האם מותר להתקלח ביום טוב?

נכתב על ידי יונתן שטנצל, 1/11/2017

 

משנה ה

מאת: יונתן שטנצל


רמב"ם על משנה מסכת ביצה פרק ב משנה ה [ד] כללו של דבר שחמין שהוחמו ביום טוב רוחץ בהן ידיו ורגליו ופניו, ואינו רוחץ בהן כל גופו אלא אם כן הוחמו מערב יום טוב. וחמין שהוחמו מערב שבת רוחץ בהן בשבת פניו ידיו ורגליו אבל לא כל גופו.


בית שמאי אומרים

לא יחם אדם חמין לרגליו

אלא אם כן ראויין לשתיה

רמבם על המשנה וכן אוסרים בית שמאי שיבעיר אדם אש להתחמם כנגדה לפי שהעיקר אצלם שזה שאמר ה' אך אשר יאכל לכל נפש לא נכללו בו הנאות הגוף מבחוץ.

רש"י מסכת שבת דף לט עמוד ב ראויין לשתיה - דמחים להו לשתייה, ואי בעי רוחץ בהן פניו.

תוספות מסכת שבת דף לט עמוד ב אלא אם כן ראויין לשתיה - נראה לר"י דווקא שמחמם אותם לצורך שתיה אבל לצורך רחיצה אף על גב דראויין לשתיה אסרי ב"ש

ובית הלל מתירין

ובית הלל אומרים שזה שנאמר לכל נפש כולל כל הנאות הגוף. ולכן מותר להתחרץ פניו ידיו ורגליו אפילו שחימם מים בשביל להתרחץ ולא רק בשביל לשתות.

האם מותר לרחוץ את כל הגוף לשיטת בית הלל?

שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקיא סעיף ב <ג> אבל במים שהוחמו (טו) מעי"ט, מותר לרחוץ כל גופו אפילו כאחד

שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקיא סעיף ב [א*] מותר * להחם בי"ט (ח) מים <ב> לרחוץ * (ט) ידיו * (י) אבל ד לא כל גופו, (יא) אפילו אינו רוחצו בבת אחת.

וממשיך בית הלל ואומר,

עושה אדם מדורה ומתחמם כנגדה:

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע