יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה" (דברים כח,יב). 'ואמר רבי יצחק: גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו, שנ...

 'תניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח. תורה דכתיב (משלי ח, כב) "ה' קנני ראשית דרכו". תשובה דכתיב (תהלים...

  "ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם. ועשיתם עלה לריח ניחח לה' פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם. ומנחתם סלת בלולה בש...

  "כי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה" וגו' (דברים כא,י-יא). '"ולקחת לך לאשה" – לא דברה תורה ...

  "לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם" (דברים טז,יט). '"לא תטה משפט" – כמשמעו. "לא תכיר פנים" – אף בשעת הטענ...

 'נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. הגה: ומנהג בני אשכנז אינו כן, אלא מראש חודש ואילך מתחילין לתקוע אחר התפילה שחרית. ויש מקומות שתוקעין גם כן ערבית....

בתנא דבי אליהו מסופר על אלקנה: '… כיוצא בדבר אתה אומר "ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה" וגו' (שמואל א א,א). אלקנה היה עולה לשילה ארבעה פעמים בשנה – שלשה מן התורה, ואחת שקיב...

"והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים. והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעש...

  'בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא. אמר להו לרבנן: אנא משיח. אמרו ליה: במשיח כתיב דמורח ודאין, נחזי אנן אי מורח ודאין. כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו' (סנהדרין צג,ב). לכאורה ...

  "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצות ה' אלקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ...

  'אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונין טבילה. ובנות י...

  בסיפור על אליהו ונביאי הבעל בהר הכרמל מסופר: "… ויאמר אליהו אל העם אני נותרתי נביא לה' לבדי ונביאי הבעל ארבע מאות וחמשים איש. ויתנו לנו שנים פרים ויבחרו להם הפר האחד וינתחהו ויש...

  "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך" (דברים ח,י). 'ר"מ אומר: ומנין שכשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה? ת"ל "אשר נתן לך ה' אלקיך" ...

  מי"ז בתמוז והלאה אנו קוראים בשבתות הפטרות שלא מעניין הפרשה, כמו שמובא באבודרהם (סדר הפרשיות וההפטרות): 'ואמרינן בפסיקתא: מבראשית ועד שבעה עשר בתמוז מפטירין לענין הפרשיות דומה ל...

  'והובקעה העיר. כתיב (ירמיה לט, ב) "בתשעה לחדש הובקעה העיר" ואת אמר הכין? א"ר תנחום בר חנילאי: קילקול חשבונות יש כאן, הה"ד (יחזקאל כו) "ויהי בעשתי עשר...

מידע אישי

1239 חידושים
95 תגובות
6405 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011