chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "תמים תהיה עם ה' אלקיך" (דברים יח,יג). 'אמר רבה בר בר חנה אמר רבי שמואל בר מרתא אמר רב משום רבי יוסי איש הוצל: מניין שאין שואלין בכלדיים? שנאמר (דברים יח, יג) "תמים ...

 "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב ה' מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך" (דברים יג,יח). 'אמר רב חנא בר אדא: נתינים דוד גזר עליהם, שנאמר (שמואל ב כא, ב) "ויק...

 "את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו" (דברים יג,א). 'ד"א: "לא תוסף עליו". מנין שאין מוסיפים לא על לולב ולא על הציצית? ת"ל: (ו...

 "ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש" (דברים ח,ח). 'דאמר רב יוסף ואיתימא רבי יצחק: כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה, שנאמר (דברים ח, ח) "ארץ חטה ושעורה ...

 "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך" (דברים ח,י). 'דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דר' אמי, וזמנין אמר לה משמיה דר' אסי: אמרו מלאכי השרת לפני הקב&qu...

 'רבי יוסי אומר: כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות; וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות' (אבות ד,ו). ראה הסבר למשנה זו (עם הרחבה) ב'אבות לבנים', למרן גדול הדור הרה&qu...

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך" (דברים ז,יב). ראיתי שמביאים בשם הרב אליהו זצ"ל שבספר דברים נאמר 26 פעמ...

 "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך" (דברים ח,י). 'כתוב בתורה ברכה לפניה ואין כתוב בתורה ברכה לאחריה, מה כתיב בה לפניה? (דברים, לב) "כי שם ה' אקר...

  'וקורין עשרת הדברות, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב, ועבודה וברכת כהנים. א"ר יהודה אמר שמואל: אף בגבולין בקשו לקרות כן, אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין. תניא נמי...

  "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. אדנ'י ה' אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן...

 יש כלל של 'מעשה אבות סימן לבנים', כדברי חז"ל: 'א"ר יהושע דסכנין: סימן נתן לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, שכל מה שאירע לו אירע לבניו' וכו' (תנחומא "לך לך" סימן ט). ...

 'א"ר שמעון ב"ג: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ. בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא ט"ו באב מאי היא? א...

 'מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: ע"ז, וגלוי עריות ושפיכות דמים. ע"ז, דכתיב (ישעיהו כח, כ) "כי קצר המצע מהשתרע". מאי "קצר המצע מהשתרע”? ...

 "את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי" (דברים ה,יט). 'כיצד היו הלוחות כתובים? ר' חנינה <בן אחיה...

 "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" (דברים א,יב). נהגו בקריאת התורה בפס' זה לקראתו במנגינה של מגילת איכה, כרמז על מגילת איכה. פרשת דברים נקראת לפני ט' באב, לכן מובן שכשמו...

מידע אישי

1733 חידושים
99 תגובות
8953 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011