chiddush logo

עידו פרידמן

כל החידושים של עידו פרידמן | כל התגובות של עידו פרידמן

  על פחד ואמונה - 4 הנסיך הקטן – התבוננות  – פרק א' פנים וחוץ המבוגרים בסיפורנו לא מצליחים להיכנס לעולם של הילד. הם מציעים לו ללמוד משהו פרקטי, ולא לבזבז את זמנו בציור. ...

  על פחד ואמונה - 3 הנסיך הקטן – התבוננות – פרק א' הילדות למה לצייר דבר אם הוא מפחיד אותי? פשוט מאוד, כי זה מטריד אותו. הוא מוכן לעסוק בזה, אמנם בצורה מוסתרת עם הגנה, אבל הוא מ...

  על פחד ואמונה - 2 הנסיך הקטן – התבוננות – פרק א' מסתיר את הפחד ראינו את מעלותיו של הפחד, אך עלינו להודות שזה לא פשוט כל כך לחיות בנחת כשפחדיי גלויים לעיני כל. הילד מצייר את מ...

  ששון ושמחה יש גמ' במס' סוכה דף מח':- שכתוב בה: "הנהו תרי מיני חד שמיה ששון, וחד שמיה שמחה, אמר ליה ששון לשמחה אנא עדיפנא מינך דכתיב: "ששון ושמחה ישיגו וגו' ", אמר ליה ש...

  על פחד ואמונה - 1 הנסיך הקטן – התבוננות – פרק א' אני מזמין אותך להצטרף להרהור שלי: מתי הילדות שלי נגמרה? מתי הפכתי למבוגר? אולי זה אחרי הבר מצווה, אולי קצת לפני? או...

  בס"ד שופר גלובלי הגמרא במסכת ראש השנה (דף כו) דנה בחיוב לתקוע בשופר בראש השנה, ושואלת, מה מקור החיוב לתקוע בשופר בראש השנה? כתוב בתורה : "ובחודש השביעי באחד לחודש (א' בת...

  ב"ה פלסבו אמונה - ומקור החיים \ תשרי תשעג פלסבו – ביטוי יווני שמשמעותו שנפוץ היום בשם נרדף לתרופות דמה. כלומר תהליך רפואי שאיננו אמיתי אלא פיקטיבי בשעה שהמטופל סבור שקיבל את הטי...

  ב"ה מעשים טובים זה לא העניין רגילות הדיבור היא לומר שהתורה דורשת מהאדם מעשים. המעשה היא עיקר תכלית האדם ובתוכו גנוז כל הבניין כולו. משל לדבר קבלן בנייה של ארמון, בביצוע בנית האר...

    ב"ה אני לא מתחרט החלטתי להתייחס למשפט שיוצא לי לשמוע רבות בשנים שאחרונות: "אני לא מתחרט על שום דבר שעשיתי." אפתח בשבח. אכן, יש מעלה גדולה באדם, שמסוגל ...

  ב"ה   כבנין מרון – עיון משווה במדרש בירושלמי   המשנה השנייה במסכת ראש השנה מספרת על ימי-הדין "בארבעה פרקים העולם נידון: בפסח על התבואה. בעצרת ע...

אמונה באל המוסר ידוע שישעיהו מוכיח את העם על דרכיו הרעות בדרך ארץ ובעבודה זרה. מעט מאוד מזכירים הנביאים את מצוות התורה כמושא התוכחה, וגם לא ידוע לנו מה היה בדיוק מצב העם מבחינת שמירת כשרות וה...

בס"ד טענות שאנו מסכימים להן ללא הוכחות אני טוען שיש דברים שלמרות שאפשר להפריך אותם, אף אחד לא יעשה זאת. למשל הטענה שראיתי פעם בכתבי הראי"ה קוק - שכל מעשה שאדם עושה מאחרי גב א...

  קיצוניות ישראל ואשכול ענבים "ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים" (במדבר יג,כג) במדרש רבה שלח טז יד – דורשים את הביטוי מוט בשנים ומסיקים ששמונה נטלו את אשכו...

  ב"ה אני לא יודע ביום שני האחרון שוחחתי עם מורה בבית ספר בו אני מלמד. היא אמרה לי שהיא כועסת על מישהו, מכיוון שהוא תמיד יוצר הרגשה שהוא יודע את הדבר הנכון ואת האמת, והוא מרגיש שת...

  לאבד את עצמי – ענווה בספר ישעיהו על פי אורות האמונה עמ' 23 בפרק ב' בישעיהו הנביא מתאר פעמים רבות את הפחד הגדול של בני האדם מפני התגלות אור ה' בעולם. "בוא בצור והטמן בעפר מפני ...

מידע אישי

17 חידושים
0 תגובות
80 נקודות
שם: עידו
מחפש מקום להעלות דברי תורה.
תאריך הרשמה: 3/7/2014