zeev148

תאריך הרשמה: 8/31/2014
חידושים: 434 חידושים
תגובות: 33 תגובות
ניקוד: 2248 נקודות
שם: זאב-נתן
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יא אדר א תש"ל
תאריך לידה לועזי: 2/17/1970
כתובת: לא מולא, נתניה
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: אוניברסיטה טכנית מינכן
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: משתלת "קל-שתיל"
עשר שנים הייתי תלמיד/אברך אצל הרב שלום ארוש. משם רוב חידושי התורה והתפילות לקיומה, שלי.
פרסומים אחרונים - כל החידושים של zeev148 | כל התגובות של zeev148

כאשר נדמה לאדם שמגלה סתירה בהנהגת הבורא,כאשר מבין בליבו ורואה בעיני שכלו דבר שהוא "לא טוב"כאשר תוהה ואינו מצליח ליישב בדעתו את הסתירות האלויידע – זהו ניסיון מאת הבורא יתברך, שנשלח לו בהשגחה ...

ביום הכיפורים אנו מבקשים "עשה עימנו צדקה וחסד והושיענו" אם הפשט - שאנו מבקשים שהקב"ה יעשה בעצמו צדקה וחסד עימנואז הדרש - שאת החסד והצדקה - יעשה באמצעותנו. שנהיה אנו אותם שעושים צדק...

לגבי הניסיונות שעוברים על האדם – הקב"ה הוא כמו אבא טוב ועשיר שיש לואין סוף מתנות והשפעות טובות שברצונו לתת לבניו, וכדי שחלילה לא יתביישולקבל מתנות-חינם, וכן כדי להתגבר על הקטרוג שלא מגיע להם כי א...

נוּ !!   רבונו של עולם, מלך רחמן, אנא זכני לידע את עבודתי האמתית ובכל מה שעובר עלי יהיה רצוני אחד: לדרוש ולהודות על מה שאתה יתברך איתי עושה! אנא האר עיני וגלה אזני ופרש עבורי בב...

 "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם"סופי תיבות הפסוק "חלש העם". לכאורה הישועה לה זכו נח ובניו (שהיו היחידים בעולם, בבחינת העם) היתה אמורה לחזק אותם לעבוד את ה' ית...