chiddush logo

סימן לבנים ולבעלים +תפילה

נכתב על ידי zeev148, 29/6/2016

 "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם"


סופי תיבות הפסוק "חלש העם". לכאורה הישועה לה זכו נח ובניו (שהיו היחידים בעולם, בבחינת העם) היתה אמורה לחזק אותם לעבוד את היתברך ביתר שאת וביתר עוז, אך טבע האדם להעדיף את המנוחה והרגיעה.

דבר-אחר, נח האב, מעשי-בניו הם (לפי הבעש"ט) ראי לזכות-מחשבותיו, כמו-כן מעשי-האשה הם לפי אמרי-ומוצא-פי בעלה (ע"פ הבעש"ט והרב ארוש שליט"א) ... לכן חלישות העם בקיום תו"מ נובעת בשורשה ממעשי הצדיק (כאן, נח) ובבית - ממחשבות / דיבור ומעשי הבעל הנשקפים לעיניו דרך הצורם ומציק לו בהתנהגות אשתו ובניו  

תפלה לקיום התורה

רבונו של עולםאב רחמן ומלך האוהב את ברואיוחנני מאתך הכח והרצוןהאמת והאמונה השלמהשאפס זולתך ושכל עניינך רק להיטיב עמדי בכל עת והכל שעהזכני על ידי זה לעמוד בהצלחה בכל ה"נסיונותעל-ידי שתמלאני בשמחה ובביטחון שלמים בךזכני לזכור שרק אתה לצידיושהינך תמיד בעדיזכני לגבור על היצר שמסית לכפור בטובה ולשכוח אותה ואותך ולמעט את עוצמת השגחתך והטבתך האין סופיתהתמידית והכל כך רב גונית ונפלאה עמדי.

אנאקדשני בקדושת ארץ ישראל וטהר לבי לעבודתך התמהזכני לביטול מוחלט לרצונך ועל ידי זה עשה שאכלל בשלמות בשמחתך!ואעבוד אותך בשמחה ובחשק רבבתודה ובהודאה– בכל המעת לעתזכני להאיר באשתי את אור האמונה על ידי שאכבדה ואשמחה ולא אוציא מפי אפילו לא מילה אחת של מוסר או חס ושלום הערהאנאזכני ל"קשוט עצמך תחילהורק אחרי שאקיים בעצמי, זכני לזרז בכך גם את עמךהצילני מהרצון לדחוק את השעהוברכני באריכות אפיים על ידי האמונהשככה – איך שאתה מנהיג ומכוון זה הכי טוב והכי מושלםזכני לבוא לתפלה בזמן ולא להצטרך להשלמות כללזכני לדייק באמירת התיבות ותהיה "התפלה לא-לחיי". זכני למתיקות התפלה והתורה וההתבודדות ומהידיעה שעושה רצונךהסר מלבי כל תאווהוהדריכני והאר לי את דרכי התשובהשמח את אשתי אתה והחדר בליבה תשוקה ואהבה ומשיכה והערצה לאשותן בלבי לחוש כל אלה כלפיך בלבדועל ידי זה נקני מכל תאווה ויראה נפולה או חס ושלום רעהוהעירני בזמן ודאג שאקום מיד בחשק רבבחיוך ובהכרת טובה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה