chiddush logo

מלאכי השרת המלווים לו לאדם בליל שבת (5 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 3/1/2011

 מובא  במשנה ברורה  סימן  רסב,   "שני מלאכי השרת  מלווים  לו לאדם  בערב שבת  מבית הכנסת לביתו, אחד טוב  ואחד רע, וכשבא לביתו ומצא נר דולק שולחן ערוך ומיטה מוצעת, מלאך טוב אומר  יהי רצון...ומלאך רע  עונה אמן  בעל כרחו...".

ויש   להסתפק  האם  מלאכי  השרת  שבליל  שבת הם  מיוחדים  דווקא לשבת, או  שהם מלאכים  המלווים  את  האדם תמיד, שכן  מצאנו  אף  במקורות נוספים  שמלווים  את האדם  מלאכים.

למשל- בברכות ס,  נאמר  "הנכנס   לבית הכסא  אומר  התכבדו  מכובדים",  וראה  שם  ברש"י  שהכוונה  למלאכים.

ובתענית  יא, מובא  "שני מלאכי השרת  המלווים  לו לאדם הם  מעידים  עליו".

וכאמור,  יש  לעיין  האם מדובר  באותם  מלאכים,  או  במלאכים   שונים.

אשמח   לקבל תשובות.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (5)
אברהם לוי (3/3/2011)
איזה מלאכים מלווים אותנו בערב שבת?
לאיזה מלאכים אומרים "שלום עליכם"?
רבי יוסי בר יהודה אומר: שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. (שבת דף קיט עמוד ב).

מבאר שם המהרש"א בחידושי אגדות, בזו הלשון: כי יש לכל מצוה שבתורה מלאכים ממונים עליה, האחד מסטרא דימינא - שיהיה סניגור לאדם על קיום המצוה, והא' מסטרא דשמאלא - שיהיה קטיגור לאדם לעובר על המצוה, והן הן ב' מלאכי השרת שאמרו כאן שהן ממונים על מצות שבת.

ובפרישה (או"ח סי' רס"ב) מבאר שמלאכי השרת הללו הם יצר הטוב ויצר הרע.

והשפת אמת מביא את הפרישה הנ"ל, ושואל עליו כך: הגמרא אומרת שבערב שבת מלווים את האדם מבהכנ"ס לביתו, ומשמע שאין מלוין אותו אלא "בליל שבת". ואם מדובר "ביצר הרע", כיצד זה יתכן?

ולי הקטן נראה ליישב קושיית השפת אמת, שבאמת כוונתו לדברי המהרש"א הנ"ל - שלכל מצווה ממ
(להמשך התגובה לחץ כאן )

ישראל (13/1/2011)
ידועה הקושיא שהכותבים רמזו לה, איך אנו אומרים למלאכים "צאתכם לשלום", האם אנו מגרשים אותם.

ואני הבנתי ששני מלאכי השרת המלוים את האדם בערב שבת, הם לא המלאכים שמלוים את האדם יום יום, הם מלאכים מיוחדים שבאים לראות מה קורא בבית בערב שבת (ויתכן כמו שרפאל הסביר), ואחרי שהם רואים מה קורא בבית הם מסתלקים, הם באים במיוחד כדי לברך (או לקלל) "כך יהא לשבת הבאה".

והלשון מדויקת "שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת לביתו", מוכח שהם באים אחרי התפילה בבית הכנסת.

ולכן אומרים להם צאתכם לשלום, כיון שאחרי שהם ברכו את הבית, אחרי שהם גמרו את שליחותם הם מיד יוצאים.
רפאל (13/1/2011)
לדרכו של DL2000, אכן מובא בספרים ששני המלאכים הם הם יצר הטוב ויצר הרע. אמנם צריך להבין בכלל מה זה "מלאכים", מילה השגורה בד"כ על לשוננו בלי שאנחנו מתעמקים הרבה בפשרה ולכן רבים חושבים בטעות שמדובר ביצורים מכונפים השטים להם ברחבי העולם להוציא שליחותו של מקום לפועל, בעוד שהראשונים כבר הסכימו שאלה הם "שכלים נבדלים" שאין להם גוף ואין להם דמות הגוף ורק יש מחלוקות דקות לגבי מהותם.
באופן כללי, היצר הטוב היא הנטייה של האדם לשכל, לצורה (כפי שמובא ב"ישמח ישראל" שהאדם נברא עם נטייה לצורה ונטייה לחומר וצריך להגביר את הצורה על החומר), בעוד שהיצר הרע הוא נטייה לחומריות. שני מלאכים אלה מלווים את האדם בליל שבת, כאשר שבת היא "קודש" ולפי הסברו של ר' יוסף ג'קטיליא קודש הוא השכל (האובייקטיבי, לא הסובייקטיבי). כך מובא גם ב"דגל מחנה אפרים". אם אדם מצא בשבת שהיא מקום השכל נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, אזי היצר הטוב מברך אותו שחילים יגבר בעבו
(להמשך התגובה לחץ כאן )

אברהם לוי (6/1/2011)
איני זוכר את המקור, אך מדובר במלאכים "מיוחדים שבאים לכבוד שבת", וזו גם הסיבה שאנו אומרים "בשלום עליכם" את המשפט "בצאתכם לשלום", שהכוונה היא בעצם למלאכי יום חול שעולים לרקיע - לאחר שבאו כעת מלאכי השבת והחליפום.
DL2000 (3/1/2011)
שמעתי פעם שהמלאכים שבאים בליל שבת הם המלאכים הרגילים המלווים את האדם בכל יום ויום.