יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 722 חידושים
תגובות: 82 תגובות
ניקוד: נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

"ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ואשמו. ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד. וסמכו זקני העדה ...

 בפסח אוכלים מצות, ואומרים בהגדה שהסיבה היא משום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ: 'מַצָּה זו שאנו אוֹכְלִים, עַל שׁוּם מָה? עַל שׁוּם שֶׁלֹא הִסְפִּיק בְּצֵקָם שֶׁל אֲבוֹתֵינוּ לְהַחֲמִיץ, עַד ...

 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת אתם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העשה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום ...

  על עניין הכרובים ראה בפרוט ב'הגלות והגאולה' ("ויקהל", 'מעשה הכרובים') למרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א. אולי אפשר לומר עוד, שהכרובים הם פני ילד ("כר...

  בנ"י במצרים היו שקועים ב-מט שערי טומאה עובדי ע"ז כמצרים, ובכ"ז ה' גאלם, בזכות מה?- בחז"ל מובא כמה הסברים: א. 'רב הונא אמר בשם בר קפרא: בשביל ד' דברים נגאלו ישר...