chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "וידבר ה' אל משה לאמר. פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום. והיתה לו ולזרעו אחריו...

 "מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו" (במדבר כג,י). 'והוה כיוון דחמא בלעם חייבא דבית ישראל הוון גזרין עורלתהון וטמרין בעפרא דמדברא אמר מן ייכ...

"ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים" (במדבר כג,א). '"ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחות" - ולמה שבעה מזבחות? כנגד שבעה מזבחו...

"ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים" (במדבר כב,כח). '"ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים", רמזה לו: אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלי...

 "כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב" (במדבר כג,ט). ' … הדא הוא דכתיב (במדבר כג, ט) "כי מראש צורים אראנו", אלו האבות, שנאמר (מיכה ...

 מובא על שריפת התלמוד בצרפת, שעשו שאלת חלום וענו להם שזה גזרה משמים ורמזו בפס' "וזאת חקת התורה" (במדבר יט,ב), שתרגומו: 'דָּא גְּזֵירַת אוֹרָיְתָא' (אונקלוס), כמו שמובא בשי...

 מובא על שריפת התלמוד בצרפת, שעשו שאלת חלום וענו להם שזה גזרה משמים ורמזו בפס' "וזאת חקת התורה" (במדבר יט,ב), שתרגמו: 'דָּא גְּזֵירַת אוֹרָיְתָא' (אונקלוס), כמו שמובא בשיבולי לקט: 'ו...

  '"וירא בלק”. זה שאמר הכתוב: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט” (דב' לב ד). כי לא הניח הקדוש ברוך הוא לאומות העולם פתחון פה לעתיד לבא לומר שאתה רחקתנו ולא נתת לנו כמו שנתת ...

 "ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן. וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני ה'. ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו. ולמה העליתנו ממצרים לה...

 "וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי. ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק ב...

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על" וגו' (במדבר יט,א-ב). על פרה אדומה נאמ...

 "ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלקים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל. וישלח ה' בעם את הנחש...

  "ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. ויאמר ה' אל מש...

 'ת"ר: הרואה אוכלוסי ישראל אומר: ברוך חכם הרזים. שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה. בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית, אמר: ברוך חכם הרזים, וברוך שברא כל ...

 "ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים" (במדבר יז,כג). למה יצאו ונראו שלושה דברים – פרח ציץ ושקדים, מה נרמז בזה? '"ויוצא פרח&qu...

מידע אישי

2459 חידושים
104 תגובות
12700 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011