chiddush logo

אחד מעיר

כל החידושים של אחד מעיר | כל התגובות של אחד מעיר

    לפניכם הפזמון "שופט כל הארץ" כפי שמופיע בספרי הסליחות. פזמון זה נועד לסדר הסליחות של שחרית יום הכיפורים, אבל נתקבל לאומרו גם בערב ראש השנה. יש להצטער על כמה ליקויי...

כ כב הֹר הָהָר הבה נשאל את עצמנו או את תלמידינו, כולל בנינו ובנותינו: מה פרוש הֹר הָהָר? התשובה תהיה פרוש רש"י: "הר על גבי הר", המוכשרים ימשיכו: "כתפוח קטן על תפוח גדול". אבל...

 מרגלא בפומייהו דאינשי שהסבים באים מעולם האמת להשתתף בנישואי הצאצאים המקור הוא דברי הזוהר בפרשת פינחס המעיין שם יראה שזה רק אם אביו של החתן מת, הרי יביאו את אביו לחתונתו כל מפ...

מידע אישי

3 חידושים
2 תגובות
19 נקודות
שם: אליהו
אברך כולל, מתעסק בדקדוק המקרא וחז"ל
תאריך הרשמה: 6/22/2018