chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

ערוץ אפיקומן!חברי ארגון האמנים אית"י (אמנים יוצרים תרבות יהודית) העלו בשבוע שעבר ערוץ יהודי ומלא תוכן לצפיה ישירה ובחינם!כנסו לצפיה באפיקומן>>איך נולד ערוץ אפיקומן?חברי הארגון שהתאחדו יחד ב...

 מסכת ברכות א ב 📷לחצו על משבצת בתמונהענו על השאלהוגלו את התמונה!לחצו כאן לשחק במשחק למסכת ברכות פרק א' משנה ב'>>

4 משחקים חדשים לכבוד החורף במשחק השבתמשחק פריטי חורףמשחק תמונה בבלאגן הכנה לחורףמשחק סיפור חוני המעגלמשחק חורף כהלכתולרשימת המשחקים באתר משחק השבת:משחקי עונות במשחק השבת>>

חורף כהלכתולחצו על התשובות הלא נכונותוהשאירו את התשובה הנכונהשחקו במשחק חורף כהלכתו>>משחקי חורף במשחק השבת, משחקים לעונות השונות ללמידה חוויתיתלמשחקים נוספים במשחק השבת לחצו כאן>>

חוני המעגלסדרו את סיפור חוני המעגלואת תמונות הסיפור לפי הסדרשחקו במשחק חוני המעגל>>משחקי חורף במשחק השבת, משחקים לעונות השונות ללמידה חוויתיתלמשחקים נוספים במשחק השבת לחצו כאן>>

משחק בול במטרה פרשת לך לך 🎯כוונו את הכדור במרכזופגעו איתו בתשובה הנכונהלחצו כאן לשחק במשחק בול במטרה לפרשת לך לך>>משחקים בנושא פרשת לך לך אברם, שרי, אברהם, שרה, לוט, מצרים, ארץ כנען, מסע...

 מסכת ברכות א א 🎲🎲הצטרפו לאבא אודי במסלול הברכותענו על השאלות (?) ושימו לב למשימות (!)וביחד נגיע למשפחת משנאות!לחצו כאן לשחק במשחק למסכת ברכות פרק א' משנה א'>>

 זוגות זוגות 2️⃣מתחו קו בין המספר לבין מה שהוא מיצג בפרשת נח<<שחקו בזוגות זוגות פרשת נחמיוחד לתקופת הסגר והלמידה מהבית:<<למידה מרחוק עם חידון טרוויה רב משתתפים לספר בראשי...

 סימנא טבא ב"ה סבב שלישי של משחקי השבת!משחקים לפרשת בראשיתמשחק לספר בראשיתמשחק גן עדן קראו את ההגדרהוגררו את סימן השאלה אל המקום הנכון בתמונהשחקו במשחק גן עדן>>מיוחד לתקופת הסגר ו...

 מסכת סוכה פרקים א' ב'למדו את פרקים א' ב' במסכת סוכהלחצו על הוספת חלק, ענו על השאלהוהרכיבו את הפאזלבהצלחה!שחקו במשחק פאזל שאלות למסכת סוכה פרקים א' ב'>>שחקו בפאזל סוכה לגנים>>

 ההבדלים בין בית ראשון לבית שניבמסכת מפורטים ההבדליםבין בית ראשון לבית שנימצאו אותם באיוריםבהצלחהשחקו במשחק מצא את ההבדלים בית המקדש הראשון ובית המקדש השני>>

משחקי משנאות - מסכת יומאשחקו במאזניםוהעיפו את התשובה המתאימהאל המשפט למעלהבהצלחה!שחקו במשחק סדר העבודה נכון לא נכון במשחק השבת>>

 משחק צביעה סוכות ושמחת תורה!בחרו תמונה לצביעה לסוכות,קישוט לסוכה או ציור להפעלה עם הילדים.כולל איורים לסוכות ולשמחה תורהבהצלחה!לחצו כאן לצביעת ציורים ואיורים לסוכות ושמחה תורה>>

משחק צביעה ראש השנה ויום כיפור!בחרו תמונה לצביעה לראש השנה,צביעה ליום כיפור או לעשרת ימי תשובהבהצלחה!לחצו כאן לצביעת ציורים ואיורים לחגי תשרי>>

משחק אריח על גבי אריח - שירת האזינוסדרו את הפסוקים הראשונים של פרשת האזינוהקפידו לסדר לפי הסדראריח על גבי אריח שחקו במשחק סדר הפסוקים  פרשת האזינו>>משחקים בנושא פרשת האזינו, שירת ...

מידע אישי

174 חידושים
3 תגובות
879 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010