גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד כי תבוא: האם קריאת ההפטרה צריכה להיות מקלף פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציוויו של הקב''ה לבני ישראל, לכתוב את דברי התורה על האבן ולסוד אותה בסיד. בפשטות מהקשר הפסוקים משמע...

  כי תצא: האם מותר ללבוש ציצית שנקרעו לה החוטים פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, להוסיף ציצית בבגדים בהם יש כנפות. האם כל בגד חייב בציצית? הגמרא במסכת מנחות (לט ע''ב), מב...

 בס''ד שופטים: אכילת זרוע לחיים וקיבהפתיחהבפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה לתת לכהנים את מתנות הכהונה, הכולל בין השאר את נתינת הזרוע, הלחיים והקיבה מכל שור ושה שנשחטו ונמצאו ראויים לאכילה....

 בס''ד              ראה: האם מותר לקבל צדקה מגוי פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, לפתוח את ידינו לעניים ולנזקק...

פרשת עקב: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על ציווי התורה, לברך את הקב''ה על האוכל שהוא נתן לנו 'ואכלת ושבעת וברכת את ה' א-להיך'. הגמרא במסכת ברכות (כא ע''א) ל...

 בס''ד                                  ואתחנן: ה...

 בס''ד     דברים: בישולי נכרים פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים את תחילת נאומו של משה לבני ישראל, בו הוא חוזר על אירועים שאירעו לעם ישראל במצרים ובמדבר סיני. בדבריו מזכיר מש...

 בס''ד           מסעי: האם יש לומר תפילת הדרך בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מפרטת התורה את מסעות בני ישראל במדבר, ארבעים ושניים מסעות ב...

 בס''ד         מטות: לתת בלי נדר מתנה לבית הכנסת פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה בדיני נדרים. בגמרא במסכת נדרים (ח ע''א) מובא, שבמידה ואדם מתחיי...

 בס''ד    פנחס: האם צריך לברך ברכת המזון על קוגל פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על הציווי לא לעשות מלאכה ביום הראשון של החודש השביעי (חודש תשרי). הגמרא במסכת ראש השנה (כ...

בס''ד                            בלק: האם מותר לקרוא הורוסקופ בעיתון ...

 בס''ד        פרשת חקת: ברכה על מים וגלידה בסעודה פתיחה בפרשת השבוע, באו בני ישראל למשה בתלונות שאין להם מים. הגמרא במסכת תענית (ט ע''א) כותבת, שהסיבה ל...

 בס''ד                קרח: האם מותר לאכול דבשפתיחהבפרשת השבוע (טז, יב - יד), פונים חלק מעם ישראל ובראשם דתן ואבירם, בתלונות כלפי משה על...

בס''ד     שלח: האם צריך לקרוע שרואים את הכותל                    פתיחה בפ...

 בס''ד       בהעלותך: האם אסור לאכול בשר ודג יחד פתיחה בפרשת השבוע אנו קוראים על פנייתם של בני ישראל אל הקב''ה בדרישה לקבל בשר. אמנם הם קיבלו בכל יום מן, אולם הם ...

מידע אישי

80 חידושים
0 תגובות
420 נקודות
שם: גל גל
תאריך הרשמה: 6/10/2018