chiddush logo

על הניסים לפי ר. ישראל מרוז'ין (ברכות כ, עמ. א.: "א"ל רב פפא לאביי מאי שנא קמאי (ראשונים) דמתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא דמתרחיש לן ניסא ...")

נכתב על ידי tseitlinmy, 3/1/2020

 "אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא. אי משום תנויי בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה. ואנן קא מתנינן שיתא סדרי... ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא ואנן קא מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן.
אמר (אביי) ליה: קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא סבר דבת ישראל היא קם קרעיה מינה אגלאי מילתא דכותית היא שיימוה בארבע מאה זוזי א"ל מה שמך אמרה ליה מתון אמר לה מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא."

ידוע הביטוי של הר. ישראל מרוז'ין: כשלאישה הורה באים צירים ועוד לא הגיע זמן ללדת - מרגיעים אותם. וכשהגיע זמן ללדת, אז, להפך, מזרזים אותם. לכן, דורות ראשונים מייד נענו בניסים - כי זמן הגאולה עוד לא קרב.


ובגמרא: הרב אדא בר אהבה היה חי בזמנו של רב פפא ואביי. לכן, המילים של אביי הן בסימן שאלה: "הראשונים מסרו את נפשם על קדושת השם ואנחנו לא מוסרים את נפשנו על קדושת השם (
קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם)?" - כלומר, אנחנו גם לומדים תורה ברמה יותר גבוה, גם עובדים במסירות נפש, אבל מניסים - לא נהנים. למה?

וסיפור על מעשה של רב אדא בר אהבה, הוא, בעצם, תשובה מרומזת על השאלה הזאת.
- רב אדא בר אהבה שאת על שמה הכותית, כי ניסה להסביר לעצמו איך קרתה לו את התקלה הזאת. והתשובה, שקיבל מן השמים, הוא ביטא במילים: "
מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא." (200 + 200 = 400 זוזי) - גם תלמוד תורה, גם מעשי מסירות נפש הם מצטברים ומקרבים את הגאולה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע