יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם. וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן. ויחלק עליהם לי...

  "ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' א'ל עולם" (בראשית כא,לג). '"ויטע אשל בבאר שבע" אמר ריש לקיש: מלמד שעשה פרדס, ונטע בו כל מיני מגדים. רבי יהודה ורבי נחמיה...

 'דאמר ר' אלעזר: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות, שנאמר (מלאכי ב, יג) "וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם על מה על ...

 "וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה" (בראשית יח,ב). 'אמר רבי לוי: אחד נדמה לו בדמות סדקי, ואחד נדמה לו בדמות נווטי, ואחד בדמות ערבי. אמר:...

 "ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אדנ'י ה' במה אדע כי אירשנה. ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל. ויקח לו את כל אלה ויבתר את...

 'רבי יהודה בר סימון פתר קריא בדורות. "וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ" זה אדם הראשון שהיה ללמה ולא כלום. "וָבֹהוּ" זה קין שבקש להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. "וְחֹשֶׁךְ&qu...

  "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" (בראשית א,א). 'הני עשרה מלכיות כנגד מי? … ר' יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. הי נינהו – "ויאמר", "וי...

 "ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים ...

  "ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ. עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר" (בראשית ו,יג-יד). '"עש...

  "וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה" (בראשית ח,ח). '"וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים", א"ר ירמיה: מכאן שדירתן של עופות טהורים עם הצדיקים'...

 "למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם" (ויקרא כג,מג). הרוקח מביא דעה שהסוכות היו בזמן שנכנסו בנ"י לארץ: 'ויש מפרשים כשצרו על ארץ האמ...

(הלכות חנוכה. ממרן הגאון הגדול הרב שלמה גורן זצוק"ל זיע"א. מתוך סידור צבאי משנת תשל"א) חנוכה. סדר תפילה לחנוכה: א. כל שמונת ימי חנוכה אומרים "על הניסים" לאחר ...

  דיני נוסח התפילה א. בצה"ל נקבע נוסח ספרד דהיינו נוסח האר"י כנוסח הקבוע לכל בתי הכנסת הצבאיים, לכן גם חייל יחיד יכול לעכב שלא לשנות את הנוסח. ועם הדפסת הנוסח של סדור זה...

  'תני: אנשי משמר היו מתענים בכל יום. בשני היו מתענין על מפרשי ימים, (בראשית א) "ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים". בשלישי היו מתענין על יוצאי דרכים, (שם) "ויאמר אלקי...

 "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו" (דברים לג,א). '"וזאת הברכה לפני מותו" – סמוך למיתתו, שאם לא עכשיו אימתי' (רש"י). רש"י מסביר שנאמר שברכם ל...

מידע אישי

1278 חידושים
95 תגובות
6600 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011