chiddush logo

סגולות הפורים (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 13/3/2014

 סגולות לחג הפורים! 

 1. כותב ה"סגולת ישראל": "מקובל מגדולי 
עולם, כי סגולה גדולה בפורים להשכים בבוקר 
ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני ה' יתברך על 
כל דבר: בריאות, פרנסה, גאולה וכו', וכתב 
האדמו"ר מגור זצ"ל: פורים הוא זמן רצון לכל, 
עת 'רעוא דרעווין', וכל אחד יכול לפעול אצל 
ה' יתברך שימלא כל משאלות ליבו! שכן כתב 
הזוהר הקדוש שיום הפורים גדול מיום כיפור!. 

2.כתב ר' צדוק הכהן מלובלין זצ"ל: "כיוון 
שבפורים זכו היהודים לחיות למרות גזירת 
המיתה, לכן יוכלו לפקוד עקרים ועקרות בפורים! 
 
3. כותב ר' אליעזר דיסקינד זצ"ל: "ראוי לכל 
אדם להרבות בסיפור הנס והנפלאות לו 
ולאנשי ביתו... שעל ידי סיפור הנס בשמחה – 
גורם שמחה גדולה בעולמות העליונים וחדווה 
עצומה לאין ערוך והקב"ה מתפאר בו". 

4. מגלה החת"ם סופר בשם ה'שב יעקב זצ"ל 
סוד אדיר: "כל העוסק בתורה בין קריאת 
המגילה של לילה לקריאה של יום – מובטח לו 
שהוא בן העולם הבא"! )עבודת יום הפורים(. 

5. כותב הרמ"א שיש ללמוד גם קודם הסעודה! 

 6. ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם 
 שאיתו מסוכסכים שעל ידי כך מתרבית 
 האהבה והאחווה ועושה נחת רוח לה'!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DL2000 (13/3/2014)
* כבוד פורים בבגדים נאים! *
כותב בעל ה'חמדת ימים': "יאותה לכל
עדת ישראל בכל דור ודור לעטר עצמם
בכבוד והדר רב זכר לנס מבעוד יום
כבחגים וכמועדים ולא יגש לקרות
המגילה בבגדים הצואים".
מסופר על הצדק ר' שמואל מז'יכלין
זצ"ל, שהיה נזהר מאוד בקדושת יום
הפורים והיה מקפיד מאוד על מי שזלזל
בקדושת היום הגדול ובכבודו.
כל המתפללים בבית הכנסת של הרב
הקפידו ביום זה להתלבש בכבוד והדר.
והנה, באחד מימי הפורים, הגיע לבית
מדרשו של הצדיק, אדם שבא לשמוע
קריאת מגילה בבגדי חול רגילים.
מיד העירו לו המתפללים על קדושת
היום, וכמה מקפיד על כך הרב מז'יכלין,
אך הוא השיב בהלצה: "פורים אינו יום
טוב וקדחת איננה מחלה".
הזדעזע הרבי מז'יכלין מדבריו ופנה
אליו: "איי, אבל אנחנו אומרים שפורים
הוא חג ויום טוב, וקדחת היא מחלה!".
(להמשך התגובה לחץ כאן )

ציורים לפרשת שבוע