יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. אשר הגלה מירושלים עם הגלה אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנאצר מלך בבל" (אסתר ב,ה-ו). כשהמגילה מזכירה...

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר" (אסתר ח,טז). '”ושמחה וששון". ששן חסירה למה? שאין שמחה שלימה עד שיבוא המשיח' (אגדת אסתר ח,טז). מדוע נרמז שאין שמחה שלמה עד ביאת המשי...

  "צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו" (ויקרא ו,ב). 'אין "צו" אלא זירוז – מיד ולדורות. אמר...

 'דלמא: רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא: בי רבי, כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קימאה קימאה, כל ...

  'מָה אָמַר לָהֶם מָרְדֳּכַי לְמִי שֶׁאוֹמֵר לוֹ: מַדּוּעַ אַתָּה עוֹבֵר אֵת מִצְוַת הַמֶּלֶךְ? רַבִּי לֵוִי אָמַר: אָמַר לָהֶם מָרְדֳּכַי: משֶׁה רַבֵּנוּ הִזְהִיר לָנוּ בַּתּוֹרָה ...

'משה מן התורה מנין? (בראשית ו, ג) "בשגם הוא בשר"' (חולין קלט,ב). 'בשגם הוא – בשגם בגימטריא כמו משה. וכתיב שם "והיו ימיו מאה ועשרים שנה" וכך היו ימי חיי משה, כלומר: עתיד לבא בשגם מש...

  'הני י"ח כנגד מי? א"ר הלל בריה דר' שמואל בר נחמני: כנגד י"ח אזכרות שאמר דוד (תהלים כט, א) ב"הבו לה' בני אלים". רב יוסף אמר: כנגד י"ח אזכרות ...

 'אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי' (מגילה ז,ב). 'חייב אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי: הגה: ויש אומרים דאין צריך להשתכר כל כך, אלא ...

  הגמ' בחולין מביאה רמזים מהתורה לדמויות של פורים: 'המן מן התורה מנין? (בראשית ג, יא) "המן העץ". אסתר מן התורה מנין? (דברים לא, יח) "ואנכי הסתר אסתיר". מרדכי...

 "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר" (ויקרא א,א). האות א' של "ויקרא" כתובה כאות קטנה בס"ת. מסביר בעל הטורים: 'א' דויקרא זעירא, שמשה לא רצה לכתוב אלא "ויקר&qu...

  "ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט" (אסתר ה,ב). '"ויהי כראות המלך את אסתר המלכה...

  "לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (ויקרא יט,יח). 'כתיב "לא תקום ולא תטור את בני עמך". היך עבידא? הוה מקטע קופד, ומחת סכינא לידוי, תחזור ות...

 'דלמא: רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא: בי רבי, כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קימאה קימאה, כל ...

  'אסתר מן התורה מנין? (דברים לא, יח) "ואנכי הסתר אסתיר"' (חולין קלט,ב). 'למעשה אסתר – הסתר אסתיר, בימי אסתר יהיה הסתר פנים ומצאוהו צרות רבות ורעות' (רש"י). ע&q...

'(שמות יט, יז) "ויתיצבו בתחתית ההר" א"ר אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. א"ר אחא בר יעק...

מידע אישי

1171 חידושים
95 תגובות
6065 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011