chiddush logo

חמי טבריה בארץ ישראל (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי א כהן, 24/10/2017

 בס"ד
כתב רש"י בפרשה שעברה (בראשית ח, ב) "ויסכרו מעינות - כשנפתחו כתיב כל מעינות וכאן אין כתיב כל לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם כגון חמי טבריא וכיוצא בהן". והשאלה היא לרבי יוחנן שלא ירד מבול בארץ ישראל, (זבחים קיג) א"כ יש להבין מה מקום לחמי טבריה בארץ ישראל?
והחזקוני שם עמד בזה וז"ל "ויסכרו מעינת תהום פרש"י נשתיירו מהן לצורך העולם כמו חמי טבריא. וא"ת למאן דאמר לא ירד מבול לארץ ישראל מהיכן באו חמי טבריה לשם והלא מא"י היא, אלא י"ל יש מעינות תהום בכל העולם וכתיב נבקעו כל מעינות תהום ואף בארץ ישראל משמע ומשם נשארו חמי טבריא" ע"כ.
ולא הבנתי את כוונתו, האם כוונתו שבארץ ישראל נפתחו המעיינות "בקטנה" או שמארץ ישראל יצאו המעיינות החמים לעולם ושטפו אותן.
ישר כח

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
dvir45 (26/10/2017)
מהחזקוני הבנתי כך - הוא מחלק בין המבול שירד מן השמים למעיינות שנבקעו מהארץ. אמנם מבול לא ירד בארץ ישראל אך המעיינות נבקעו גם בא"י.
חוץ מזה, תשובה אחרת שניתן לתרץ - בפרקי דר' אליעזר כ"ג כתב - נתגלגלו המים מכל הארצות ונכנסו לה.
ציורים לפרשת שבוע