chiddush logo

maor_tz

כל החידושים של maor_tz | כל התגובות של maor_tz

  תיכף לנטילה ברכה: לכבוד ימי הט"ו בשבט הבאים לקראתינו חשבתי טיפה לגעת בסוגיא מעניני הסעודה והברכות: כתוב בירושלמי ברכות (דף ו.) "דמר ר' זעירא בשם ר' אבא בר ירמיה שלש תכיפות ה:ן תכף...

    בס"ד     תוספות ד"ה השור ובור (ב"ק ב:):   אומרת המשנה וז"ל "ארבעה אבות נזיקים השור והבור והמבעה וההבער לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה...

      בס"ד   וכבר שלחה מלכות רומי (בבא קמא לח.) דבר תורה זה נאמר בסיום מסכת בבא קמא בסיעתא דשמיא.   איתא בגמרא[1] וז"ל "תנו רבנן וכבר שלחה מלכות רומי שנ...

  בס"ד מכתב חיזוק שקבלתי מאחת ממשפחת הקדושים הי"ד[1] עקב מכתב חיזוק ששלחתי לחזקם – ויצאתי מחוזק יותר, הדברים מדברים מצד עצמם:         &nb...

   חיזוק לקראת החופש לנוער:   קודם כל מה שלומכם? איך הולך בחופש? אני מקווה שהולך לכם טוב, לי ברוך ד' הולך גם טוב , רציתי לדבר איתכם על ענין חשוב מאד וזה על יראת שמיים וקביעת עיתים לת...

 מדוע אוכלים מצה בפסח? נמצאים אנו בימים האחרונים לקראת ליל הסדר,לקראת חג חירותינו, ולכאורה, ישנה שאלה מתבקשת, מה הקשר בין אכילת מצה שמורה שחובה עלינו לאוכלה בלילה הראשון עבור קיום מצוות אכילת מצ...

  בס"ד                              &nb...

  ביאורים והערות ברמב"ם הל' מגילה (פ"א ה"א)           א.        הצגת הרמב"ם    &n...

  נקודה למחשבה!   כל הורה נורמלי, רוצה בטובת ילדו, זה דבר ברור ואין צריך הוכחה. כל הורה נורמלי, לא ישלח את ילדיו הקטנים לתוך יער חשוך כאשר אומרים לו שיש שם סכנה. כל הורה נורמלי, לא יכני...

  בס"ד    חיזוק על לימוד הלכות שבת וידיעתם:   לקראת חודש הרחמים והסליחות טיפה נרחיב את היריעה וננסה ביחד להתחזק בנושא השבת: מה ענינה המיוחד של השבת? למה אנו כל כך מיחסים...

                זכר לחורבן – בגדר התקנה (דף ס:)   תוכן: א. מה הטעם שעושים זכר לחורבן ב. הנפק"מ בין רשב"ם לרמב"...

  עשרה בטבת   המקור לצום זה מבואר בגמרא בר"ה[1] שאומרת וז"ל "צום עשירי – זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלים..." ומבאר רש"י במקום "סמך מלך בבל – התחיל לצ...

      למהות חג החירות:   נמצאים אנו בימים האחרונים לקראת ליל הסדר, לקראת חג חירותינו, ולכאורה, ישנה שאלה מתבקשת, מה הקשר בין אכילת מצה שמורה שחובה עלינו לאוכלה בלילה הראשון עב...

  בס"ד היהדות מול השקר הנוצרי:                           &nbs...

                 כבו את הטלוויזיה והדליקו את החיים! שלום רב קוראים לי מאור צוברי אני אחד מהציבור הדתי לאומי, ורציתי לשתף את...

מידע אישי

25 חידושים
1 תגובות
122 נקודות
שם: מאור צוברי
לומד במרכז הרב ירושלים
תאריך הרשמה: 8/7/2010