chiddush logo

נדב

כל החידושים של נדב | כל התגובות של נדב

הגמ' אומרת: יטמא דרישא, - לטמא טומאת משקין, יטמא דסיפא - לטמא טומאת אוכלין. - ואימא לטמא את הכלים! - ולאו קל וחומר הוא? ומה כלי שמטמא משקה - אין מטמא כלי, משקין הבאין מחמת כלי - אינו דין שלא יטמאו את ...

 מה זה חלב הכסלים?האם הוא מעל הכליות, סמוך  לכליות, רחוק מהכליות, מהציור של שיחת חולין בדף צג נראה שהוא מקיף את כל המתניים, אם ככה למה כתוב ואת החלב אשר על הכליות אשר על הכסלים שקצת משמע שזה...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
תאריך הרשמה: 3/14/2014