ברכת הים הגדול

נכתב על ידי נהר שלום ב-6/1/2017

 

בעניין ברכת הים הגדול

מרן השו"ע בסימן רכ"ח (סעיף א’) כותב וז”ל: "על הים הגדול והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים אומר "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם עושה הים הגדול".

וה"ה לכל האוקינוסים, כמבואר בחזון עובדיה ברכות (עמ’ תס"ח) ובהלכה ברורה (חי"א שו"ת אוצרות יוסף סימן ו’).

ובקובץ ויען שמואל (חלק י’ סימן י"ז) הביא הגר"י ברדא את דברי רבי אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק לעובדי ה’ שכתב, שיש לברך על ים סוף ברכת שעשה את הים הגדול כיון שהוא חלק מהאוקינוס [הים התיכון], ומשם יש להכריע לכל המפרצים, שיש להם דין כהים הגדול. עי"ש באורך.

וכן הרבה אחרונים, [הכנסת הגדולה המהר"ם בן חביב היפה ללב התפארת ישראל ועוד (הובאו באוצרות יוסף הנ"ל עי"ש)], פסקו לברך על הים התיכון לא מפני שהוא הים הגדול, אלא מפני שהוא מחובר לאוקינוס וחשיב כחלק ממנו.

ואף אם נאמר שהמפרץ נוצר עם הזמן ולא היה כן מששת ימי בראשית נראה שיש לברך ע"פ מה שכתב הרב משך חכמה (דברים לד, ב) שהים התיכון לא נברא מששת ימי בראשית, ולכן רבי יהודה אומר שמברכים עליו שעשה את הים הגדול ולא עושה מעשה בראשית. וכן העיר בשו"ת בצל החכמה (סימן י"ב), והביאו ראיה לכך מהירושלמי במסכת שקלים פ"ו הלכה ב’. וכ"כ כמה אחרונים שאין לברך על הים התיכון עושה מעשה בראשית שכן נשתנה ממעשה בראשית.

אולם אם נעשה בידי אדם כגון תעלת סואץ אין לברך עליהם כמובאר במשנ"ב (סי’ רכ"ח סק"ו ושעה"צ סק"ט).

והנה כתב הרבינו יונה (מב: בדפי הרי"ף ד"ה הרואה את) דהא דתנן ים הגדול למעט ימים קטנים שהם כמו שלוליות שנפרדין מהים הגדול שאינו מברך עליהם. והובא דבריו בבית יוסף.

וכעת יש לברר מה נחשב שלולית שאין לברך עליו, ומה שנחשב חלק מן הים הגדול שמברכים עליו.להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

יודע את התשובה? חושב אחרת?
תגובות ודיון על החידוש (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות
ציורים לפרשת השבוע