chiddush logo

בימים ההם בזמן הזה (הרב גורן)

נכתב על ידי יניב, 18/3/2016

 

הרב שלמה גורונצ'יק, הרב הראשי לצבא הגנה לישראל

בימים ההם - בזמן הזה

(בפתח החוברת)


שלהבת הקודש של ישראל, שנצחה בימי החשמונאים, חידת הנס של נצחון
המﬠטים ﬠל הרבים היא הבטוי הנמרץ ביותר לכוחה של הרוח כאשר היא
מתיצבת כנגד הכוח הפיסי בﬠולם. היא הגילוי הבהיר לﬠצמתו של הצדק האלוקי
השולט בﬠולם. כל חוקי הטבﬠ הכפופים לצדק הﬠולמי, מתחילים לפעול בכוון
חדש, שﬠה שכל ﬠצם קיומו של הצדק הﬠולמי הוﬠמד בסכנה, כי הצדק הﬠליון הוא
הוא המכוון את כל ה"יש" הﬠולמי והוא פוﬠל בכוחות אין-סופײם, שאינם ניתנים
להימדד בקנה מדה פיסיקלי. "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות".

"טמאים ביד טהורים, רשﬠים ביד צדיקים". כך ורק כך בלבד יכלו ליפול
הרבים ביד המעטים, כי ידﬠו המﬠטים על מה הם נלחמים ובעד מה הם
מחרפים את נפשם למות: ﬠל טהרת האמונה בדבר ה', ﬠל תורת אלקיהם וארץ
אבותם, ﬠל חרות האדם ושחרורו הרוחני מתרבות נכר ועל הצדק הﬠולמי שהוﬠמד
בסכנה. הם ידﬠו שתשוﬠה זו שצריכה לבוא היא תשוﬠת הטוב והצדק הﬠליון, ועל
כן הדבר ששמו בפיהם, היה "לה׳ הישועה" וכך נצחו.

בקרבם למלחמה, בהתיצבם למﬠרכה, בטרם צאתם לקרב - ﬠלו למצפה
ויפרשו את ספרי תורת ה'; ואת הנזירים אשר מלאו או ימי נזרם הצמידו לפני
הﬠם היוצאים למלחמה. זוהי דרך המלחמה החשמונאית הגדולה, וזהו סוד הצלחתה.
מלחמה שכולה קודש, גבורה הנשאבת מן השתין, קדושה של מסירות נפש ﬠל כל
תג וחג מתורת אלקינו. שחרור הארץ והקמת מלכות הכהנים הגדולה, באו כתוצאה
מן המלחמה על התורה ועל קדושת הﬠם. קוממיות הגבורה הקרבית,טכסיסי
המלחמה המיוחדים במינם שהכריﬠו תחתיהם את חילות יון המצויידים והממושמעים,

באו מתוך ההשראה הﬠמוקה של הגלוי הרוחני הﬠמוק ביותר, מתוך נכונות
טהורה למות ﬠל קדושת השם. כל פﬠולה אשר נﬠשתה, כל גיחה וכל ﬠריכת קרב,
בהיותם יונקים מן הכח הרוחני הגדול, בהיותם מבוצﬠים מתוך ההכרה
בצדקת המלחמה וקדושתה, יכלו להביא רק לאותה תוצאה יחידה והיא
הריסת הכח הפיסי הגדול ﬠ"י הכח הרוחני האין-סופי. הכח הצבאי המבוסס ביותר,
אד חסר הכח הרוחני והכרת צדקת המטרה, אינו יכול לﬠמוד לעולם בפני כח
צבאי הקטן ממנו, אך המושתת על רוח ﬠליונה של גבורה נפשית וﬠל מסירות
אישית ולאומית שאין למﬠלה הימנה.

מﬠט אור - מפזר הרבה חושך. פך שמן טהור, דחה מפניו טומאת רבים.
חנוכה - הוא חג האור. האור הגדול של טהרת המלחמה, האור המבשר נצחון.
האור הרוחני הגדול ההולך בﬠמוד אש לפני העם במדבר, להאיר את דרך ה', ולא
האש הגשמית השורפת ומכלה את הכל שאותה ראו היונים ככח הﬠליון השולט
בﬠולם. אור הגאולה והפדות, זהו האור הﬠליון. הﬠם ההולכים בחושך ראו אור
גדול.

לנגד ﬠינינו חזר ונשנה הנס הגדול של גאולת ישראל. עדים אנחנו לנצחונות
הגדולים של צבאות ישראל, הﬠורכים מﬠרכה מול מﬠרכה ﬠל אויביהם הרבים.
ברוח החשמונאים המתﬠוררת מחדש, כבשנו כל שﬠל מאדמת הקודש, בגופות
קדושינו-גבורינו סללנו את דרך החיים והדרור לפני העם.

צבאות ישראל, חילות הקודש של מלחמת השחרור והתקומהְ: חג חנוכה,

חגכם הוא. בכם מפﬠמת הרוח, ובלבכם יוקדת האש הקדושה שנלקחה מﬠל
גבי מזבח ה' שﬠליו ﬠליתם.

הדליקו את נרות הדרור והחרות, השיאו משואות, בﬠיר ובכפר, במשלטים
ובמוצבים. שאו ﬠמכם את צו הגבורה של הﬠומדים ﬠל הר סיני, "כיּ ה' אלקיכם
ההולך ﬠמכם להלחם לכם ﬠם אויביכם להושיﬠ אתכם" - “ולא יהיה לך עוד
ִהשמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה' לאור עולם ואלקיך
לתפֿארתך".

-
דברי מרן הרב הראשי הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א, פורסם ב"מחניים" א (תש"ט).

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע