יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 696 חידושים
תגובות: 81 תגובות
ניקוד: נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 בתפילין של ראש יש ש' אחת עם 3 קוים, ו-ש' שניה עם 4 קוים. מיילא ה-ש' הרגילה ככה כותבים ש', אבל ה-ש' השניה מדוע נעשית בצורה של 4 שלא כרגיל? אולי אפשר שהתוספת קו ניראת קצת כמו  אות יוד, וכך ...

"ומכה אביו ואמו מות יומת. וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת. ומקלל אביו ואמו מות יומת" (שמות כא,טו-יז). '..וכתב "וגונב איש" בין מכה אביו ואמו למקלל אביו ואמו, ונ&q...

  'ת"ר: שמעון הפקולי הסדיר י"ח ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אמר להם ר"ג לחכמים: כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים? עמד שמואל הקטן ותקנה' וכו' (ברכות כח,ב)...

 "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם. ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלקים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש ה...

 "וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי" (שמות ג,ח). בתורה נאמר "ארץ זבת חלב ודבש" ...