יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 972 חידושים
תגובות: 87 תגובות
ניקוד: 5054 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות" (שמות יב,כ). בפסח יש איסור חמץ ומצוה של מצה. כידוע חמץ ומצה דומים באותיותיהם, כשההבדל הוא רק נקודה קטנה שהופכת את ה-ה' ל-ח', שזה רמז לזריזות...

  "והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" (ויקרא ו,ה-ו). 'לכדתניא: (ויקרא ו,ו) "אש תמיד...

 "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר" וגו' (ויקרא א,א). ה-א' של "ויקרא" קטנה, מדוע? בעל הטורים מסביר שזה בשל ענוותנותו של משה. ואפשר לומר שבספרא מובא שהקול לא היה נשמע ...

"ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה" (ויקרא ב,א). 'אין שנים מתנדבין. מאי טעמא? אילימא משום דכתיב (ויקרא ב, א) "תקריב", עולה נמי הא כתיב (ויק...

'"וַיִּגְדַּל הַיֶּלֶד" עשרים וארבעה חודש הניקתהו, ואתה אומר "ויגדל הילד"? אלא שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ. "וַתְּבִאֵהוּ לְבַת פַּרְעֹה" וְגוֹ' היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ו...