chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ויתפלל אברהם אל האלקים וירפא אלקים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו. כי עצר עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם" (בראשית כ,יז-יח). '"כי עצר עצר ה'" - אמר ר'...

 'דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא: בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי, לעם תליתאי, על ידי תליתאי, ביום תליתאי, בירחא תליתאי. כמאן? כרבנן. (שמות יט, יז) "ויתיצבו בתחתית ההר" א"ר אבדימי ...

 'אמר ר' אלעזר: לעולם יסדר אדם שלחנו בע"ש אע"פ שאינו צריך אלא לכזית. ואמר ר' חנינא: לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת אע"פ שאינו צריך אלא לכזית. חמין במוצאי שבת מלוגמא. פת חמה במו...

 "והנה דבר ה' אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך. והאמן בה' ויחשבה לו צדקה. ויא...

 "ויאמר אלקים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה. וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו" (בראשית יז,טו-טז). 'תני בר קפרא: כל הקורא לאברה...

 "ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ” (בראשית ח,יא). 'מהיכן הביאה אותו? רבי אבא בר כהנא אמר: משבשושין שבא"י הביאה אותו. רבי לוי אמר: ...

 "ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו. גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ו...

 בשמיני עצרת חוגגים את שמחת תורה, לכאורה לא מובן מה העניין שמצאו לחבר ביניהם? מרן פאר הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א מסביר (ב'מועדי ישראל' – 'שמחת תורה בא"י ...

 על ארבעת המינים (ותנופה בקרבנות) מובא בחז"ל: ' … א"ר יוחנן: מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו. במערבא מתנו הכי: א"ר חמא בר עוקבא א&q...

  "ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם. ונח מצא חן בעיני ה'” (בראשית ו,ז-ח). 'תנא דבי ר' ישמעאל: אף על נח נחתך גז...

  ' … למה היו הרגלים שלשה לא פחותה ולא יותר? ואומר בסבת זה שישראל קבלו מהשם יתברך ג' חסדים גדולים. והם: יציאת מצרים, ומתן תורה וירושת הארץ. ולכן צוה שיעלו לביתו שלש פעמים בשנה: ב...

  "ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד" (נחמיה ח,יז). 'מאי טעמא דמ"ד קדושה ראשונה קידשה ל...

 "לבנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן" (דברים לג,יא). 'דתניא: מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם ...

 'ד"א: "פרי עץ הדר" אלו ישראל; מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. "כפות תמרים" אלו ישראל, מה התמרה הזו יש בו טעם ...

 "ויקם יונה לברח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני ה'” (יונה א,ג). תמוה איך חשב יונה שהוא יוכל לברוח מה'? הרי כל ילד יודע שאי אפשר לברוח ...

מידע אישי

1772 חידושים
100 תגובות
9150 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011