MyTzadik

כל החידושים של MyTzadik | כל התגובות של MyTzadik

"והצרוע אשר-בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל-שפם יעטה, וטמא טמא יקרא" (ויקרא י"ג/מ"ה)."וטמא" - אדם שכל הזמן מוצא טומאות וחסרונות אצל אחרים"טמא יקרא"...

"עין תחת עין...." (שמות כ"א/כ"ד)מדוע כתוב "עין תחת עין" ולא "עין בעד עין"?על מנת לרמז שהעונש הוא "תחת עין" - האותיות שכתובות תחת [אחרי] האותיות של המי...

"י-הוה ילחם לכם, ואתם תחרישון" (שמות י"ד/י"ד)"י-הוה ילחם לכם" ויצילכם אם "ואתם תחרישון" - אם תקבלו על עצמכם לשתוק ולכבד את בית הכנסת כראוי וכיאה לביתו של הקדוש ...

"וגם אני שמעתי את-נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם..." (שמות ו'/ה')מה פירוש המילה "וגם"?מי עוד שמע את נאקת בני ישראל?כאשר בני ישראל נאנקו ונאנחו תחת העול במצרים - כל אחד מהם ש...

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו" (שמות א'/א')"את יעקב איש" - סופי תיבות "שבת".הכח שהחזיק את בני ישראל בתוך טומאת מצרים להמשיך ביהדותם וקדושתם ולה...

 "והגדתם לאבי את-כל-כבודי במצרים" (בראשית מ"ה/י"ג)יוסף הצדיק אמר לאחיו:אמרו לאבי כי כל כבודי הוא בזכותו, שאני בנו של אבי! (לתולדות חייו  של אדמו"ר רבי אברהם יהושע...

"ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם" -סלח נא לעוון העם ה'זה כ'גודל ח'סדך ו'כאשר נ'שאתה - ראשי תיבות "חנוכה".(אדמו"ר רבי שלום רוזנפלד [הלוי] מקמינקא זצוק"ל)

הארה מן האור הגנוז שיתגלה כולו בגאולה העתידה, מתעוררת מדי שנה בנר חנוכה.(אדמו"ר רבי צבי אלימלך [לנגזם] שפירא מדינוב זצוק"ל)

  "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם-כן למה זה אנכי..." (בראשית כ"ה/כ"ב) רש"י – כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודת כוכבים,...

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט-נא השמימה וספור הכוכבים אם-תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך" (בראשית ט"ו/ה').כאשר מסתכלים על הכוכבים מלמטה הם נראים קטנים, אולם למעלה הם גדולים מאוד.וה...

"ויבא נח ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו אל-התבה, אל התבה מפני מי המבול" (בראשית ז'/ז')מסביר רש"י - 'אף נח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתבה עד שדחקוהו המים'.שואל ...

'יום כיפור לא נקרא יום הדין אלא יום הרחמים'["מגיד תעלומה" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצוק"ל]

 "...ואמר ביום ההוא הלא על כי אין א-לקי בקרבי מצאוני הרעות האלה; ואנכי הסתר אסתיר פני" (דברים ל"א/י"ז-י"ח)שאל רבי אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר") -אם א...

"וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב" (דברים כ"ז/ח')ה' יתברך אומר למשה רבנו לכתוב את דברי התוכחה והקללות שבפרשה באופן כזה שיהיה "באר היטב" - שהצדיקים והחכמים ידעו ל...

 "ואתחנן אל י-הוה" - משה רבנו התחנן להשי"ת"בעת ההיא" - כאשר תגיע עת שבני ישראל לא יהיו מסוגלים להתפלל בכוונות בגלל קושי הגלות או מקוצר רוחאז "לאמר" - תשמע אותם ...

מידע אישי

26 חידושים
0 תגובות
130 נקודות
שם: Zohar
תאריך הרשמה: 6/3/2018