MyTzadik

תאריך הרשמה: 6/3/2018
חידושים: 12 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 60 נקודות
שם: Zohar
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של MyTzadik | כל התגובות של MyTzadik

 "ואתחנן אל י-הוה" - משה רבנו התחנן להשי"ת"בעת ההיא" - כאשר תגיע עת שבני ישראל לא יהיו מסוגלים להתפלל בכוונות בגלל קושי הגלות או מקוצר רוחאז "לאמר" - תשמע אותם ...

רבי אברהם ישעיה קרליץ [החזון איש] זצוק"ל הקפיד לא לקרוא את הפטרת "שבת חזון" בניגון של מגילת איכה היות ודומה בעיניו לאבילות בפרהסיא.תולדות חייו של בעל "החזון איש" זצוק"ל

"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" (דברים א'/י"ב)"טרחכם" אנו מבינים מהפירוש המילולי שהכוונה שהיו טרחניםאבל מנין לרש"י ש"משאכם" הכוונה ל - אפיקורסים? מהפירוש המ...

בעל "האוהב ישראל" מאפטא מבאר כי "שש ערי המקלט" (במדבר ל"ה/ו')הם 6 המילים "שמע ישראל י-הוה א-להינו י-הוה אחד" בהם ימצא האדם מקלט למבוכות שתוקפות אותו."ועליהם תתנ...

"ליצר משפחת היצרי, לשלם משפחת השלמי" (כ"ו/מ"ט)בעל "החפץ חיים" אומר כי יש כאן רמז גדול לדברי חז"ל - "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" (מכות י')."ליצר&...