chiddush logo

אבי רבינוביץ

כל החידושים של אבי רבינוביץ | כל התגובות של אבי רבינוביץ

1) בגלל "קוץ ודרדר תצמיח לך" אנו צריכים לנעול נעליים כדי להגן על עצמינו מפני צמחים חדים; בגלל ו"הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" אדם צריך לנעו...

 "תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי" (ז, ג) מדוע לא אמרה זאת אסתר כבר במשתה הראשון? מדוע נזקקה לשם כך למשתה השני? אפשר לומר, שמהתנהגות אחשורוש עם ושתי, ראתה אסתר שהוא מחליט החלט...

 "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה" (ב, כ) מדוע המגילה מספרת שוב שאסתר הסתירה את מוצאה, אחרי שכבר נאמר "לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה" (ב, י)? התשובה היא, שבשלב זה, אחרי...

"ובהקבץ בתולות שנית" (ב, יט) מדוע המגילה מספרת על קיבוץ שני של בתולות? אפשר להסביר שזה הכנה לדברי אסתר "ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום" (ד, יא). לכאורה זה קשה, הר...

ויאמר ממוכן (א, טז) חז"ל אומרים שממוכן הוא המן (מגילה יב ע"ב). אפשר שטעמם הוא, שהתנהגותו של ממוכן דומה לשל המן - שניהם בתור יועצי המלך. ממוכן טען שסירובה של ושתי לבוא למשתה לא היה ענ...

"ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו" (ג, ו) המן החליט להרוג את כל היהודים בגלל מרדכי. יש להניח שמרדכי הסביר את סירובו לכרוע בכך שזה אסור ע"פ תורת ישראל, ולכן החליט המן להרוג את כל ה...

 "ולא יֵרָאו פני ריקם" (לד, כ) מלשון הפסוק נראה כאילו ישראל רואה את פני ה' בעליה לרגל. לכאורה, זה סותר את דברי ה' למשה: "לא תוכל לראֹת את פני, כי לא יראני האדם וחי" (לג, כ...

 "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם" (לב, י) רש"י מפרש שה' רומז למשה שבכוחו למנוע את כליית ישראל, ע"י תפילתו. כלומר, בעצם ה' לא רצה לכלות את ישראל. אפשר למצוא רמז לכך שה...

וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים (כב, כ) לפי הפירוש המקובל, כוונת התורה כאן היא: אל תציק לגר, כי הייתם גרים ואתם יודעים כמה קשה ההרגשה של מי שמציקים לו. אבל פירוש זה קשה, שהרי הג...

 "וכל העם רואים את הקולות" (כ, טו) מדוע עשה ה' נס כזה, שישראל יראו את הקולות? אפשר לומר, שהמטרה היתה ללמד את ישראל שאי אפשר לתאר את האלוקות על ידי תמונה או כל המחשה אחרת; אי אפשר...

 "אנכי ה' אלקיך" וכו' (שמות כ) נוכל למצוא סיבה לתוכנם ולסדרם של עשרת הדברים לפי הסדר ההסטורי של מאורעות מבריאת העולם עד גלות מצרים. "אנכי ה' אלקיך" - ה' הוא בורא העולם ...

 "מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו" (יד, ה) מהפסוק משמע שהסיבה שפרעה החליט לרדוף אחרי בני ישראל היא שהתחרט על כך ששילח את ישראל, כפי שהוא אומר לעמו. אבל בפסוק ג אומר ה' למשה &q...

 "ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם" (ז, יג) מפסוק זה נראה שפרעה חיזק את לבו מעצמו, מתוך שיקולים הגיוניים, בלי שה' הביא לכך (רק אחר כך כתוב "ויחזק ה' את לב פרעה" - ט, יב). אם כן...

 "ונתתי את ידי במצרים" (ז, ד)ה' הביא על המצרים את עשר המכות במידה כנגד מידה על חטאיהם. דם: מימי היאור נהפכו לחדם, עונש על שהמצרים השליכו את ילדי ישראל ליאור. צפרדע: הצפרדעים נכ...

 "והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי" (ד, א) לכאורה קשה, הרי ה' אמר לו "ושמעו לקולך" (ג, יח), ואיך משה אומר כאן שלא ישמעו אליו, וסותר דבר שאמר ה' במפורש? אפשר להציע לכך ש...

מידע אישי

211 חידושים
26 תגובות
1112 נקודות
שם: אבי רבינוביץ
פיזיקאי
מין: גבר
כתובת: ארזי הבירה,ירושלים
מקום עבודה: אוניברסיטה
תאריך הרשמה: 6/28/2010