההלל🕎ימי החנוכה:בזמן בית שני גזרה מלכות יון גזרות על ישראל וביטלו דתם, והושיעם ה' ובכ"ה בכסלו גברו בית חשמונאי על מלכות יון ואיבדום, ונכנסו להיכל וטיהרוהו, ונעשה...

הקריאה והמגילה, מצות היוםאופנים בהם אין יוצאים ידי חובת קריאת מגילה: הקורא למפרע (בהיפוך סדר הפסוקים), אפילו פסוק אחד; הקורא בעל פה; היתה כתובה בלשון מלשון הגויים (למעט יוונית), ואינו מכיר באותה לשון,...

 פרק ה הלכות תעניות הצומות הקבועים וזכר לחורבןהצומות שכל ישראל מתענים בהן מפני הצרות שארעו בהם:ג' בתשרי -צום גדליה.י' בטבת - התחיל המצור על ירושלים.י"ז בתמוז - יום שבו נשתברו הלוחות, וב...