chiddush logo

כת ערב וכת מערב

נכתב על ידי טל סייג, 17/5/2020

"וכל הדברים האלו של י"ש ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח".

 

דע שלא כת הדת של המערב ולא כת הדת של ערב הם הגורם לכול העניינים האלו של יישור הדרך לביאתו של מלך המשיח שיכוף כול האומים לעבודת השם, - אלה שורשם ביצחק ובאברהם שמקיפים רחוקים מאוד של יצחק השפיעו על המערביים לנטות לעניין האמונה באלוקות ומקיפים רחוקים מאוד של אברהם הטו את הערביים ישמעאל לנטות לאמונה בשם כי שני גושי האומות האלו הם גם העידית של אומות העולם וגם עיקר משכנם של הישראל לאורך רוב המר גלות לפיכך הפיצו בהם אברהם ויצחק דת המונוטואיזים כדי שהתנהלות הישראל בקרבם תהיה פחות או יותר למישרין.

 

אך עניין הנביא שקר שיש בערב והשיתוף שיש במערב הם אינם כלל מאברהם ויצחק אלה סיג ופסולת שנדבקו בעבודתם מעכירות שיש באותם שאינם ישראל.

 

כי אברהם הוא היה לפני התוספות של ההא בשמו בגיל 99 אב לכול ארם וארם הוא מלשון רמאות ושקר לכן יש בעניין הזה עניין של נדנוד נביא של שקר.

 

אך מה שהם אומרים שם במואזין שלהם הוא אכבר זה אמת שמסר להם אברהם על ספירת גדולה חסד בחינת אברהם שבהם הם נשרשים ושאר הדברים בלבד הם שקר.

 

 

ויצחק הוא בחינת אלוקים ומתחסר אלוקים כך אלהים להים הים, ים, ם עולה גימטרייה 316 כגימטריית שם השיתוף שלהם העולה גם כך, ועשו ול"ה אומים המשוכים אחריו שחלקו עשו וישמעאל את ה70 אומים ל35 לכול אחד וכת מערב יפת בעיקר וקצת אשור בן שם הם רוסיה והסלאווים יונקים מהבחינה הזאת ביצחק.

 

אך מה שהם מאמינים שם באמונת הייחוד במה שהם קוראים אלה לורד וגוד והאף אוף וה וורלד פאוור אנד פוארס הוא באמת אמונת הייחוד אמיתית שהם פשוט תרגום של שמות ואלוקות אדנות ועניין בחינת אבינו שבשמיים שלנו.

 

כך שבאמת אלה גוד ולורד הוא תרגומים בלבד לשמות הקדושים שאנו אוחזים בהם ללשונם של א – ל, אלוקים ואדנות וגימטריית שמותיהם 31, 646, 65 עם 11 האותיות והכולל עולה 754 שהוא כגימטרייה נח*אחד 13*58=754=31+646+65+11+1 כי הוא מותפס האלוקות הכללי שפרסמו אברהם ויצחק לבני נוח הערבים והמערביים.

 

 

ועתה על העניין הזה שביאר כאן הרמב"ם על הנוצרים ועל המוסלמים נבאר קצת בהרחבה חטאם הכללי של הנוצרים והמוסלמים הערבים והמערביים לשבע מצוות בני נוח חי תבוני מדבר הכללי המצוי בעולם הכללי השאינו ישראל וחובתם האמיתית כלפי בוראם שידעו כולם ושנדע אנו ישראל הקדושים לא לנטות כהוא זה אחרי טעויותיהם.

 

וריש נתחיל ראשון ראשון ואחרון אחרון בנוצרים שהחלו בטעויות ובשיגיונות כלפי חובת שבע מצוות בני נוח שלהם וחטאם שהוא באמונת הייחוד שנצטוו בני נוח כחלק מ7 המצוות היחידי שיש לסגוד לו ולהתפלל אליו ואף על פי שלישראל יש נר"ן והם בנשמה שבנר"ן שלהם חלק אלוה ממעל ובאמת בנים של אלוקים ואותו אחד היה לא סתם שכזה אלה היה נשמה גבוהה מאוד עם לא רק נר"ן אלה נרנח"י שלם אין הוא בשום פנים ואופן תחליף או ממוצע או שיתוף לשם יתברך מה שהם קוראים שילוש השם יתברך, הוא אותו אחד, ורוח הטומאה שלהם שיוצאת מזה השילוש, כי אין זולתו ואין בלתו של השם יתברך וגם נרנח"י גבוהה כמו אותו תלמיד של יהושוע בן פרחיה נשיא לדור הזוגות לא שווה כערך עניין שיתוף לו יתברך ואמונת הייחוד שבן נוח מצווה בה השאינו ישראל החי מדבר התבוני חייבת להיות מושלכת רק לקדוש ברוך הוא מה שהם מכנים בלשונם הגוד והלורד שהוא בעניינו כינויים בלועזית של שמות אלוקים ואדנות הקדושים אך הוא עצמו אותו אחד בעצם ובשורש כזב בתכלית הכזב ועליו אנו היהודים אומרים בנוסחי סידור הספרדי "ומתפללים אל כ''ל לא יושיע".

 

ובאשר לאסלם הערבים מה שהם אומרים "אלה הוא אכבר" זה אמת ולא שקר כי הם מכוונים על ספירת גדולה חסד של אברהם אבינו, אברהם סבא קדישא פטרונם ומוליד ישמעאל ובני קטורה וכל עניין הל"ה אומים שבממונות ישמעאל אך מה שהם אומרים על הנביא שלהם זה שקר מוחלט כי הוא פסוק אצלנו להלכה בישראל כנביא שקר מוחלט היטב לאור התבוננות ועיון של יודעי חן בכתביהם ובאמת הנביא היחידי שנתן השם יתברך לגויים הוא בלעם כבקשת שר של שאינם ישראל עוד במתן תורה.

 

 

כך גם המערביים הנביא האמיתי שלהם מפי השכינה הוא רק בלעם ודיניהם של אומות העולם גם המערביים צריכים ללכת על פי בתי הדינים של אומות העולם כפי שנצטוו בפרטי 7 מצוות בני נוח למנות להם בתי דינים ולדון בהם אך הנביא העליון שלהם ונבואות שלהם להם גם לעניין אחרית הימים וימי המשיח היא על רק על פי בלעם כסדור בתורות פרשת בלק בחומש דברים ומשמה יש להם לפסוק כול הפסקים על עצמם לגבי עתידם גם כפי שיכנסו לתוך ימי המשיח כי לא יחדלו מלהתקיים בימי המשיח הגויים כי לא לתוהו בראה לשבת יצרה כתיקונו וישובו של עולם ואין בין העולם הזה לימי המשיח אלה שיעבוד מלכויות/גלויות ולא ישתנה בימים האלו שום דבר ממנהגו ורגילותו המוחלטים של העולם.

 

וזה הכלל שכול מה שהמערביים קוראים גוד לורד והפאוור שלהם הוא מינוחים מתורגמים לשמות אלוקות אדנות ועניין אבינו שבשמיים והם לא בכלל אמונה בגויים אל תאמין אלה אמונה שהטילו בהם אברהם ויצחק באלוק שלנו ומה שקוראים הערבים "אלה", - גם הוא גם כן כך והוא מסירה של אברהם אליהם בספירת חסד של שם א''ל, ספירת הגדולה שהוא גדול מה שהם קוראים אכבר וזה גם אלוק שלנו של ישראל.

 

אך מה שהם קוראים במערביים הסן (הבן), - ימח שמו ושם זכרו ורוח הקודש שלהם והברית החדשה והאוונגליונים הוא שיתוף ונדנוד עבודה זרה ואלוקים אחרים ומוחמד והקוראן והשרעה של הערבים הוא בעצם נביא שקר ונבואת שקר ומאלו צריך להתרחק מכול וכול ולא להאמין בהם כלל וכלל וזה באמת כבר בחינת עניין "אמונה בגויים אל תאמין".

 

ולא שאנו ישראל שונאים את אותו תלמיד של יהושוע בן פרחיה שהיה סך הכול יהודי ומצווה לאהוב כול יהודי, ומשיח בן אפריים הבטיח שכול הנשמות שעלו במחשבה להיברא יגאלו בסוף וגם זה אחרי התיקון המתאים בכף הקלע הגהנום והגלגולים יגאל ולא שאנו שונאים את אחינו ישמעאל בן אברהם שהתפלל עליו אברהם ששרו העליון יישאר צדיק כשאמר לו ישמעאל יחיה לפניך שכן יש להם הערבים מעמד בתורה של שאינם ישראל גרים תושבים שנימולו שבחזקת צדיקי וחסידי אומות עולם כלליים.

 

ודע שגם למערביים וגם לערבים צדיקי אומות העולם וחסידי אומות העולם המאמינים באמונת הייחוד בגוד לורד אלה ושומרים מה שעוד נשאר בדורות האלו מ7 מצוות בני נוח יש להם מדורים היכלות עולמות וחדרים נפרדים משלהם לגן עדן ועולם הבא אם הם חפצים בכך עד פטירתם המתוקנת להם בעולם הזה ולא גובים את כול השכר שלהם למצוות שלהם כבר בעולם הזה אך העולם הבא הזה והגן עדן הזה אין לנו שום חלק בו ואסור לנו לקבל בו שום חלק כי עוברים שם על דברים שהם בשבילנו גם שמה בעולמות העליונים איסור גמור והעולמות האלו שייכים רק לגויים השאינם ישראל שקיימו את 7 מצוות הבני נוח הבסיסיות ולנו מתוקן עולם הבא וגן עדן מיוחדים הרבה יותר משובחים שבהם יש הרבה יותר איסורים אך גם הרבה יותר שפע וברכה ואור וטוב כי הוא מעולה יותר משלהם.

 

 

אך שאר גויי העולם חוץ מכת מערב וכת ערב הם בחזקתם עד היום עובדי גילולים מוחלטים שיש להבדל מכול עניינם בכלל ואין ליהודים שבישראל שום חלק באמונותיהם כלל וכלל.

 

ודע שבדור הזה זה כבר קצת דור תהפוכות שבאמת כת ערב עובדת את העבודה הזרה של הרציחה החל מהמופתי חאג' אמין אל חוסני בתרפ"ז שחקק בשרעות שלהם ג'יהאד על היהודים הבאים לפה בארץ של רציחה, - וכת מערב מתנבאת בשקר החל כבר ממשפט דרייפוס שאסור לישראל לחזור לכאן אלה הם חייבים להישאר אומה שפלה בין הגויים ואם הם מעיזים לחזור לכאן זה יסתיים להם לא טוב בחורבן נורא והנבואת שקר של כת מערב מסייעת בעקיפין על ידי רוח זוהמת חיוואי לכת ערב להמשיך לרצוח פה כי באמת הכלים התחתונים היחידים שכת מערב משערת שיוכלו להגשים את נבואת השקר שלהם זה הערבים שפה ובאזור בכלל ואפילו אירן.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע