"- -

-29/11/2017

  "-


  1. 19: " קּ קּזּ קּ"
  2. 38: " בּ אָ תּ שׁפּתּ תּ שּׁ " ()
  3. 41: "אָ תּנּ אָ כּ וֹ שׁפּתּ יִתּוּ יִ אָ" ()
  4. 12-13: "וּ שּׁ אָ יִ כּתּ תּ וֹ מּוֹ בּ אַ שׁ בּ " ()
  5. 32: " בּ יּוֹ שּׁ כּ שׂ וּ שׂ וּ בּכּשׂ וּ בּזּ שׂ" ()
  6. 8-9: " כּ דּ יִ שׂ וּ צּ דּ כּ דּ יִ שׂ וּ צּ דּ יּצּ יּתּ " ()
  7. 15-16: "לּ בּ אָ שׁ בּדּ דּ תּוֹ כּ שׁ בּ וּוֹ שׁשׁ שׁשׁ וּ וֹ גּ שׁוּ בּ וֹ אַ"
  8. 6: " יִ בּ אָ וֹשׁ אָ אַ שׁוּ בּ גּשׁ תּ שׁ בּ אַשׁ יִ שׂתּ שׂ שׁ " ()
  9. 9: "אָ וֹ דּ אַשּׂ לּ שׁ תּוֹ שׁ אָ בּ תּוֹשׁוֹ " ()
  10. 4: "אַתּ שׁ שׂ יִ שּׂ כּ שׁ אָ "
  11. 2: "אָ ' שׁ וֹ יִ בּ יִ פּ"
  12. 4-5: " יִתּ וֹ שּׁ וֹ וֹ וֹ שּׁ תּ וּ פּוֹ אָ אָתּ שׁתּ בּ שׁ" ()
  13. 25-26: " תּבּ שׂ בּ שּׁשׁ תּשׁנּוּ וֹ כּ [] דּהּ שׂוֹ וֹ בּמּ יִשׁכּ כּ יִ שׁתּ כּ נּוּ אָ"
  14. 27-28: " לּ שׂ מּ אָ אַ בּוֹ בּ תּתּ לּ"
  15. 38: "שׁ וּ ' שׁ בּ בּוֹ וּוֹ בּ יִשׂ בּ ' בּבּ "
  16. 34: "לּ שׁ וּ ' שׁ בּ יִשׂ בּ "
  17. 28-29: " אָ ' כּשׁ דּבּתּ בּאָ כּ שׂ בּמּבּ זּ יִפּוּ פּ פּ בּ שׂ שׁ שׁ "
  18. 29: " כּוֹ כּ אָ וּ לּ וּדּ כּ אָ יִפּ ' שׁ"
  19. 14-15: "לּ שׁפּ שּׁ שׁיִ שׂ וּיִ בּ שׁפּ וֹ שׁפּ צּוֹ גּ שׁפּ גּ שׁוּ שׁפּ שּׁוּ"
  20. 22-23: "לּ שׁפּ וּ שׁשּׁ שׁ שׁ וֹ בּ יִשּׂ שׁפּ תּוֹ שׁפּ תּוֹ שׁפּ פּוּ"
  21. 25-26: "לּ שׁפּ יִשּׂ אַבּ שׁשּׁ וּשׁשׁ וֹ בּ וּ שׁפּ שׁפּ סּדּ וֹ שׁפּ שׁפּ יּ"
  22. 30: "לּ בּ שׁפּ שׁפּ "
  23. 35: "לּ יִ שׁפּ שׁוּ שׁפּ שּׁ שׁפּ בּ שׁפּ תּ"
  24. 37-38: "לּ שׁפּ בּ יִ שׁיִ וּשׁשׁ שׁ וֹ לּ בּ וֹ שׁפּ שׁפּ שׁפּ בּ אַשׁבּ שׁפּ אַשׁבּ שׁפּ "
  25. 47-48: "לּ שׁפּ בּ אָשׁ שׁשׁ שּׁ אַבּ וֹ בּ תּ שׁפּ שׁפּ יּ וּ שׁפּ גּוּ"
  26. 63-64: "לּ פּוּ שׁ כּ שׁ פּוּ בּ יִשׂ בּ וֹאָ דּ וֹ וּלּ שׁ פּוּ שׁ אַ כּ שׁ פּוּ בּ יִשׂ בּבּ "
  27. 11: " יִוּ שׁ מּיִ בּ שׂ שׁ שׁ שׁבּתּ אַ יִ וּ כּ וּ אַ"
  28. 4: "אַ כּוֹ שׁ וֹשׁ בּשׁבּוֹ וֹ בּשׁ שׁ וֹשׁ בּשׁתּ בּ"
  29. 28: " בּכּ תּשׁבּ אָתּ וּיִ בּכּ תּתּ שׁ בּ "
  30. 41-42: "אָ דּ שׁ שׁשׁ בּ יּדּ שׁשׁ שׁמּ וֹ שׁ יִ וּ בּ וּ שׂ וֹ אַ "
  31. 43: " בּ בּמּבּ בּ מּשׁ וּ בּגּ גּ גּוֹ בּבּשׁ שּׁ"
  32. 6: "אָ ' שׁ וֹ יִ בּ יִ פּ"
  33. 18: " דּ לּ דּבּ ' כּ בּ תּוֹ שׁ וֹ גּוֹ יּתּ שׁ יּתּ "
  34. 12-13: "לּ וּ גּ בּ יּדּ שׁוֹ וּ יִשּׂ וֹ וּ לּ וּ קּ בּ וּ גּ אָשׁ וּוּ דּ תּ"
  35. 19-20: "אָוּ אַתּ בּ אָוּ אַתּ בּ שׁלּ ' בּ מּ מּוּ מּ בּ שׁ שׁ תּשׂ שּׁ פּ שׁ תּ"
  36. 7-8: " כּ וֹ שׁוֹ דּ וֹ דּ כּ מּוֹ שׂ דּ כּ בּ ' דּ מּ שׁ בּ אַתּ אָ מּ זּ "
  37. 3: " וּ בּוֹ נּ יִשׁ שׂגּבּ וּוּ שׁ תּשׁ"
  38. 38-39: "דּ אַשׁ אָשׁוּ כּלּוֹ לּ וּוּ יּפּוּ תּ "
  39. 27: " נּ נּ שׁ"
  40. 31: " וֹ בּ"
  41. 32-33: "בּ שּׁ בּ שׁ וֹ שׁמּ אָ בּ שׁ "
  42. 34: " בּ בּ בּ מּ בּ גּ"
  43. 1-2: "אָ שׁ יִשׂ כּ שׁ מּטּוֹ שׂ אָוֹ יִשׂ מּ שׁ וּשׁ וֹ וֹ בּ ' דּ יּוֹ יּקּוּ מּ שׁ כּ שׁ יִשׂ בּ בּ וּ שׁ שּׁ"
  44. 24-25: "שׁ שׁתּ דּ דּ אָ שׁ דּבּתּ לּוֹ תּבּ בּ וּ לּ כּיּוֹ זּ תּ ' יִשׂ שׁ דּ אָ שׁ דּבּתּ וֹ יִכּ שׁ לּ שׁ כּסּ יִשׂ יִשׁוּ דּכּ כּשׁ תּ "
  45. 43: "אַתּ תּשׁ שּׁיִ וֹ שׁתּ שׂ כּ שׁ יִ נּ וּ כּ מּ אָ שׁ יִאָ כּמּ יִשׂ כּ שׁ בּיִ זּ שׁ בּ"
  46. 12-13: "אַ בּ שׂנּ דּ אָ יּ בּ נּ כּ מּ שׁ תּ דּ דּ וּ וּשׁ שׁ בּתּ"
  47. 5: "שׁ שׂ יּשׁ בּ ' כּ שׁ וּוּ כּ יּ בּ וּיּ תּ"
  48. 21: "אָ יִשׂ אַ גּ וֹ אַ "
  49. 20: "אָתּ אַ דּ שׂיִ וּוּ מּ תּ תּ כּ תּ בּ"
  50. 34: "אַיּ אַפּ אַיּ יִ וּ כּ צּוּ שׁוֹ יּ"
  51. 3: " וּ דּשׁ גּ בּוֹ אַפּ לּ גּ"
  52. 5: "וֹ בּוּזּ שׂ שׁוֹ לּ שׁוֹ שׂ "
  53. 5: "אָתּ אַ דּ שׂיִ וּוּ מּ תּ תּ כּ תּ בּ"
  54. 19: "אַיּ אַפּ אַיּ יִ צּוּ שׁוֹ יּ"
  55. 10: " אָתּ בּ בּשׁ שׁוֹ פּקּתּ שׁוֹ"
  56. 11-12: "אָתּ הּ הּ בּ יּ אַבּ אָ וֹ וֹשׁ דּוֹ סּ נּ כּ פּתּ יּ דּלּ צּ יּוֹ תּשׁ"
  57. 16: " יִוּ וּ בּ יּ וּ "
  58. 10: "אַ תּ כּ מּ אָ אַ תּשׁתּ כּ מּתּ אַ תּ אַ תּתּ בּ "
  59. 27: "אָ שׁוֹ וּ פּשׁוּ "
  60. 8: "אַ תּוּ אַ תּוּ אָ שׁתּ גּתּ אַתּ שׁ וֹהּ בּ וּ בּ תּ"
  61. 5: " ' וֹ וּ אַזּ תּ"
  62. 12: "אָ שׂ אָ וּ שׁיִ אָ וּ"
  63. 22- 1: " שׁוֹ אָ ' שׁ ' "
  64. 5: " ' פּ אָ אָוֹ וּ"
  65. 12-13: " אַגּ שׂיִ וֹוּ בּ צּ בּוּיִ כּלּ יִשּׂ וּ יִקּ וֹ יִ יִשׁ שׁ"
  66. 16: "שׁ מּבּ בּאָ יִבּ בּ אָ נּשׁבּ בּאָ יִשּׁ בּ אָ כּ שׁכּוּ צּוֹ שׁוֹ תּוּ "
  67. 2-3: "שׁ ' בּ שׁיּוּ בּ אָוֹ וּ בּשׁשׁ שׂ שׁ וֹ בּ וֹ שׁיּוּ וּ תּ שׁתּ שׂ שׁ יּוּ שׁיּוּ וּ גּוֹ וּשׁ בּשׁ שׁ"
  68. 20: "אָ שׁדּ תּוּ בּ וֹ אָ וּ וֹ"
  69. 10: "וֹ מּ כּ תּ שׁ שׁ וֹ אָ שׁ שׁוּ כּלּ "
  70. 17-18: "שׁ וֹ תּ מּ וֹ מּ זּ וֹ וֹ יּוּ בּשׁ "
  71. 24-25: " יִסּ שׁ בּמּתּ נּוּ ' וֹ שּׁיִ אָ ' שׁתּ שׁ אָוּ נּבּ נּ בּשׁ שׁ תּ תּ"
  72. 5: "אָ שׂ אָ אָ בּ שׁ פּ אָ בּ גּוֹ וּוֹ נּוּ וּתּ שׁ שׁ בּ"
  73. 22: "שׁ יִסּ שּׁיִ יִמּ וֹ יּ כּ אַבּ דּ דּ יּ שׁ "
  74. 3: "אָתּ וֹ כּ ' וֹ תּ בּאַ וּוּ "
  75. 25: " זּ [] שׂוֹשׂ"
  76. 25-26: " כּ שׁ דּ בּ תּ תּשּׂ יִ וֹ תּבּ [תּוּיִ] תּ בּ יִ שׁיִ גּ שׂ תּבּ תּ "
  77. 3-4: " נּשׂ שׂ וּ שׁ בּוֹ [] ' דּ שּׁ וֹ וּדּכּוֹ דּ שׁ צּוֹ פּ בּיִ נּ וֹ ' בּ ' פּ פּ" ()
  78. 9-10: "יִ שׁמּ בּוֹ תּוֹ בּשׁ יִשׂ וֹתּ וּ שׂ וּ כּסּ גּוּ שׁפּוֹ כּמּיִ "
  79. 15: " אָשׁוּ וֹ שׁ שׁוּ וּשׁוּ בּצּ שׁ"
  80. 13-14: "וֹ כּ וּ מּנּ שׁ כּ שׁוּ אָ דּ מּ דּבּוּ כּ וּ בּבּ כּ וּ שׁכּוֹ דּ וֹשׁ יִגּוֹוּ וּוּ "()
  81. 8: " תּ יִ גּ יִשׂ תּ אַ שׂ כּיִ פּ בּ וּ וּ"
  82. 12: " גּ אָ אַ שׁ וּ בּגּגּ שׁ בּוּ גּ בּוֹ כּלּ תּ שׂ"
  83. 5-6: " תּ בּמּבּ בּ תּוֹ כּ יּשׂבּוּ שׂוּ יּ בּ כּ שׁוּ"
  84. 11: "תּ בּאַפּ קּ בּ"
  85. 6: "וּ יִ שׁ תּוֹ וּ וּשׁ שׁ"
  86. 1: "אַ כּ יִ כּאָפּ יִ כּ בּ שׁכּוֹ וֹ בּכּוּ וּ שׁ" ()
  87. 8: "אַ תּשׂ תּ כּ תּ תּ כּ שׁ בּשׁ ' וֹ " ()
  88. 5: " כּ אָ כּ כּ תּ וֹ בּשׁ וּשּׁ שׁ שׁ וֹ תּ אָ"
  89. 15: " שּׁשּׁ דּ שּׁ"
  90. 30-31: " וֹ פּ פּ שׁוּ שׁוּ וֹ בּקּ וּקּ וֹ זּ"
  91. 31: " בּ גּ בּ בּ פּ"
  92. 35-36: "אָ בּ שׂ בּ וּ מּ יּ פּ"
  93. 41: "וּיּ תּ בּ אַ"
  94. 46: " מּ וֹשׁ בּ יִ מּוֹאָ"
  95. 6: "וּ וֹ וּ וּשׁוּ וּשׁוּ [] "
  96. 19: "לּ וֹ שּׁ קּ "
  97. 2-3: "אָ שׁ יִשׂ כּ שׁ מּטּוֹ שׂ אָוֹ יִשׂ וּשׁ וֹ וֹ בּ ' דּ יּוֹ יּקּוּ מּ כּ שׁ יִשׂ בּ וּ שׁ שּׁ"
  98. 15-16: "שׁ שׁתּ דּ דּ אָ שׁ דּבּתּ לּוֹ תּבּ בּ וּ לּ כּיּוֹ זּ תּ ' יִשׂ שׁ דּ אָ שׁ דּבּתּ וֹ יִכּ שׁ לּ וֹשׁ כּסּ יִשׂ יִשׁוּ דּכּ בּוֹ כּשׁ תּ "

(!) ,


105
( )
? ? ? !
(0)