יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 1011 חידושים
תגובות: 88 תגובות
ניקוד: 5251 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה ה' את משה. וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ...

  שמשון היה צדיק, כמו שמובא: 'וא"ר יוחנן: שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים, שנאמר (בראשית מט, טז) "דן ידין עמו כאחד" וגו'. וא"ר יוחנן: שמשון על שמו של הקב&quo...

 "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם. ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים. ויביאו את ...

 "בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני" וגו' (שמות יט,א). התורה מדגישה שבאו לסיני בחודש השלישי, משמע שיש עניין של רמז בחודש השלישי למתן תורה שהיה בסיני (כי בס...

 בחג שבועות מקריבים (בין השאר) "ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים" (ויקרא כג,יט). זהו הפעם היחידה שבה מוקרבים שלמים כקרבן ציבור: 'כל קרבנות הצבור הן עולה או חטאת, ואין בקרבנות הצבור שלמים, ...