MyTzadik

כל החידושים של MyTzadik | כל התגובות של MyTzadik

"ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם" -סלח נא לעוון העם ה'זה כ'גודל ח'סדך ו'כאשר נ'שאתה - ראשי תיבות "חנוכה".(אדמו"ר רבי שלום רוזנפלד [הלוי] מקמינקא זצוק"ל)

הארה מן האור הגנוז שיתגלה כולו בגאולה העתידה, מתעוררת מדי שנה בנר חנוכה.(אדמו"ר רבי צבי אלימלך [לנגזם] שפירא מדינוב זצוק"ל)

  "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם-כן למה זה אנכי..." (בראשית כ"ה/כ"ב) רש"י – כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עבודת כוכבים,...

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט-נא השמימה וספור הכוכבים אם-תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך" (בראשית ט"ו/ה').כאשר מסתכלים על הכוכבים מלמטה הם נראים קטנים, אולם למעלה הם גדולים מאוד.וה...

"ויבא נח ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו אל-התבה, אל התבה מפני מי המבול" (בראשית ז'/ז')מסביר רש"י - 'אף נח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתבה עד שדחקוהו המים'.שואל ...

'יום כיפור לא נקרא יום הדין אלא יום הרחמים'["מגיד תעלומה" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצוק"ל]

 "...ואמר ביום ההוא הלא על כי אין א-לקי בקרבי מצאוני הרעות האלה; ואנכי הסתר אסתיר פני" (דברים ל"א/י"ז-י"ח)שאל רבי אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר") -אם א...

"וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב" (דברים כ"ז/ח')ה' יתברך אומר למשה רבנו לכתוב את דברי התוכחה והקללות שבפרשה באופן כזה שיהיה "באר היטב" - שהצדיקים והחכמים ידעו ל...

 "ואתחנן אל י-הוה" - משה רבנו התחנן להשי"ת"בעת ההיא" - כאשר תגיע עת שבני ישראל לא יהיו מסוגלים להתפלל בכוונות בגלל קושי הגלות או מקוצר רוחאז "לאמר" - תשמע אותם ...

רבי אברהם ישעיה קרליץ [החזון איש] זצוק"ל הקפיד לא לקרוא את הפטרת "שבת חזון" בניגון של מגילת איכה היות ודומה בעיניו לאבילות בפרהסיא.תולדות חייו של בעל "החזון איש" זצוק"ל

"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" (דברים א'/י"ב)"טרחכם" אנו מבינים מהפירוש המילולי שהכוונה שהיו טרחניםאבל מנין לרש"י ש"משאכם" הכוונה ל - אפיקורסים? מהפירוש המ...

בעל "האוהב ישראל" מאפטא מבאר כי "שש ערי המקלט" (במדבר ל"ה/ו')הם 6 המילים "שמע ישראל י-הוה א-להינו י-הוה אחד" בהם ימצא האדם מקלט למבוכות שתוקפות אותו."ועליהם תתנ...

"ליצר משפחת היצרי, לשלם משפחת השלמי" (כ"ו/מ"ט)בעל "החפץ חיים" אומר כי יש כאן רמז גדול לדברי חז"ל - "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" (מכות י')."ליצר&...

רבי יהודה בן הרא"ש הציע ללומדים להשתדל לומר לאחרים כל יום הלכה ובזה תקבע בליבם וכן ללמוד הלכה מפוסקים כל יום מלבד לימוד מסכתא עם פרוש רש"י.יום ההילולא שלו חל בי"ז תמוז [מידע נוסף בקיש...

מובא בשם הגר"א מוילנא זצוק"ל שהקב"ה אמר לבלעם אם תעקור את עם ישראל - מי יקיים את התורה? הלא אף אומה לא רצתה לקבל את התורה אלא רק ישראל.ובלעם השיב כי הוא יקיים את התורה.ועל כך רמזה לו הא...

מידע אישי

20 חידושים
0 תגובות
100 נקודות
שם: Zohar
תאריך הרשמה: 6/3/2018