chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה" (בראשית לב,ה). '"גרתי" – לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אבי...

  "והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך" (בראשית כח,יג). '”אל נא תקברני במצרים" … ד"א, לפי שאמר לו הקב&...

  "ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך. ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי...

 "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא" (בראשית כח,יא). התורה מספרת ששם אבנים מתחת לראשו, מדוע? אומר המדרש: 'ר' לוי ור' אלעזר בשם ר' יוסי בר זימ...

 "ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה" (בראשית כט,יח). '"וּמֹשֶׁה הָיָה רֹעֶה" הדא הוא דכתיב (חבקוק ב כ): "וה' בהיכל קדשו". אמר רבי ש...

  "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (בראשית כח,י). 'אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא: גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם, שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש. דאמ...

 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא" וגו' (בראשית כח,י-יא). 'תניא כוותיה דרבי יוסי בר' חנינא: אברהם ...

 'אמר ר' חנינא: בכ"ה בכסלו נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן, כמו שכתוב: "ביום הראשון באחד לחדש תקים את משכן”, והיו ישראל ממלמלין על משה לומר: למה לא הוקם מיד, שמא דופי אירע בו? ...

 על הפס' “ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו" (בראשית כד,סז) מביא רש"י את דברי חז"ל: '"האהלה שרה אמו" – ויביאה האהלה והרי היא ש...

 "ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען. והעמר עשרית האיפה הוא" (שמות טז, לה-לו). '"ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד בואם אל ...

 "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני. ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי" וגו' (בראשית כז, א-ב). רש"י מביא מחז"ל...

 "ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו" (בראשית כו,כ). '"ויקרא שם הבאר עשק" – יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין בפשוטי הספור תועלת, ולא ...

 "ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף. ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למ...

 "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי. ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אש...

 "עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי” (בראשית כו,ה). 'אמר רב: קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר (בראשית כו, ה) "עקב אשר שמע אברהם בקולי" וגו'...

מידע אישי

1527 חידושים
97 תגובות
7919 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011