chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על" (במדבר יט,א-ב). '"ויקחו אלי...

 "על כן יאמר בספר מלחמת ה' את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב" (במדבר כא,יד-טו). 'מאי "את אויבים בשער"? אמר רבי חייא בר אב...

 "ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב" (במדבר כב,כא). 'תנא משום רבי שמעון בן אלעזר: אהבה מבטלת שורה של גדולה, מאברהם דכתיב (בראשית כא, יד) "וישכם אברהם בבקר&...

  "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" (במדבר כ,יב). 'שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה ודו...

  "בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אתו קדש יהיה לך. וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם כל טהור בביתך יאכל אתו. כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן...

 "ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים" (במדבר יג,כג). ' ... אמר רבי יהודה אבא חלפתא ורבי אליעזר בן מתיא וחנניא בן חכינאי: עמדו...

 "נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם" (במדבר ד,כב). מובא ביהודי הקדוש ש"נשא" זה ר"ת של 'נשר שור אריה'. אולם מה העניין בזה? מסביר הזכרון חיים (שהוא ...

 'ואריב"ל: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר (שיר השירים ה, ו) "נפשי יצאה בדברו". ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן, דיבור שני היאך קיבלו? ה...

 "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" וגו' (במדבר ח,א-ב). '"בהעלתך" – על שם שהלהב עולה כתוב בהדלקתן לשון עליה ש...

 "ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלקים" (שמות לא,יח). '"ככלתו" - ככלתו כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה ...

 "למנצח מזמור לדוד. יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב. ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך. יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה. יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלקינו נדגל ...

 'ולמה קורין מגילה זו בחג שבועות? שמגילה זו כולה חסד והתורה כולה חסד, שנאמר (משלי לא, כו) "ותורת חסד על לשונה”, וניתנה בחג שבועות' (פסיקתא זוטרתא. רות, ד). מגילת רות מלאה חס...

 'הני חמשה "ברכי נפשי" כנגד מי אמרן דוד? לא אמרן אלא כנגד הקב"ה וכנגד נשמה. מה הקב"ה מלא כל העולם, אף נשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואי...

 "וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה" (במדבר ה,ט). 'רבי עקיבא אומר: בא הכתוב ללמדך שאם בא לעשות כל גרנו תרומה רשאי, ובלבד שישייר מקצת ... "אשר יקריבו לכהן לו י...

 'ר' יצח' פתח: "סמכוני באשישות" וג' (שה"ש ב:ה). "סמכוני באשישות", בשתי אישות, באישו של אברהם, ובאישו של חנניה מישאל ועזריה. ד"א: "סמכוני באשישות", בשתי ...

מידע אישי

1935 חידושים
101 תגובות
9970 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011