יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן ...

  'הוא היה אומר: מרבה בשר, מרבה רמה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מרבה נשים, מרבה כשפים. מרבה שפחות, מרבה זמה. מרבה עבדים, מרבה גזל. מרבה תורה, מרבה חיים. מרבה ישיבה, מרב...

"ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם. ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים" (שמות ג,כא-כב). כבר בהתחלה – במעמד ...

 "ויאמר ה' אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" (שמות ד,יט). 'ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד כו': מ"ט דרבי אליעזר? אמר רב חסדא: דאמר קרא (שמות ד, יט) "...

  "יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים. וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד" (בראשית מט,יד-טו). חז"ל דורשים זאת על קשרו של יששכר לתורה: '"רֹבֵץ ב...

 "ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב" (מלכים ב כה,א). "כה אמר ה' צבאו'ת צום הרביעי וצום החמישי ...

  "וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום" (בראשית נ,ג). 'אמר רבי אבהו: כל אותן שבעים יום שבין איגרות לאיגרות, כנגד שבעים יום שעשו המצריים חסד...

  "ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו" (בראשית מה,ג). 'ר' אלעזר כי מטי להאי קרא בכי: (בראשית מה, ג) "ולא יכלו אחיו לענות ...

  ביהודי הקדוש על חנוכה מובא שהנס של חנוכה נעשה מכח השם "ונקה לא ינקה". אמנם זה שם שיש בו דין, אולם כיון שבתוכו יש את אותיות הויה, שהוא שם של רחמים, אז מכוחו נעשה הנס, וזהו...

  "ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים. ויוסף...

  השפת אמת מביא שהחגים מדרבנן שורשם בחגי התורה: 'חנוכה ופורים הם הארות מרגלים. רק השלושה רגלים המפורשים בתורה הם תורה שבכתב, ויש נגד זה גם כן רגלים מתורה שבע"פ. והם אורות המקבלים...

 "ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה" (בראשית לח,א). '"וַיְהִי בָּעֵת הַהִיא". ולא היה צריך קרייה למימר אלא "ויוסף הורד מצרימה", ומפני מה ה...

  'ת"ר: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, ב"ש אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך. וב"ה אומרים: יום ראשון מדל...

  "ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו. ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים" (בראשית לז,כג-כד). 'ואמר רב כהנא: דרש רב נתן בר מנ...

  'ת"ר: מצות חנוכה: נר איש וביתו. והמהדרין: נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין: ב"ש אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך. וב"ה אומרים: יום רא...

מידע אישי

1309 חידושים
95 תגובות
6755 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011