chiddush logo

האם לאה הייתה תאומה של רחל (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי א כהן, 16/11/2017

האם היתה תאומתה של רחל
האם אפשר ליישב את דברי האור החיים עם המדרש?
בסדר עולם רבא כתב "נמצאת רחל מתה בת ל״ז שנה ולאה לא עברה על מ״ד שנה. נמצאו רחל ולאה נישאו בנות כ״ב שהיו תאומות". ע"כ. וכן בבראשית רבתי (מיסודו של רבי משה הדרשן, וישלח עמוד 156 לה, יט) "ותמת רחל - תניא ר' יוסי אומר בבית אל עשה יעקב ששה חדשים וכו'. רחל ולאה נמצאו בשעת נשואין בנות כ"ב שנים כי תאומות היו, נמצאת למד שאותה שעה שאמר יצחק ליעקב, וקח לך משם אשה מבנות לבן (כ"ח ב') עדיין לא נולדו רחל ולאה. שמע יעקב בדרך שלא היו ללבן בנות הלך והטמין עצמו בבית עבר ללמוד תורה. ולפי שיצא מפי הצדיק מבנות לבן אותה שעה עברה אשת לבן וילדה לסוף השנה, ויעקב שמע שנולדו, ולפי שהיו קטנות כל כך לא הלך יעקב שם וישב ללמוד תורה מעבר ושהה שם י"ד שנים עד עת שהיו ראויות לבנים.  נמצאת רחל בת ל"ו שנה, ולאה לא מתה עד תשלום מ"ד שנה. רחל ולאה נמצאו בשעת נשואין בנות כ"ב שנים כי תאומות היו". ע"כ.

ואילו באור החיים (בראשית כט, טז) מבואר שלא היו תאומות שכתב "וללבן שתי בנות וגו'. נתכוין הכתוב לומר שהיו ניכרות ומפורסמות שהגדולה היא לאה והקטנה היא רחל, וכו', והוא אומרו 'הגדולה' פירוש שהיתה לאה גדולה בפני עצמה וכו', כי לאה היתה בת כ' שנה ומעלה ורחל כבת ה' כבת ז'". ע"כ. וכתב האור החיים (במדבר כא, יז) "ואומרו במחוקק במשענותם הוא מה שהוסיפו לחדש בתורה חכמי הדורות, ואין זה אלא כחוקק בה חקיקה, ואינו כמדת הראשונים שחפרו וכרו, וגם זה אינו אלא במשענותם של ראשונים שכל דקדוק ודקדוק שידקדק בתורה צריך לפרשו על פי דבריהם, וכל דבר שלא יהיה מיוסד על פי דברי הקדמונים אין לסמוך עליו". ע"כ. האם יש דרך ליישב את דברי האור החיים?


 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
dvir45 (18/11/2017)
יתכן אולי לפרש ע"פ דברי אור החיים בהקדמתו:
"לפעמים אמשוך בקסת הסופר בפשטי הכתובים בדרך משונה מדרשת חז"ל וכבר גליתי דעתי שאין אני חולק ח"ו על הראשונים אפילו כמלא נימא, אלא שהרשות נתונה לדורשי תורה לעובדה ולזורעה ... וארץ החיים מעלת פירות לכל זרע אשר יזרע בה בעלה בן תורה. רק לדבר הלכה אל אשר יהיה שמה הרוח אשר תכנו ראשונים, אחריהם לא ישנו גם לא לבדות מדעת אנוש דברים חדשים אשר לא שערום נוחלי תורה מפה אל פה אלא ע"פ הקדמותיהם אשר קבלו דלי מדלי אשר דלה לנו איש האלהים, מהם יקחו הקדמותיהם בני תורה לעמול לעשות מסילת הכתובים ואורח דרך ושביל ונתיב להכנס בכתובים דברים שנאמרו בעל פה.."
ציורים לפרשת שבוע