chiddush logo

חלב שעל הכסלים (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי נדב, 14/3/2014

 מה זה חלב הכסלים?

האם הוא מעל הכליות, סמוך  לכליות, רחוק מהכליות, מהציור של שיחת חולין בדף צג נראה שהוא מקיף את כל המתניים, אם ככה למה כתוב ואת החלב אשר על הכליות אשר על הכסלים שקצת משמע שזה דבר אחד? וגם בקצת קרבנות (בפרשת המילואים ובפרשת שמיני) לא נזכר חלב הכסלים כלל.
האם הוא תותב קרום ונקלף?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
דביר (17/3/2014)
מצאתי הסבר באורה ושמחה ספר קדושה מאכלות אסורת פרק ז הלכה:
(יח) וחלב שבעקרי הירכות מבפנים וכו' והוא החלב שעל הכסלים. פי' חלב הכסלים הוא במקום הכסלים, והכסלים הם בצידי הבהמה מכאן ומכאן שיש שם מקום פנוי מצלעות ואין שם אלא עור ובשר והוא מסוף החזה ועד עקרי הירכיים וכולו נקרא כסלים. ומה שכתב כאן דחלב שבעקרי הירכות מבפנים חייבים עליו כרת והוא החלב שעל הכסלים אין כוונתו לומר דרק חלב זה הוא חלב הכסלים אלא אדרבא בא לומר שחלב זה ג"כ אסור מפני שהוא שייך לחלב הכסלים, וכ"פ להדיא הר"ן (דף ל: מדפי הרי"ף ד"ה תרבא), ומוכרח כן גם בדעת הר"מ שהרי כלשון זה כתב ברישא גבי חלב שעל המסוס ושעל בית הכוסות שהוא החלב שעל הקרב והתם עכ"ח מתפרש דבא לומר שגם חלב שעל המסס ובית הכוסות אסור ולא שרק זה הוא האסור כמו שנתבאר, א"כ כך אנו צריכים לפרש גם בחלב זה שבעקרי הירכות, וכן מורה לשון הר"מ מדכתב וחלב שבעקרי הירכות "חייבין עליו כרת" והוא החלב שעל הכסלים, שא
(להמשך התגובה לחץ כאן )

ציורים לפרשת שבוע