chiddush logo

צביקה גוטליב

כל החידושים של צביקה גוטליב | כל התגובות של צביקה גוטליב

 והבאתי אתכם אל הארץ... ולא שמעו אל משהמקוצר רוח ועבודה קשה

 אפשרות 1: ותהי הכינם באדם ובבהמהאפשרות 2: ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוקים היא.אפשרות 3:ויעשו כן החרטומים בלטיהם להוציא אתהכינים ולא יכלו

 לנוס שם רוצח אשר ירצח 

 פסח בפתח והמצוד הגדול בעיצומו...

 ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לוישטמנו יוסף....

 'אלה הדברים... בעבר הירדן במדבר בערבה...מחורב דרך הר שעיר...'

 ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש

 וישלח משה מלאכים... אל מלך אדום...נעברה נא בארצך...

וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט...

 והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו

ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

והניף אהרון את הלוים תנופה לפני ה'

עוורת או שבור... לא תקריבו אלה לה' אפשרות שנייה:

ואת עורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו

 וימצא בשנה ההיא מאה שערים

מידע אישי

27 חידושים
0 תגובות
146 נקודות
שם: צביקה גוטליב
מין: גבר
תאריך הרשמה: 4/8/2010