chiddush logo

יוסף פרל

כל החידושים של יוסף פרל | כל התגובות של יוסף פרל

בגמרא בפרק ראשון בב"ב (ז:-ח:) נאמרו כמה דינים של חיובי שכנים אחד כלפי השני, דינים יחודיים שלא מצאנו כמותם במקרים רגילים שבין אדם לחבירו. במאמר זה נעשה קצת סדר בדברים, בכך נגדיר את השיעבודי...

 הבא לסמוך בצד המיצר* במשנה בב"ב בתחילת פרק לא יחפור (יז.) שנינו שאסור לאדם לחפור בור סמוך לבורו של חבירו אלא צריך להרחיק שלושה טפחים. ובגמ' שם נחלקו אביי ורבא לגבי הבא לסמוך את בורו ...

 האיסור להזיק עצם האיסור להזיק מבואר בטור (ר"ס שע"ח) "כשם שאסור לגנוב... כך אסור להזיק" והפרישה מפרש שבא לומר שאסור להזיק אפילו ע"מ לשלם. הקהלות יעקב (ב"ק ס' א') מוכיח דין זה מהגמ' בקידושין ...

 כתוב בפרשת תרומה (שמות כה, ב) "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה". רש"י (שם) אומר "לי" לשמי. וצריך להבין מה מיוחד בתרומה שצריך לשמה? האלשך והתולדות יצחק שואלים למה כתוב "ויקחו" ולא "ויתנו"?...

 פסול מלוה ולוה בריבית לעדות   יוסף פרל מובא במשנה בסנהדרין (כד:) שהמלווה בריבית פסול לעדות, ובגמרא (כה:) רבא אמר שאף הלוה. ושאלה על זה הגמרא ממקרה שפעם באו לרבא שני עדים אחד אמר ש...

מידע אישי

10 חידושים
0 תגובות
50 נקודות
שם: יוסף חיים פרל
מין: גבר
תאריך לידה עברי: יח אדר ה'תשנ"ג
טלפון: 0577246111
תיכון: ישיבת דרך חיים (גימזו)
על תיכוני: ישיבת מרכז הרב
תאריך הרשמה: 3/22/2010