chiddush logo

יהודה ברקאי

כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 ט' מרחשון, תשפ"בהאור הבוקע מעלטת ברית בין הבתריםבריאת האומה[1] בספר מיוחד ריח מים שמחברו הרב אלימלך בר שאול[2] זצ"ל (נקטף בדמי ימיו בגיל נ"ב שנים, י' במרחשוון יום הסתלקותו) כ...

 י' סיון תשפ"אלקט פנינים בענין ברכת כהנים (תשפ"א) אחת מתכונות היהודי היותו מברך ומתברך[1] מתכונותינו ומעשינו שבכל יום, הננו עם מברך מבורך ומתברך. עפ"י ההלכה מצווים אנו לברך ...

 ערב שבת פרשת זכור תשפ"א להבות אש קודש לקט פנינים מקדושי ושרידי השואה  פרשת תרומה זכור ופורים בגליון זה כרוכים יחדיו פרשת השבוע העוסקת בבניית המשכן וכליו, קביעת זכ...

 ר"ח אדרמזל אדר דגים[1] מזל חודש אדר הוא דגים. מקורו כמובא בספרי חסידות (פרי צדיק, ובני יששכר) הוא כפי כל מזלם של החודשים מספר יצירה (פרק ה') המיוחס לאאע"ה. בספר התודעה לרבי אליה...

ר"ח אדר תשפ"אלהבות אש קודשלקט פנינים מקדושי ושרידי השואה פרשת משפטים שבת ר"ח ושבת שקלים[1] קדושה משולשת השבת – קדושת השבת ופרשתה התדירה, קדושת ראש חודש וקדושת הפרשה הראשונה מארבע...

להבות אש קודש לקט מתורתם של קדושי ושרידי השואה   &n...

 כ"ד טבת תשפ"אבע"ה מוצש"ק פר' שמות כ"ג בטבת תשע"ג   פתיחה לספר שמות דיבור ושתיקה, גלות וגאולה, תורה ומקדש[1]   עומק משמעות הגלות בגלל לשון ...

 ג' טבת תשפ"אבנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועמלכים-א' ג' (ט"ו-ד' א') וַיִּקַ֥ץ שְׁלֹמֹ֖ה וְהִנֵּ֣ה חֲל֑וֹם וַיָּב֨וֹא יְרוּשָׁלִַ...

ביאור מדת בטחונו של יוסף עפ"י דברי חז"ל[1]במדרש רבה (מקץ פ"ט ג') מצינו דרשה פלאית על הכתוב (תהלים מ' ה') אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים [בעלי גאוה בכוחם, עפ"י המאירי]...

 להבות אש קודש לקט פנינים מקדושי ושרידי השואה פרשת בראשית (תשפ"א) עריכת הגליון והלימוד בו לקיים מצות בוראי יתברך, ולעילוי נשמות הורי היקרים אודים מוצלים מאש, ומשפחת חותני ז"ל ...

 כ"ב תשרי תש"פסוכות זמן שמחתנו לקט פנינים שמחת סוכות מטהרת היחיד להתאחדות הכלל[1] משייטים אנו על גלי הזמן בין טהרת יום הכפורים לשמחת חג הסוכות. מיום של תפילה והתרכזות עמוקה בנבכי...

 כ"ב תשרי תש"פרשמי חודש ירח האיתנים[1] א.   מניחוח בִּשְֹמֵי נשמה יתירה, ולהבת אבוקה נמשכה הארת שבת המלכה לעמקי אור לילה, עת נחפזו יהודים בלבושי שיראין למנגינת תפיל...

 ט"ו באב לקט פנינים מקור עצומו של שמחת היום[1] אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו  ימים טובים לישראל שהיו נוהגים בהם שמחה יתירה כחמשה עשר באב וכיום הכפורים. אמר רב יהודה אמר שמו...

  ט"ז תמוז תשע"ט  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועמיכה ה' (ו'- ו' ח') וְהָיָ֣ה׀ שְׁאֵרִ֣ית יַעֲקֹ֗ב בְּקֶ֙רֶב֙...

 כ"ה סיון תשע"טהפטרת קרח שמואל-א' י"א (י"ד-ט"ו) י"ב (א'-כ"ב) וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־הָעָ֔ם לְכ֖וּ וְנֵלְכָ֣ה הַגִּלְגָּ...

מידע אישי

141 חידושים
0 תגובות
705 נקודות
תאריך הרשמה: 1/26/2017