יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך" (דברים ח,י). 'ר"מ אומר: ומנין שכשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה? ת"ל "אשר נתן לך ה' אלקיך" ...

  מי"ז בתמוז והלאה אנו קוראים בשבתות הפטרות שלא מעניין הפרשה, כמו שמובא באבודרהם (סדר הפרשיות וההפטרות): 'ואמרינן בפסיקתא: מבראשית ועד שבעה עשר בתמוז מפטירין לענין הפרשיות דומה ל...

  'והובקעה העיר. כתיב (ירמיה לט, ב) "בתשעה לחדש הובקעה העיר" ואת אמר הכין? א"ר תנחום בר חנילאי: קילקול חשבונות יש כאן, הה"ד (יחזקאל כו) "ויהי בעשתי עשר...

"ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" (דברים ג,כו). '(דברים ג, כו) "ויאמר ה' אלי רב לך" א"ר לוי: ברב בישר, ברב...

  "קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה. היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו ...

 '"כי רחק ממני מנחם משיב נפשי" מה שמו של מלך המשיח? רבי אבא בר כהנא אמר: ה' שמו, שנאמר (ירמיה כג, ו): "וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו”. דאמר רבי לוי: טבא למדינתא דשמה כשם מלכה, ושם מלכ...

  "זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים" (במדבר לו,ו). 'אמר רב יהודה אמר שמואל: בנות צלפחד הותרו להנשא לכל השבטים, ...

 '(נחמיה ט, ד) "ויצעקו אל ה' אלקים בקול גדול" מאי אמור? אמר רב ואיתימא ר' יוחנן: בייא בייא, היינו האי דאחרביה למקדשא, וקליה להיכליה, וקטלינהו לכולהו צדיקי, ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדי...

  'חמשה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר ע...

  "וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו. ויצבאו על מדין כאשר צוה ה' את משה ויהרגו כל זכר. ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ...

  "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם" (במדבר כו,נט). '(שמות ב, א) "וילך איש מבית לוי" להיכן הלך? אמר ר...

 "מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו" (במדבר כג,י). '… מאי "ספר הישר"? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ...

  במילה תשובה יש את האותיות שבת, ובנוסף גם יש את האותיות ו' ו-ה' כעין החסרון בשם ה' כשה' נשבע נגד עמלק: “כי יד על כס יה" (שמות יז,טז) '… נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כס...

  "ויאמר ה' אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו. ויעש משה כאשר צוה ה' אתו כן עשה" (במדבר יז,כה-כו). 'והתניא: משנגנז ארון נגנז ...

  "וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום" (בראשית יח,א). 'חביבה המילה, שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם, שכל מי שהוא מהול, אינו יורד לגיהינום. שנאמר: "ביו...

מידע אישי

1227 חידושים
95 תגובות
6345 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011