chiddush logo

פרנסה ע''פ חז''ל

נכתב על ידי mose67, 2/7/2014

 ב''ה

                                                              מקור הפרנסה

יאמין באמונה שלמה שיהא קבוע בלבו שמזונותיו קצובים לו מן השמים. אם יתאמצו הבריות ויעלו שמים ירדו תהומות לא יוכלו להעדיף או להחסיר לו אפילו פרוטה אחת, חוץ מהוצאות מצוות ומעשים טובים שאינם קצובים, אלא אם מוסיף מוסיפים לו. [פלא יועץ ערך כסף]


בכל ההרהורים שיהרהר אדם בעסקיו לא מוסיף ולא גורע דבר ממה שנגזר עליו ולכן בטל ההרהורים מליבך [מגיד מישרים לבית יוסף פרשת וארא]


אם לדוגמא יש לו מתחרה במסחרו, ובנוסף לכך הוא באותו איזור – כאשר הוא מרשה לעצמו להתנהג לפי מדותיו והנפש הטבעית שלו, מתעוררת אצלו מדת השנאה למתחרה שלו, בא השכל של הנפש האלקית ואומר לו: אתה הרי מאמין שה' הוא בעל הבית של העולם, במילא אחד מן השנים: אם פסק השם יתברך לך פרנסה – איך יתכן שהמתחרה יוכל לקחת זאת, הפך רצון הבורא, ואם מצד שני מלמעלה החליטו לתת לך פחות פרנסה, האם אתה סבור שללא המתחרה אין מלמעלה דרך אחרת איך לבצע זאת? ואם כן הרי השני איננו לוקח ממך דבר, מדוע איפוא תשנא אותו? [על פי אגרות קודש המתורגמות לרבי מליובאוויטש ח''א עמוד 87]


אמרו רז''ל (יומא לח:) אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו, כי כמו שהנגיעה פוסלת באותיות התורה, כן יש גבול לנפשות ישראל שלא יגע אחד במה שמוכן לחבירו רק כל אחד יש לו שפעו ופרנסתו המיוחדת לו לבדו. [מאור עינים לרבי נחום מטשרנוביל תלמיד הבעש''ט, פרשת ואתחנן]


נודע לכל מעלת מדת הבטחון בבורא יתברך שאין לו שיעור וערך, כי תדע שאם ישתדל אדם בכל עוז וירבה בעשיות בכח חכמתו אשר עליו ובכח גופו ולא ינוח ולא ישקוט מלעסוק יומם ולילה בצרכי פרנסתו, לא יהיה לו אף פחות משוה פרוטה יותר ממה שקצב לו הבורא ב''ה שירויח בזה השנה או בזה השבוע וכדומה, וכן אם ימעט בהשתדלות ועסקי צרכי טרפו ומזונו ולא יעשה בהם כי אם בשעה אחת או שתים מן היום, לא ימעט לו מאשר גזר עליו הבורא, ואכן צריך האדם להשתדל ולעשות דבר מה בצרכי פרנסתו, שלא יניח כל העסקים וישב בטל, כי אין הברכה שורה כי אם על איזה דבר עסק, כמו שהוא מפורש  תנא דבי אליהו. [באר מים חיים פרשת בשלח בסופו]


מתוך חוברת פרנסה ע''פ חז''ל שאני עומד להוציא לאור בקרוב, הרוצה לעזור בקנית  חוברת ב10 ש''ח או באופנים אחרים יתקשר אלי, כהן משה 0524083148

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה