chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  'רבי יהושע בן לוי אמר: צמח שמו. ר' יודן בריה דר' אייבו אמר: מנחם שמו. אמר חנינה בריה דר' אבהו: ולא פליגי, חושבניה דהדין כחושבניה דהדין, הוא צמח הוא מנחם. ודא מסייעא להו דמ...

 'משל למלך שהיה לו בן, והשליטו על כל נכסיו. ואמר הבן לאביו: אם אין אתה נותן לי הכסא שלך, היאך הכל יודעים שאתה מחבבני? אלא כשתתן לי מקום הכסא שלך, הכל נותנין לי קילוס. כך נתן האלקים לאברהם העולם, ...

  "ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא” (דברים ז,כו). 'א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי: כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים, ...

 "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" וגו' (דברים ה,ו). חז"ל מביאים שכיון שהלוחות נתנו בשני לוחות, אז אפשר לראות אותם כעין המשך זה לזה (כ...

 ב-ט' באב קרו חמשה דברים רעים (משנה תענית ד,ו), אנו צמים על חורבן המקדש שנעשה ביום זה. נראה שלא במקרה חורבן הבית יצא בחודש אב, אלא שבחודש אב יש קשר לדברים שכנגד החורבן, ולכן כשנעשה לחיוב זה מתגלה...

  "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג,כה). 'והלבנון – זה בית המקדש. (ירמיה כב) "גלעד אמר לי ראש הלבנון”, ואומר (ישעיה י) &q...

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב" (דברים א,א). 'ואמר רבי אלעזר: משה הטיח דברים כלפי מעלה...  דבי רבי ינאי אמרי מהכ...

 כשמסיימים לומר פרקי אבות בשבת, נוהגים לומר את המשנה שבסוף מסכת מכות: 'רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא) “ה...

 "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן" וגו' [במדבר לג,א]. מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א מביא ('בארץ לא זרועה' “מסעי") ארבעה הסברים מדוע ה...

 "ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב" (במדבר לב,לג). מקודם התורה סיפרה על בקשת...

'רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר. יומא חד בעיוה למלתא דמצוה. תנא ליה, ולא גמר. א"ל: האידנא מאי שנא? א"ל: מדההיא שעתא דא"ל למר איכא מילתא דמצוה, אסחאי לדעת...

 בגמ' מובא על סעודת מלוה מלכה: 'ואמר ר' חנינא: לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת, אע"פ שאינו צריך אלא לכזית... ר' אבהו הוה עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא, הוה אכיל מיניה כולייתא. כי גדל אבי...

 "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלקים לאשר לא עבדו” (מלאכי ג,יח). 'א"ל בר הי הי להלל: מאי דכתיב (מלאכי ג, יח) "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עב...

"וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין. אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא. וישלח...

 'מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: ע"ז, וגלוי עריות ושפיכות דמים. ע"ז, דכתיב (ישעיהו כח, כ) "כי קצר המצע מהשתרע". מאי קצר המצע מהשתרע? א"ר יונתן: קצר מצע זה...

מידע אישי

1418 חידושים
95 תגובות
7370 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011