chiddush logo

יהודה ברקאי

כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 ו' טבת תשפ"ביהודה ויוסף שני מלכים בישראל[1] בפרשתנו מגיעה לשיאה, עומקה של המחלוקת בין האחים. בדברי חז"ל מוצאים אנו את ראייתם הפנימית מעבר למפגש בין יהודה 'הפרטי' ויוסף ה'פרטי' בנס...

 ו' טבת תשפ"ב להבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה  הגשה פנימית האדם אל עצמו נקודת הטוהר הפנימית שבו[1] וַיִּגַּ֨שׁ אֵלָ֜יו יְהוּדָ֗ה וַיֹּא...

 י"ג טבת תשפ"ב להבות אש קודש לקט פנינים מקדושי ושרידי השואה הברכה – לראות בכל יום את עצמו וַיְבָ֨רֲכֵ֜ם בַּיּ֣וֹם הַהוּא֘ לֵאמוֹר֒ (בראשית ...

 ז כסליו תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת ויצא (גליון מוגדל) תפלת ערבית רשות – תפלה הבוקעת ממסתרי החושך[1] בספר מורשת גד לקט מאמריו של הרב גד אייזנר זצ&qu...

 כ"ד מרחשון תשפ"בלהבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה פרשת חיי שרה שרה היתה בבחינת שמש שהאירה לאחרים[1] וַיִּהְיוּ֙ חַיֵּ֣י שָׂרָ֔ה מֵאָ֥ה...

 ט"ז מרחשון תשפ"ב להבות אש קודש  לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה  פרשת וירא (תשפ"ב)  פרשת העקידה – מקור מסירות נפש בכל הדורות[1] פרשתנו בה באה לשי...

 ט' מרחשון, תשפ"בהאור הבוקע מעלטת ברית בין הבתריםבריאת האומה[1] בספר מיוחד ריח מים שמחברו הרב אלימלך בר שאול[2] זצ"ל (נקטף בדמי ימיו בגיל נ"ב שנים, י' במרחשוון יום הסתלקותו) כ...

 י' סיון תשפ"אלקט פנינים בענין ברכת כהנים (תשפ"א) אחת מתכונות היהודי היותו מברך ומתברך[1] מתכונותינו ומעשינו שבכל יום, הננו עם מברך מבורך ומתברך. עפ"י ההלכה מצווים אנו לברך ...

 ערב שבת פרשת זכור תשפ"א להבות אש קודש לקט פנינים מקדושי ושרידי השואה  פרשת תרומה זכור ופורים בגליון זה כרוכים יחדיו פרשת השבוע העוסקת בבניית המשכן וכליו, קביעת זכ...

 ר"ח אדרמזל אדר דגים[1] מזל חודש אדר הוא דגים. מקורו כמובא בספרי חסידות (פרי צדיק, ובני יששכר) הוא כפי כל מזלם של החודשים מספר יצירה (פרק ה') המיוחס לאאע"ה. בספר התודעה לרבי אליה...

ר"ח אדר תשפ"אלהבות אש קודשלקט פנינים מקדושי ושרידי השואה פרשת משפטים שבת ר"ח ושבת שקלים[1] קדושה משולשת השבת – קדושת השבת ופרשתה התדירה, קדושת ראש חודש וקדושת הפרשה הראשונה מארבע...

להבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה   &n...

 כ"ד טבת תשפ"אבע"ה מוצש"ק פר' שמות כ"ג בטבת תשע"ג   פתיחה לספר שמות דיבור ושתיקה, גלות וגאולה, תורה ומקדש[1]   עומק משמעות הגלות בגלל לשון ...

 ג' טבת תשפ"אבנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועמלכים-א' ג' (ט"ו-ד' א') וַיִּקַ֥ץ שְׁלֹמֹ֖ה וְהִנֵּ֣ה חֲל֑וֹם וַיָּב֨וֹא יְרוּשָׁלִַ...

ביאור מדת בטחונו של יוסף עפ"י דברי חז"ל[1]במדרש רבה (מקץ פ"ט ג') מצינו דרשה פלאית על הכתוב (תהלים מ' ה') אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים [בעלי גאוה בכוחם, עפ"י המאירי]...

מידע אישי

147 חידושים
0 תגובות
735 נקודות
תאריך הרשמה: 1/26/2017