chiddush logo

מקבילות בין מעשה בראשית למעשה מרכבה

נכתב על ידי אבי רבינוביץ, 16/9/2010

 המשנה במסכת חגיגה (יא ע"ב) אומרת: "אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד". כפי שעולה מסוגיית הגמרא שם, מעשה בראשית, היינו בראשית פרקים א-ג, ומעשה מרכבה, היינו יחזקאל פרק א, כוללים את הסודות הגדולים ביותר של התורה, ולכן צריך להקפיד לא לפרסם אותם. לפי הרמב"ם, בפירושו למשנה שם, מעשה בראשית מתייחס לטבע, ואילו מעשה מרכבה מתייחס לחכמה הנסתרת; הראשון הוא חכמת התחתונים, והשני הוא חכמת העליונים. אמרו חז"ל: "כל מה שברא הקב"ה למעלן בראש למטן" (שמות רבה, לג, ד), וכן נאמר במדרש "שוחר טוב" על משלי  (פרשה כ): "אמר רבי ישמעאל שכל מה שברא הקב"ה בעולמו קבעו בכסא הכבוד,  ברא אדם, אריה, שור ונשר וקבען בכסא הכבוד". ומכאן שיש קשר בין התחתונים לבין העליונים. לפיכך צריך להיות קשר בין מעשה בראשית למעשה מרכבה.

ואכן יש מקבילות רבות בין הפסוקים בשני המקומות, כדלהלן:

בראשית

 

יחזקאל

 

א-להים יקוק

א-להים יקוק

ונהר יוצא מעדן

על נהר כבר

ורוח א-להים

יד יקוק רוח סערה

עוף כנף

כנפיים

ומשם יפרד

וכנפיהם פרודות

והיה לארבעה ראשים

וארבע פנים לאחת

הוא הסובב

ונגה סביב לו לא יסבו בלכתן

את השמים

נפתחו השמים

מלאו את הארץ ואת הארץ

אופן אחד בארץ

וירא א-להים (כי טוב)

מראות א-להים

חית (השדה)

חיות

אדם

אדם

מות תמות

דמות

(לזאת יקרא) אשה

אשה (אל אחותה)

מתהלכת

ילכו

כי מאיש (לקחה זאת)

לאיש (שתים חברת) אש

אשר שם (הזהב)

אשר יהיה שם (הרוח)

ורוח א-להים מרחפת

הרוח ללכת

קול ה' א-להים מתהלך לרוח היום

רוח החיה באופנים

מתהלך בגן

היא מתהלכת

(מכל מלאכתו) אשר עשה

ומעשיהם

נפש חיה

רוח החיה

לארבעה ראשים

אל ראשי החיה

רקיע

רקיע

(המים אשר) מתחת לרקיע

ותחת הרקיע

(את קולך שמעתי בגן) וארא

(כקרח) הנורא

וישמעו את קול יקוק א-להים

ושמע את קול כנפיהם

מים

מים רבים

קול ה' מתהלך בגן לרוח היום

כקול שדי בלכתם

ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגרות

שתים מכסות להנה גויתיהם

המים אשר מעל לרקיע

כקול מים רבים

אבן השהם

אבן ספיר

וישלח אותם

שולח אני אותך

ומכל עץ הגן תאכל

אכל את אשר אני נותן לך

הגן

נגה

הכוכבים

נגה (=אחד מכוכבי הלכת)

                

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה