chiddush logo

דוד חביב

כל החידושים של דוד חביב | כל התגובות של דוד חביב

 ב״הואראוארא- אותיות אור א׳ אור אחד חושך לא מגרשים עם מקלות עם אור מעט אור דוחה הרבה מהחושך לצאת ממצרים זה היה צריך להיות עם אור השלב הראשון הוא במכות מצרים הוא בפרשת ואר...

 ב״הברית מילה צפרה אשת משה מלה את בנה כמו שצריך והכל מרומז בשמה צפרה - צר - לקחה צר לחתוךפה - בגימטריה - מילה וגם עשתה מציצה בפה כי מל ולא מצץ מעבירין אותו השם מורה על התוכן ש...

 ב״ההרבי מליובאוויטש מבקש לחדש חידושים בתורה באופן של לך לך באופן מאוד נעלה כל אחד כפי שיכול וגם אם הוא חושב שהחידוש שלו לא בידיוק נכון הוא יכול לכתוב לפע״ד או וצ״ע וכו׳..אבא של רבקה קראו לו בתוא...

 ב״הלמה עדין לא בא משיח?

 ב״הו״לא מצאה היונה מנוח לכף רגלה״הרי היא היתה יכולה לנוח על גג התיבהאו על ראשי ההרים שבטח התיבשו?התשובה היא מנוח עולה בגימטריא עם הכולל עלה105 בקיצור המנוח הוא עלה ואולי..

מידע אישי

5 חידושים
14 תגובות
51 נקודות
שם: דוד
חב״ד
תאריך הרשמה: 10/9/2013