MyTzadik

פרסומים אחרונים - כל החידושים של MyTzadik | כל התגובות של MyTzadik

"ויבא נח ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו אל-התבה, אל התבה מפני מי המבול" (בראשית ז'/ז')מסביר רש"י - 'אף נח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתבה עד שדחקוהו המים'.שואל ...

'יום כיפור לא נקרא יום הדין אלא יום הרחמים'["מגיד תעלומה" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצוק"ל]

 "...ואמר ביום ההוא הלא על כי אין א-לקי בקרבי מצאוני הרעות האלה; ואנכי הסתר אסתיר פני" (דברים ל"א/י"ז-י"ח)שאל רבי אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר") -אם א...

"וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב" (דברים כ"ז/ח')ה' יתברך אומר למשה רבנו לכתוב את דברי התוכחה והקללות שבפרשה באופן כזה שיהיה "באר היטב" - שהצדיקים והחכמים ידעו ל...

 "ואתחנן אל י-הוה" - משה רבנו התחנן להשי"ת"בעת ההיא" - כאשר תגיע עת שבני ישראל לא יהיו מסוגלים להתפלל בכוונות בגלל קושי הגלות או מקוצר רוחאז "לאמר" - תשמע אותם ...

רבי אברהם ישעיה קרליץ [החזון איש] זצוק"ל הקפיד לא לקרוא את הפטרת "שבת חזון" בניגון של מגילת איכה היות ודומה בעיניו לאבילות בפרהסיא.תולדות חייו של בעל "החזון איש" זצוק"ל

"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" (דברים א'/י"ב)"טרחכם" אנו מבינים מהפירוש המילולי שהכוונה שהיו טרחניםאבל מנין לרש"י ש"משאכם" הכוונה ל - אפיקורסים? מהפירוש המ...

בעל "האוהב ישראל" מאפטא מבאר כי "שש ערי המקלט" (במדבר ל"ה/ו')הם 6 המילים "שמע ישראל י-הוה א-להינו י-הוה אחד" בהם ימצא האדם מקלט למבוכות שתוקפות אותו."ועליהם תתנ...

"ליצר משפחת היצרי, לשלם משפחת השלמי" (כ"ו/מ"ט)בעל "החפץ חיים" אומר כי יש כאן רמז גדול לדברי חז"ל - "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" (מכות י')."ליצר&...

רבי יהודה בן הרא"ש הציע ללומדים להשתדל לומר לאחרים כל יום הלכה ובזה תקבע בליבם וכן ללמוד הלכה מפוסקים כל יום מלבד לימוד מסכתא עם פרוש רש"י.יום ההילולא שלו חל בי"ז תמוז [מידע נוסף בקיש...

מידע אישי

חידושים: 16 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 80 נקודות
שם: Zohar
תאריך הרשמה: 6/3/2018