chiddush logo

meirharelmodiin

כל החידושים של meirharelmodiin | כל התגובות של meirharelmodiin

  מה ניתן ללמוד לדורות מפרשת חטא המרגלים?חטא המרגלים היה ללא ספק חטא חמור מאד. אנו עומדים על חומרתו ע"י חומרת העונש. דור שלם שימות במדבר ולא יכנס לארץ. הרושם שצרב החטא ותוצאותיו הקשות מ...

בפרשתנו מתחילה תקופה רצופת המשברים של המדבר. המשברים הקשים של 'המתאוננים' ו'קברות התאווה' מאתגרים את מנהיגותו היחידנית של משה. בעיצומו של המשבר והקושי פונה משה רבנו לקב"ה: "ויאמר משה אל ד' ל...

אחת מהברכות שבפתיחת פרשת "אם בחוקותי תלכו" היא על שפע היבול שיצמח מן השדה כשכר לקיום התורה והמצוות: "ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו" (ויקרא כו י). בפסוק זה, כביכול, יש סתירה...

בפרשת בהר יש ריכוז של מצוות שמשקפות תפיסה כלכלית-חברתית מאוזנת של התורה. היא פותחת במצוות השמיטה שמחייבת להשבית את עבודת הקרקע אחת לשבע שנים ולהפקיר את פרי השדה לכל דורש (ויקרא כה ו). מצווה המאזנ...

 בתוך פרשת המועדים מוזכרת גם מצוות ספירת העומר המחברת בין פסח לשבועות: "וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום וגו'" (ויקרא כג טו). ימי הס...

פרשת קדושים נקראת בדרך כלל בשבועות של יום השואה וימי הזיכרון והעצמאות. הציוי על הקדושה הפותח את פרשתנו מקפל בתוכו מסר עמוק ועכשוי שקשור ליעוד של עם ישראל בעולם: "וידבר ד' אל משה לאמור: דבר אל כל ...

פרשת מצורע מהווה המשך לפרשת תזריע. בפרשת תזריע עוסקת התורה בדין יולדת ובאבחון של נגע הצרעת ובפרשת מצורע עוסקת בטהרת המצורע לאחר שנתרפא מצרעתו ונמצאנקי. לפני שיכנס ויחזור לשגרת חיים תקינים.תהליך טהרתו ...

פרשת תזריע פותחת בדין יולדת ובהתחדשות של חיים חדשים שבאים לעולם. ביצירת עולם חדש.השנה שבת תזריע היא גם שבת 'החודש', שחלה בראש חודש ניסן, ובה נקרא על מצות 'קידוש החודש': "החודש הזה לכם ראש חד...

השנה נקרא את פרשת שמיני בשבת מברכים של חודש ניסן. הפרשה פותחת ב'חנוכת המשכן' ביום השמיני של ימי המילואים שחל בר"ח ניסן: "ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן" (שמות מ יז. של...

בעיצומה של השמחה הגדולה על הקמת המשכן מתחוללת טרגדיה גדולה שמאפילה עליה. מיתתם של נדב ואביהוא שני בני אהרון. נדב ואביהוא היו קדושי עליון שלא טעמו טעם חטא מימיהם: "להודיעך שלא היה בידם אלא עו...

צמד הפרשיות ויקרא צו פותח את ספר ויקרא ועוסק בתורת הקורבנות. בניגוד לקריאתה הפשטנית של הפרשה, אין היא עוסקת רק בהיבטים הטכניים של ההקרבה, אלא גם במשמעות העמוקה והאמונית של פעולת ההקרבה האנושית כלפי הק...

לאחר סיום בנית המשכן מכין משה רבנו ביוזמתו 'דו"ח ביצוע' אותו הוא מציג בפני כל העם. הדו"ח כלל את סך ה'הכנסות' מהתרומה שנאספה מהעם וה'הוצאות' שמומשו  בבנית המשכן."אלה פקודי - מלא וי&...

לזכר אימי מורתי נחמה שנוולד ז"ל שהשבוע מלאה שנתיים לפטירתה.חטא העגל המתואר בפרשה מעלה מספר תהיות שפתרונן עשוי לשפוך אור על דפוסי התנהגות של הציבור והפרט במצבים דומים גם אם הם לא זהים לגמרי.מצבו ש...

פרשתנו מהווה המשך של פרשית חטא העגל. "למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר" (רש"י שמות לה א), ובידיו 'הלוחות השניים', משה רבנו מקהיל את עם ישראל ומצווה אותם על השבת: "ויקהל משה את כ...

בפרשתנו מצוה התורה על עשית החושן והאורים ותומים: "...ולא יזח החושן מעל האפוד. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני ד' תמיד. ונתת אל חושן המשפט את ...

מידע אישי

20 חידושים
0 תגובות
100 נקודות
שם: ישיבת מאיר הראל מודיעין
תאריך הרשמה: 1/10/2019