chiddush logo

כמה פעמים השם המן מופיע במגילה? (1 תגובות לחידוש זה)

18/1/2012

כמה פעמים השם המן מופיע במגילה?


54 פעמים 
מה המספר אומר, אולי יש למישהו רעיון? או שאין למספר זה משמעות מיוחדת?
------------------------------------
ואלו הפסוקים:


אסתר פרק-ג 

{א} אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם את כסאו מעל כל השרים אשר אתו: {ב} וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כרעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה: {ג} ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצות המלך: {ד} ויהי באמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי כי הגיד להם אשר הוא יהודי: {ה} וירא המן כי אין מרדכי כרע ומשתחוה לו וימלא המן חמה: {ו} ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש עם מרדכי: {ז} בחדש הראשון הוא חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים עשר הוא חדש אדר: {ח} ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפזר ומפרד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שנות מכל עם ואת דתי המלך אינם עשים ולמלך אין שוה להניחם: {ט} אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עשי המלאכה להביא אל גנזי המלך: {י} ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא האגגי צרר היהודים: {יא} ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך: {יב} ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל אשר צוה המן אל אחשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך: {יג} ונשלו ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ג 


{יד} פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתדים ליום הזה: {טו} הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה: 

אסתר פרק-ד 

{א} ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדלה ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ד 


ותצוהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה: {ו} ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך: {ז} ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודיים לאבדם: {ח} ואת פתשגן כתב הדת אשר נתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ה 


בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט: {ג} ויאמר לה המלך מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך: {ד} ותאמר אסתר אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו: {ה} ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר: {ו} ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש: {ז} ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי: {ח} אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך: {ט} ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חמה: {י} ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אהביו ואת זרש אשתו: {יא} ויספר להם המן את כבוד עשרו ורב בניו ואת כל אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך: {יב} ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי אם אותי וגם למחר אני קרוא לה עם המלך: {יג} וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר אני ראה את מרדכי ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ה 


יושב בשער המלך: {יד} ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה ובבקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו ובא עם המלך אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ: 

אסתר פרק-ו 

{א} בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרנות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך: {ב} וימצא כתוב אשר הגי ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ו 


אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש: {ג} ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר: {ד} ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו: {ה} ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא: {ו} ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני: {ז} ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו: {ח} יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו: {ט} ונתון הלבוש והסו ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ו 


איש משרי המלך הפרתמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו: {י} ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דברת: {יא} ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו: {יב} וישב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש: {יג} ויספר המן לזרש אשתו ולכל אהביו את כל אשר קרהו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא תוכל לו כי נפול תפול לפניו: {יד} עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהלו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר: 

אסתר פרק-ז 

{א} ויבא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה: {ב} ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש: {ג} ותען אסתר ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ז 


החרשתי כי אין הצר שוה בנזק המלך: {ה} ויאמר המלך אחשורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן: {ו} ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה: {ז} והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי כלתה אליו הרעה מאת המלך: {ח} והמלך שב מגנת הביתן אל בית משתה היין והמן נפל על המטה אשר אסתר עליה ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו: {ט} ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דבר טוב על המלך עמד בבית המן גבה חמשים אמה ויאמר המלך תלהו עליו: {י} ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה: 

אסתר פרק-ח 

{א} ביום ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צרר היהודיים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הוא לה: {ב} ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן: {ג} ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותפל לפני רגליו ותבך ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים: {ד} ויושט המלך לאסתר את שרבט הזהב ותקם אסתר ותעמד לפני המלך: {ה} ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן המדתא האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך: {ו} כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי: {ז} ויאמר המלך אחשורש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר ואתו תלו על העץ על אשר שלח ידו ביהודיים {ח} ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתו ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ט 


איש: {ז} ואת פרשנדתא ואת דלפון ואת אספתא: {ח} ואת פורתא ואת אדליא ואת ארידתא: {ט} ואת פרמשתא ואת אריסי ואת ארדי ואת ויזתא: {י} עשרת בני המן בן המדתא צרר היהודים הרגו ובבזה לא שלחו את ידם: {יא} ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך: {יב} ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש: {יג} ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ: {יד} ויאמר המלך להעשות כן ותנתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו: {טו} ויקהלו היהודיים אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר לחדש אדר ויהרגו בשושן שלש מאות איש ובבזה לא שלחו את ידם: {טז} ושאר היהודים אשר במדינו ...

--------------------------------------------------------------------------------

אסתר - ללא ניקוד-אסתר פרק-ט 


ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים: {כג} וקבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי אליהם: {כד} כי המן בן המדתא האגגי צרר כל היהודים חשב על היהודים לאבדם והפיל פור הוא הגורל להמם ולאבדם: {כה} ובבאה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב ע ...

--------------------------------------------------------------------------------

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
יניב (20/3/2012)
אולי רמז לדברי חז"ל "שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא לפנים והיינו דכתיב (איכה ג, לג) כי לא ענה מלבו" ולכן המן הוא השליח לעשות את דין ה' ולכן מוזכר 54 גימטריה של "דן" ואף הוא עצמו מזכיר את שהשתחוו לצלם-שאף הוא עשה עצמו(או על בגדו)ע"ז ודרש שישתחוו.וגם חשב שעלה לגדולה לעצמו-והתברר שהכל רק לפנים אבל באמת הוא בא רק לעשות דין ה' בעולם ובכך להעלות את שונאו -מרדכי-לגדולה..
ציורים לפרשת שבוע