יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 810 חידושים
תגובות: 85 תגובות
ניקוד: 4240 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  התורה פותחת בבריאת העולם ואדם הראשון, וע"פ החישוב מחיי אדם הראשון אנו מגיעים כיום לשנת ה'תשע"ז. בעולם המדעי טוענים שהעולם קיים הרבה יותר זמן, ועל הסתירה הזו מול המדע ישנם כ...

 "ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם" (במדבר כ,א) 'א"ר אמי: למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך: מה פרה אדומה מכפרת, אף מית...

'"ויקח קרח" על ידי מה נחלק? על ידי אליצפן בן עוזיאל אחי אביו, שנעשה נשיא על משפחתו, שנאמר: "ונשיא בית אב למשפחות הקהתי אליצפן בן עוזיאל" (במדבר ג ל). אמר קרח: אר...

 על "ויקח קרח" (במדבר טז,א) מובא מהרב ירחמיאל מפשיסחא (הבן של היהודי הקדוש) שנפילה בעבודת ה' נגרמת ע"י שלוקח לעצמו דרגות שיותר מהדרגה הראויה לו. וזהו "ויקח" שלוקח מה ש...

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם" וגו' (במדבר טז,א-ב). '"ודתן ואביר...