chiddush logo

סוד החשמל

כל החידושים של סוד החשמל | כל התגובות של סוד החשמל

 בעזהשי"תהתעוררתי על ידי אחי הרה"ג ר' שמואל שליט"אלפרסם את ההלכה שצריך לכוין בליל יום הכיפורים לקיים מצות קידוש של שבתזמן הכונה הוא בהוספות שמוסיפים לכבוד שבת בברכה האמצעית של תפיל...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
מערכת 'סוד החשמל' להפצת פנימיות התורה לקירוב הגאולה ברחמים
תאריך הרשמה: 10/7/2011