יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם" (במדבר כו,נט). '(שמות ב, א) "וילך איש מבית לוי" להיכן הלך? אמר ר...

 "מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו" (במדבר כג,י). '… מאי "ספר הישר"? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ...

  במילה תשובה יש את האותיות שבת, ובנוסף גם יש את האותיות ו' ו-ה' כעין החסרון בשם ה' כשה' נשבע נגד עמלק: “כי יד על כס יה" (שמות יז,טז) '… נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כס...

  "ויאמר ה' אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו. ויעש משה כאשר צוה ה' אתו כן עשה" (במדבר יז,כה-כו). 'והתניא: משנגנז ארון נגנז ...

  "וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום" (בראשית יח,א). 'חביבה המילה, שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם, שכל מי שהוא מהול, אינו יורד לגיהינום. שנאמר: "ביו...

  "והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם" (במדבר כ,כו). 'א"ר אמי: למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך: מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן ...

  "ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים" (במדבר יג,כג).'"וישאוהו במוט בשנים" – ממשמע שנאמר "במוט" ...

  "והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים" (במדבר ...

 בחג שבועות נוהגים לקרוא מגילת רות, מכמה סיבות, אחת הסיבות היא: 'ולמה קורין מגילה זו בחג שבועות? שמגילה זו כולה חסד והתורה כולה חסד, שנאמר (משלי לא, כו) "ותורת חסד על לשונה”, וניתנה בחג שבוע...

  'דתניא: ר' ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני, ופרטות באהל מועד. ר"ע אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב' (זבחים קטו,ב). נראה שר"י ...

 "ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר" (במדבר ז,יח). '"ביום השני הקריב נתנאל בן צוער הקריב את קרבנו" מה ת"ל? לפי שבא ראובן וערער, אמר: דיי שקדמני יהודה (למ...

  '… וכן הוא אומר "כי הנוגע בכם נגע בבבת עינו" (זכריה ב יב). ר' אלעזר בנו של ר"י הגלילי אומר: כאלו הוא מושיט אצבעו בתוך עינו של עצמו ועוקרה. אמר לו ...

 "ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו" (במדבר ד,כו). '… דתניא: (שמות כז, א) "ושלש אמות קומתו"...

 'ר"ע אומר: למד תורה בילדותו, ילמוד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו. שנא' "בבקר זרע את זרעך" וגו'. אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא ...

"והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם. ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם. והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם ה...

מידע אישי

1217 חידושים
95 תגובות
6295 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011