chiddush logo

האם מותר לצאת לטיול בחול המועד סוכות

נכתב על ידי DL2000, 25/9/2015

 לצאת בחול המועד סוכות לטיול ?

האם מותר ללכת בסוכות למקום שלא ברור אם יש
שם סוכה?
א. שנינו בברייתא )סוכה דף כו.(: "הולכי דרכים ביום
- פטורים מן הסוכה ביום וחייבים בלילה. הולכי
דרכים ביום ובלילה - פטורים מן הסוכה ביום
ובלילה". ופירש רש"י, שהטעם שפטורים מן הסוכה
לפי שנאמר "בסוכות תשבו שבעת ימים", תשבו
כעין תדורו, כלומר, כעין ישיבת ביתו, וכשם שבכל
ימות השנה אין אדם נמנע מללכת בדרך לסחורה, כך
בכל ימות החג לא הצריכו הכתוב להימנע מלצאת
לדרך. וכן פסקו הטור והשולחן ערוך )בסימן תרמ סעיף
ח(.
ב. והנה בספר הלבוש שם כתב, שהולכי דרכים
ביום שחייבים בסוכה בלילה, זהו רק כשמוצא סוכה
מוכנה במקום חנייתו, אבל לא הטריחוהו חכמים
לעשות שם סוכה לכתחילה. והמגן אברהם כתב
לחלוק על דברי הלבוש, והעלה שצריך לעשות סוכה
במקום הגעתו בלילה. ובספר בגדי ישע דחה ראיית
המגן אברהם בזה, וכן העלה החיי אדם )כלל קמז סימן
כו(, שגם במקום חנייתו בלילה, אם אינו מוצא סוכה
מוכנה אינו צריך מן הדין לטרוח לעשות סוכה,
שהרי יצטרך לעמול ולהתעסק בעשיית הסוכה
שעות רבות, ואין זה נחשב כעין תדורו. והעיקר
להלכה בזה כדברי הלבוש והחיי אדם.
ג. אמנם עדיין יש מקום לומר שלא התירו חכמים
להפקיע עצמו מחיוב מצות סוכה אלא כשיוצא
לסחורה, שיש בזה קצת צורך מצוה, כמבואר בשו"ת
תרומת הדשן )סימן ה(, וכן כתב הרמ"א )סוף סימן רמה(
ד. וכך העלה בשו"ת יחוה דעת )ח"ג סימן מז( וכ"כ
בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ג סימן צג( בזה הלשון:
"ובדבר לצאת לטיול ולתענוג בעלמא למקום שלא
יהיה לו סוכה מסתבר לעניות דעתי שאסור, דהולכי
דרכים שמובא במסכת בסוכה דף כשהוא לדבר
הרשות שפטורין על כל פנים ביום, הוא כשהולכין
למסחר וכיוצא שהוא צורך ממש. לכן, באופן זה
מותר לצאת מהסוכה, אבל לטיול דלתענוג בעלמא
שאין לזה שום צורך - אינו כלום".
ה. וכן ראיתי בשו"ת אז נדברו )חלק י(, שכתב להשיב
לשאלה שנשאל בעניין, וזה תוכן דבריו: ובזמנינו
בקל אפשר לסדר גם סוכות בזמן הטיול, ומה שיש
טוענים שיש מצוה של ישוב ארץ ישראל בעצם
הטיול וע"י זה לומר מי שעוסק במצות ישוב א"י
ייפטר ממצות סוכה - זה אינו נכון כלל. ואין להם
דין של הולכים לדבר מצוה, כי משום מצות ישוב
א"י אין שום דין להכיר את הארץ.
סיכום ההלכה: היוצאים לטיול בימי חג הסוכות
חייבים לברר שבמקום הימצאם יש סוכה כשרה, כי
פעמים שאדם מגיע למקומות והסוכה פסולה אפילו
בדיעבד, ואין בידו לעשות מאומה, ויצא שמפקיע
עצמו בידיים מאכילה בסוכה. לכן באופן כללי לא
כל כך מומלץ בחג הסוכות לצאת למקומות כאשר
עתידים לאכול מאכלים הטעונים סוכה, ויודעים
שהימצאות סוכה כשרה מוטלת בספק.

הרב שי עמר ,הידברות

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע