chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים" (ויקרא יג,ב). ענייני צרעת מסורים לכהנים, שהם הקובעים אם הוא טמא או טהור; ...

  "זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן" (ויקרא יד,ב). 'ואמר ר' יוסי בן זימרא: כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו, שנאמר (תהלים קא, ה) "מלשני בסתר רעהו אותו...

  "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא יב,ג). 'ולמה התינוק נימול לשמונה ימים? שנתן הקב"ה רחמים עליו, להמתין לו עד שיהא בו כחו. וכשם שרחמיו של הקב"ה על האדם, כך ...

 "והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" (שמות יב,ו). '"והיה לכם למשמרת". מפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבעה ימים? - היה רבי מ...

 בפרשות תזריע מצורע מופיע ענייני צרעת, חז"ל דרשו שהצרעת באה על (כמה חטאים, אבל נראה שביניהם הכי מרכזית זהו) חטא לשוה"ר: 'ואמר ר' יוסי בן זימרא: כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו, שנאמר ...

תהליך יציאת מצרים היה בארבעה שלבים שכנגדם ארבע לשונות הגאולה: "לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים. ולקחתי אתכם לי לעם ...

 'כְּנֶגֶד אַרְבָּעָה בָנִים דִּבְּרָה תּורָה: אֶחָד חָכָם, וְאֶחָד רָשָׁע, וְאֶחָד תָּם, וְאֶחָד שֶׁאֵינו יודֵעַ לִשְׁאול. חָכָם מָה הוּא אומֵר? מָה הָעֵדות וְהַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר ...

 'מניין לארבעה כוסות? רבי יוחנן בשם ר' ר' בנייה: כנגד ארבע גאולות (שמות ו): "לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם" וגו' "ולקחתי אתכם לי לעם" וגומר - והוצאתי והצלתי וגאלתי ו...

 התורה מתייחסת בפסח לארבעה בנים, כמו שאומרים בהגדה של פסח: 'כְּנֶגֶד אַרְבָּעָה בָנִים דִּבְּרָה תּורָה: אֶחָד חָכָם, וְאֶחָד רָשָׁע, וְאֶחָד תָּם, וְאֶחָד שֶׁאֵינו יודֵעַ לִשְׁאול. חָכָם מָה הוּ...

 בפסח יש ארבע מצוות שקשורות לחמץ, שלוש מצות ל"ת ומ"ע אחת: 1. שלא ימצא חמץ ברשותנו: "שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם" וגו' (שמות יב,יט). 2. איסור אכילת חמץ ושאור: "כל מחמצת ל...

 "דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא" וגו' (ויקרא יב,ב). 'אמר רבי יצחק אמר רבי אמי: אשה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, ש...

 '"צו את אהרן" (ויקרא ו,ב). פירש רש"י: אמר רבי שמעון: ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. שמעתי מהאר"י הקדוש הגבור כבוד קדושת אבי אדוני זקני מורי ורבי הגאון הקדוש רבן ש...

 "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני ה'. ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם ...

 'בשלישית פרה אדומה' (מגילה כט,ט). 'פרה אדומה - להזהיר את ישראל לטהר שיעשו פסחיהן בטהרה' (רש"י). במשנה מובא הדין שהקריאה השלישית מארבע פרשיות שקוראים זהו פרשת פרה אדומה, ומסביר רש"י שתי...

 "וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה" (ויקרא ז,כו-כז). בפרשתנו מופיע איסור אכילת דם; התורה חוזרת כמה וכמה פעמים על איסור זה, שזה מראה...

מידע אישי

2375 חידושים
103 תגובות
12174 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011