chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  במגיפה שהיתה בעקבות חטא קרח ועדתו, משה אמר לאהרן לקחת את הקטרת ולכפר על בנ"י: “ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא ...

  "לכן אמר כה אמר אדנ'י ה' כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם" (יחזקאל יא,טז). '"ואהי להם למקדש מעט", אמר רבי יצחק: אלו בתי...

  "ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם. כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשת לכפר עליכם" (ויקרא ח,לג-לד). הגמ' מביאה שמכאן למדים (לש...

  "ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה" (ויקרא ב,א). 'אמר ר' יצחק: מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה "נפש"? אמר הקדוש ברוך הוא: מי...

  'מביאין לפני בעל הבית קערה, שיש בה: שלש מצות, ומרור, וחרוסת, וכרפס או ירק אחר (וחומץ או מי מלח), ושני תבשילין: אחד זכר לפסח, ואחד זכר לחגיגה – ונהגו בבשר וביצה. והבשר נהגו שיה...

  חג פסח נקרא כך ע"י חז"ל, בתורה החג נקרא "חג המצות": "את חג המצות תשמר" (שמות כג,טו). כנראה שהשם בתורה הוא חג המצות כיון שהוא הדבר המרובה ביותר (שבוע א...

  "וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו" (ויקרא א,ד). '"ונרצה לו" – מלמד שהמקום מרצה לו. ועל מה המקום רוצה לו? אם תאמר דברים שחייבים עליהם מיתה ביד בית דין, מ...

  "ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת. כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו [קצותיו]. ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם ע...

  'שבת שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו' (שו”ע או”ח סימן ת”ל, סעיף א). 'שבת שלפני הפסח – קורין אותו "שבת הגדול" מפני הנס הגדול שנעשה בו. דפסח מצרים – מקח...

  'מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה... ולפי דעתו של בן, אביו ...

  "וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה. ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם. בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה ה' את משה" (שמו...

  "ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ... ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה" (שמות לז,יז-כד). 'תני רב יהודה בשם אסי: היה שלמה נוטל אלף ככרי זהב ומכניסן לכור ומוציאן, עד...

  "ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו. וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו" וגו' ...

  "ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט" (אסתר ה,ב). '"ויהי כראות המלך את אסתר המלכה...

 פורים מובא בחז"ל כדוגמה לגאולה, כמו שמובא ביר' (ברכות א,א): 'דלמא: רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון ...

מידע אישי

1339 חידושים
95 תגובות
6935 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011