פנינה יומית... יד טבת

נכתב על ידי שניאור ב-12/1/2017

 

יום חמישי י"ד טבת - ויחי

 

איך יתכן שראש עשו מונח ליד יצחק?

את הפסוק בנוגע לקבורת יעקב "ויקברו אותו במערת שדה המכפלה" (נ, יג) מפרש בתרגום יונתן בן עוזיאל "ושמיע פתגמי' לעשו רשיעא כו' ולא הוה שביק ליוסף למיקבור ית אבוי כו' ונטל [חושים] סייפא וקטע רישי' דעשו רשיעא והוה רישא דעשו מתגלגל כו' ואתנח בגו עיטפי' דיצחק אבוי" [עשו הרשע שמע את הדבר ולא נתן ליוסף לקבור את אביו, ונטל חושים סייף וחתך ראשו של עשו הרשע, והי' ראשו של עשו מתגלגל, ונח בחלקו של יצחק אביו].

ולכאורה תמוה ביותר, הרי הדין הוא ש"אין קוברין רשע אצל צדיק" (סנהדרין מז, א. טושו"ע יו"ד סי' שסב ס"ה), ואם כן כיצד יתכן ש"רישי' דעשו רשיעא" מונח "בגו עיטפי' דיצחק"?

ויש לבאר זה בדרך הפנימיות:

שרשו של עשו – ביצחק הוא. ופשוט, שביצחק הצדיק לא הי' שום רע ורשעות. וזה שנעשה עשו רשע, הי' רק כאשר הבדיל את עצמו משרשו – יצחק – והתעסק בענינים גופניים וחומריים.

ונמצא, שרק "גופו" וחומריותו של עשו הי' רע גמור, אך "ראשו", שהוא המקור ושורש שלו כפי שהוא ביצחק, הי' רק טוב.

ועל כן, כאשר הפרידו וניתקו את "גופו" של עשו, ונשאר רק "רישי'", אזי אין בו רע, כי אם טוב גמור. ולכן שייך שיהי' מונח "בגו עיטפי' דיצחק".

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 193)

לעילוי נשמת

הרה"ת יוסף יצחק ב"ר שמואל מאיר ע"ה

זילבערשטיין

נלב"ע ביום י' טבת ה'תשנ"ז

תנצב"ה

*

נדפס ע"י בני משפחתו שיחיו


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
תגובות ודיון על החידוש (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה