chiddush logo

רמזי קדש ורחץ

נכתב על ידי שמואל, 16/3/2010

 

הרמזים שבסדר "קדש ורחץ"

מתוך ספרים שזכיתי להוציא לאור - מעגלי החיים. שמואל 050-6284-199

תלי תלים של רמזים ישנם בסימני ההגדה. והמדקדקים במצוות מקפידים לקרוא כל סימן על מקומו ולבטאו בפה, כקריאת ההגדה ממש, מפני קדושת תיבות אלה וקדושת מחברן.

 

 הסביר בספר תורת משה: בשיטת המוסר 

קדש – תחילה צריך לקדש עצמו במותר לו.

רחץ – אחר כך ירחץ, ראוי לך שתרחץ מכל אשמת דבר, להתרחק מהעבירות שבידך.

כרפס – אחר הרחיצה, קנה מדות קנייניות טובות, שלא תרדוף אחר המותרות כי אם טוב ארוחת ירק בחומץ ותצמצם עצמך.

וזהו הכרפס, או שאר ירקות מצטמק ויפה לו. אבל במתן לעני אל תצמצם. וזהו נרמז באותיות כ' ר' פ' ס' : כר - כלומר תמלא כף (פירוש צדקה) לבעל ריש ועני. פס -  לומר כי אחרי מלאך כף הריש (שכבר נתת לעני הצדקה) , גם בפה תסמכהו כי תפייסהו.

יחץ - ושמא תאמר כי מה אעשה ואין ידי משגת, פרוס לרעב לחמך, חציה לך וחציה לעני.

מגיד רחצה - היה מגיד לעם שירחצו מטומאותיהם וישובו גם הם עד ה', שתהיה זוכה ומזכה.

מוציא מצה -  היצר הטוב הוא כטמון לפני היצר הרע, יצא בגבורתו בעזרת תשובה ומעשה הצדקה. וזהו מוציא מצה, כי תהיה מוציא היצר הטוב הנקרא מצה כמו שאמרו חכמי האמת הפך החמץ שהוא היצר הרע.

ההבדל בין חמץ ומצה אינו אלא שבזה יש אות ח ובזה האות ה. ההבדל בין האות ח לאות ה שבזה הרגל סגורה לגג ולזה הרגל תלויה. כי היצר הטוב רגלו תלויה רמז לבעלי תשובה שנכנסים משם, כמו שאמרו ז"ל (מנחות כט:) העולם הזה נברא בה"א כאכסדרה כו', אך המחזיק ביצר הרע סותם בין ירך הה"א וגגה ונועל דלת התשובה. וזהו חי"ת של חמץ, שבו שאור שבעיסה המחמיץ ומעפש העיסה.

 

מרור כורך - ואחר צאת היצר הטוב בגבורתו, את המרור, הוא היצר הרע כי מר הוא תשקע בטיט.  ואחרי כן תוסיף כי יהיה כורך, כי תהיה כורך המרור עם המצה. והוא כי היצר הטוב תכרוך עם היצר הרע, שגם בו תעבוד את ה' כענין בכל לבבך בשני יצריך (ברכות נד.) שיהיה נגרר אחר היצר הטוב.

 

שולחן עורך - ובזה תהיה שולחן עורך בגן עדן ואוכל טוב בעולם הבא, כמו שנאמר (תהלים לא) "מה רב טובך אשר צפנת כו".

הלל נרצה - ואחר כך הלל של חירות, ונרצה לו בחלקו גן עדן.

 

פירוש נוסף: יש מפרשים את סימני הסדר באופן אחר –

קדש ורחץ – פירוש התחזק לעשות מצוות ולהתרחק מעבירות.

כרפס יחץ – כרפס הוא ירק הבא לגרר את תאוות האכילה. תאווה זו "יחץ" תשבור אותה.

מגיד רחצה – את הדיבורים שלך תרחץ שיהיו נקיים, המנע לשון הרע רכילות, נבלות הפה וכו'. דבוריך יהיה בתורה.

מוציא ומצה – "מצה" מלשון "מצה ומריבה", כשיש מחלוקת תוציא הדבר החוצה.

מרור כורך – אם יש מריריות בחיים, תנסה לכרוך את המרירות ולעשות ממנה חבילה קטנה. לא פעם יש לאדם צרה קטנה, והוא עושה ממנה צרה ענקית. העצה להתייחס לצרות כחבילה קטנה ולבטוח בהקב"ה שהכל יסתדר.

שולחן עורך – לאחר שיעשה את כל הסדר, ממילא יהיה לו "שולחן עורך", שיוכל לשבת בשקט ושלוה.

הלל נרצה – ואז הוא צריך להלל להקב"ה שכל נרצה והסתדר.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה