chiddush logo

שמואל זרביב

כל החידושים של שמואל זרביב | כל התגובות של שמואל זרביב

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה ה' אתו אלהם (א' ג'). ברש"י אמר ראובן בני אני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי....

  א. להגיע לתכלית כל המצוות שהיא ה''לדבקה בו'' כבר הארכנו למעלה שמדריגת האדם לעתיד נמדדת כפי מדריגת אמונתו, וההסבר לכך הוא פשוט שהרי כל תכלית התורה והמצוות הוא כדי לקיים מצוות ''ולדבקה בו'...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: שמואל
קובע עתים לתורה וכן עובד
תאריך הרשמה: 7/29/2012