chiddush logo

תפקידו הכפול של המשכן

נכתב על ידי DoarHamikdash, 25/2/2016

 דבר תורה לפרשת "כי תשא" לאור המקדש

תפקידו הכפול של המשכן

מאת הרב אבי כהנא

 

הנושא המרכזי בפרשת כי תשא הוא "חטא העגל", החוצץ בין פרשיות המשכן: 'תרומה - תצוה', לבין הפרשיות: 'ויקהל - פקודי'.נשאלת השאלה, האם חטא העגל קדם לצווי המשכן, או שציווי המשכן קדם לחטא העגל? מכל תשובהשתינתן, חטא העגל היה צריך להיכתב לפני או אחרי פרשיות המשכן!

ממדרש חז"ל עולה, שחטא העגל היה קודםציווי המשכן, וכתוצאה מחטא העגל נצטווינו להקים את המשכן, על מנת להראות לכל העמיםשהקב"ה מחל לנו ומשרה שכינתו בינינו. כך לשון המדרש: מהו "[משכן] העדות"?א"ר שמעון ב"ר ישמעאל עדות הוא לכל באי עולם שיש סליחה לישראל... אחר ארבעיםיום חטאו, אותה שעה אמרו העובדי כוכבים אינו מתרצה להם עוד... אמר משה רבון העולם הרינימפויס שמחלת לישראל, אלא הודיע לעיני כל האומות שאין בלבך עליהם, א"ל הקדוש ברוךהוא חייך הריני משרה שכינתי בתוכם שנאמר 'ועשו לי מקדש' ומכירין שמחלתי להם לכך נאמר'משכן העדות' שעדות היא לישראל שמחל להם הקדוש ברוך הוא". (שמות רבה פקודי נא,ד).

מאידך, ממדרשים אחרים נראה שציווי המשכןלא היה כתוצאה מחטא העגל, אלא כציווי לכתחילה, שכן על מנת כן יצאו ממצרים שיעשו אתהמשכן ותשרה שכינה ביניהם! ועוד שנתאווה הקב"ה כשם שיש לו דירה למעלה כך יהא לודירה למטה! (תנחומא בחוקותי ה). ועוד שהמילים בשירת הים "נהלת בעזך אל נוה קדשך"עדיין מהדהדות באזנינו, לומר שתכלית היציאה ממצרים היתה להקים את המקדש! 

הגמרא מספרת על רבי שאירס את בנו עם בתושל רבי יוסי בן זימרא. משפחת הכלה נתנה אפשרות לחתן ללכת וללמוד שתים עשרה שנים קודםשישא את הכלה. העבירו את הכלה לפני החתן, ומרוב חיבתו של החתן לכלה ביקש מהמשפחה לאפשרלו שש שנים ללמוד קודם שישא אותה. העבירו את הכלה פעם שניה לפני החתן, הפעם ביקש החתןשקודם ישא את הכלה ולאחר מכן ילך לישיבה ללמוד. התבייש בנו של רבי מאביו, ניחם אותואביו: כיוונת לדעתו של הקב"ה! בהתחלה נתכוון הקב"ה להקים את המקדש בארץ ישראל,ולבסוף ציווה להקים את המקדש עוד במדבר (כתובות סב, ב).

מגמרא זו עולה, שהציווי להקים את המקדשהוא ציווי לכתחילה על מנת שהקב"ה ישרה שכינתו בינינו! ציווי זה היה מיועד לאחרשעם ישראל יכנס וירש את הארץ! אך בעקבות חטא העגל (שהיה כידוע בי"ז בתמוז), ומרובחיבתו של הקב"ה לבניו, נצטווינו להקדים את הקמת המקדש כבר במדבר, מיד לאחר יוםהכיפורים (רש"י שמות לא, יח).

אם חטא העגל היה קודם ציווי המשכן, עדייןנשאלת השאלה, מדוע לא נכתב חטא העגל לפני  פרשיותתרומה - תצוה? כנראה שיש בזה לרמז על התפקיד הכפול של המשכן: המשכן בתפקידו העיקריהוא להיות קודם כל, כלי להשראת שכינה, ומקום חיבור לבורא, ולכן פרשיות תרומה - תצוהנכתבו קודם לחטא העגל, לומר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ח).מאידך, המשכן הוא גם מקום לתיקון ולחזרה אל השורש ואל המקורות. אדם המביא קרבן על גביהמזבח כתוצאה מחטא, חוזר לאותו מקום שממנו נברא אדם הראשון - אדם נברא ממקום כפרתו(רמב"ם בית הבחירה ב,ב). חטא העגל המופיע בתוך פרשיות המשכן בא ללמד שיש אפשרותלתיקון ולחזרה לדבקות בבורא דרך המשכן.

שבת שלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה