chiddush logo

"-

7/7/2019

 

483 "

 1. 4: "לּ וֹוֹ שּׁיִ אָ בּבּאָ בּוֹ שׂוֹ ' שׁיִ" ()
 2. 4-5: "אַ בּשׂ בּשׁוֹ וֹ וּ אַ דּ שׁ שׁ יּ כּ יּ שׁנּוּ וּיּ אָ יּ שׁ אָ שׁ שׁ אָ"
 3. 20: "לּ שׁפּ שׁ בּאַ בּוֹ"
 4. 31: "לּ שׁ שׁפּ שׁ בּאַ וֹ"
 5. 32- 1: "לּ שׁפּ בּ וֹ בּוֹ וּלּ וּ גּוֹיִ בּאָ אַ מּבּוּ "
 6. 4-5: " וֹ מּבּ שׁ שׂ שׁ בּשׁ יּ שׁ אַ בּשׁ ' וֹ אַ וּ " ()
 7. 12: "אַ שׁ בּ כּ וֹ שׁ בּ כּכּ יּ " ()
 8. 23: " וּ שׂוֹ קּ כּ שׁ שׁתּ אַ" ()
 9. 19-20: " קּ קּזּ קּ תּ פּזּ "
 10. 4: " נּ תּ יִ אַ וֹ גּוֹיִ" ()
 11. 28-29: "וּ וּ שּׁ צּדּ שּׁ שׁ בּשּׁ כּ יּ אַשׁ שׁ אַבּ שּׁ יּ וֹ בּ יּ וּ יִמּוּ שׁ אַבּ יּ שׂ בּוּ אַבּ" ()
 12. 21: " וּ בּוֹ בּוּ אָ וּ " ()
 13. 16: "לּ בּ יִשׁ לּ שׁ בּ וּ שׁ שׂ שׂ מּ"
 14. 8: " כּ דּ יִ שׂ וּ צּ דּ כּ דּ יִ שׂ וּ צּ דּ" ()
 15. 22: "אַ בּ וּ וּ שׁ שׁ תּוּ וֹ בּמּוֹ וּ כּ כּשׁ מּ" ()
 16. 19: "לּ שׂ לּ אַלּוּ וּ וֹ"
 17. 20-21: "לּ בּ שׂ שׁ אָ וֹ שׁוֹ וֹ שׁוֹ שׁ לּ אַלּוּ שׂ בּ וֹ"
 18. 43: "אַלּוּ דּ אַלּוּ לּ אַלּוּ וֹ שׁ בּ זּ וּ שׂ וֹ"
 19. 2: "לּ תּוֹ וֹ בּ שׁ שׂ שׁ בּצּ וּ בּ בּ פּ שׁ אָ יּ וֹ דּבּ "()
 20. 9: "נּוּ וֹ בּבּיִ זּ מּנּ שׂ מּנּ וּ כּ וֹ בּשׁ אַתּ שׁתּוֹ שׂ גּ זּ " ()
 21. 23- 1: " שׂ בּ סּ כּ וּ בּוֹ בּשׁ ' תּוֹ שׁ וּ שׂ ' " ()
 22. 40-41: "אַתּ תּ בּ פּ יִשּׁ כּ מּ כּסּ דּ מּךּ יּ פּ וֹ תּ כּ יִ" ()
 23. 19: " כּ אַתּ אָ בּ שׁ אַתּ וּ וּ שׁ וֹ בּתּ" ()
 24. 4-5: " שׁ שׁלּ אָוּ תּוּ שׁבּ שׁלּ כּ שׁ אָ וּ וּ בּתּ תּ" ()
 25. 9: "אָ נּוּ יּ תּשׁנּוּ צּתּ כּ יּ" ()
 26. 9: "שׁ יִמּ תּוֹ וּ " ()
 27. 22-23: "לּ בּ שׁ לּ כּ שׁ אַבּ שׂ וּ שׁ"
 28. 2-3: "אַתּ בּ כּ שׁ וּךּ אַ אָ בּ פּ שׁלּ בּ יִשׂ אַוֹ אַשׁ פּ בּ וֹ בּ יִ"()
 29. 1: "אָ שׁ שׁ וּ יִשׂ שּׁ זּ ' יּוּ אָשׁ ' כּ גּאָ וּ וֹ יּ"
 30. 9-10: "אָ וֹ דּ אַשּׂ לּ שׁ תּוֹ שׁ אָ בּ תּוֹשׁוֹ שׁתּ וּ כּסּוֹ וּ כּוֹ בּיִ אַדּ" ()
 31. 23: " דּ זּ תּשׂ וּ תּ כּ זּ וֹ שׁוֹ"
 32. 19-20: " וּ לּ בּוּ שׁתּוֹ קּ מּכּ שׁתּוֹ יִתּ פּ פּ כּ שׁ דּוֹ וֹ וֹ בּשּׁ וּ תּ וֹ יִנּ" ()
 33. 21-22: "אַ וֹ וֹ וֹיִ קּ כּ פּוֹ וּ יִנּוּ שׁ וּ שּׁ וּ יִ אָוֹ וֹשׁ שׁ כּשׁ שׁ בּ שּׁ בּ" ()
 34. 1: " בּמּתּ יִמּ גּנּ כּ וֹ דּ"
 35. 3: " מּ מּ וֹ גּ שּׁוֹ וֹ שׂ יּ שׁיִ שׁלּ" ()
 36. 12: " יִטּ וּ טּ שׁלּ"
 37. 22-23: " נּ נּ וֹ כּ יִ שׁ שׁ וֹ אַפּ תּ בּ וּ שׁ אַוֹ וּ "
 38. 15: " מּצּוֹ תּשׁ שׁ תּ צּוֹ כּשׁ וּ וֹ שׁ אָ כּ וֹ מּיִ וּ "
 39. 7-8: "אַ שׁ אַ לּ שׁ שׂוּ דּשׁ שׁתּ בּוֹ"
 40. 39: " כּשׂ תּשׂ בּ כּשׂ שּׁ תּשׂ בּ בּיִ"
 41. 18: " מּצּוֹ תּשׁ שׁ תּ צּוֹ שׁ וּ וֹ שׁ אָ כּ בּשׁ אָ מּיִ"
 42. 13: " שּׁ בּדּ כּ כּ פּ"
 43. 18: " יִ מּשׁכּ יִ "
 44. 36: " שּׁ כּ כּ פּ"
 45. 22: "שׁ שׂ שׂ אַ כּ ' שׁ שׂ בּשׁ אָשׁ"
 46. 23: "וֹ וֹ טּוֹ שׁ בּהּ בּוֹ שׂ זּ תּ"
 47. 2: "וֹ שׁ שׁ תּגּ בּ דּ וֹ בּ יּ אָ וֹ בּ בּ אָ וֹ שׁ מּנּוּ וּ אָשׁ"
 48. 3: "וֹ יִגּ בּאַ אָ אָוֹ שׁ יִ בּהּ מּנּוּ וּ אָשׁ"
 49. 36: "שׁ וּ ' בּוֹ שׁוֹ בּ יִשׂ קּ וֹ "
 50. 4: "אַ וּ מּ גּ פּ גּ כּ וּ וּ נּוּ וּ "
 51. 9-10: " תּוּ כּ שׁ בּמּיִ כּ שׁ וֹ פּ שׂשׂ בּמּיִ בּיּמּ וּנּ תּוּ שׁ וֹ פּ שׂשׂ בּיּמּ וּנּ כּ שׁ מּיִ וּכּ שׁ יּ שׁ בּמּיִ שׁ "
 52. 22-23: " לּ תּוּ אַבּ וֹ סּ וּ גּ וּ וּ שׁ וֹ שׁ וֹ אַבּ יִ שׁ וּ "
 53. 43: "אַ תּשׁקּוּ שׁ בּ שּׁ שּׁ טּמּוּ בּ בּ"
 54. 2: "אָ כּ יִ וֹ בּשׂוֹ שׂ וֹ פּ וֹ וֹ בּשׂוֹ וּ אַ כּ וֹ אַ בּ כּ"
 55. 6: " צּפּ יּ יִקּ הּ שׁ תּוֹ וֹ צּפּ יּ בּ צּפּ שּׁ מּיִ יּ"
 56. 4: " שׁפּ תּשׂוּ קּ תּשׁוּ בּ ' "
 57. 24: "אַ תּטּמּוּ בּ לּ כּ לּ וּ גּוֹיִ שׁ שׁלּ פּ"
 58. 3: "שׁ מּוֹ אָ תּוּ שׁבּ תּשׁוּ ' "
 59. 4: "אַ תּוּ סּ שׂוּ ' "
 60. 31: "אַ תּוּ יּדּ אַ תּשׁוּ אָ ' "
 61. 7-8: "שּׁ יִקּוּ שּׁ גּוּשׁ שׁהּ יִקּוּ כּ שׁ וּ דּשׁתּוֹ כּ וּ שׁ יִ לּ כּ וֹשׁ ' דּשׁ"
 62. 23: "אַ פּ מּבּ יִגּשׁ כּ וּ בּוֹ לּ דּשׁ כּ ' דּשׁ"
 63. 5-6: "וֹ שׁ שׁ יִגּ בּ שׁ שׁ יִ וֹ וֹ אָ שׁ יִ וֹ אָוֹ שׁ שׁ תּגּ בּוֹ אָ קּשׁ כּ בּשׂוֹ בּמּיִ"
 64. 4: "לּ וֹ ' שׁ שׁ תּוּ בּוֹ"
 65. 27-28: "אַ בּשׂוֹ שׁ שּׁ זּ וֹ כּפּ וּ שׁ יִ נּ שׁ תּ שּׁ ' שׂוּ בּ יּוֹ זּ כּ וֹ כּפּ וּ פּ ' "
 66. 39-40: "אַ בּשּׁ שׂ וֹ שׁ שּׁ בּאָפּ תּוּאַ אָ תּגּוּ ' שׁ בּיּוֹ שׁוֹ שׁבּוֹ וּיּוֹ שּׁ שׁבּוֹ וּתּ בּיּוֹ שׁוֹ פּ כּפּ תּ וּשׂתּ ' שׁ " ()
 67. 38: " ' שׁ וֹ יִ כּ וֹ "
 68. 3: " בּקּ תּוּ תּשׁוּ שׂ "
 69. 16: "אַ שׂ זּ תּ בּ שּׁ קּדּ לּוֹ יִ וּ שׁ וּתּ וּ "
 70. 41: "אַ מּ בּ בּ וֹ אָ יִכּ אָ יִוּ "
 71. 17: " שּׁ יּ דּשׁ שׂוּ כּכּ וּ"
 72. 16: "לּ [] שׂ טּוֹ וֹ שׁ אַ יִשׂ "
 73. 32: "לּ פּוּ יִשׂ כּ פּוּ מּ שׁשׁ וֹ וּשׁשׁ שׁ וֹ שּׁ"
 74. 3-4: "לּ שׁוֹ בּ אַ כּ מּשׁ שׁ לּ יּ וּ ' בּ שׁ ' בּבּ וּ וּ פּ אַ "
 75. 18: "אַ תּוּ שׁ שׁפּ קּ תּוֹ יּ"
 76. 37-38: "לּ וּ שׁפּ קּ כּ בּ וֹ שׁ פּ שׁ אַ פּ ' בּ שׁ וּוּ בּ שׁוֹ שׁפּוֹ וּ "
 77. 41-42: "לּ וּ שׁפּ בּ שׁוֹ כּ בּ וֹ שׁ פּ שׁ אַ פּ ' וּוּ שׁפּ בּ שׁפּ "
 78. 45-46: "לּ וּ שׁפּ בּ שׁ פּ שׁ אַ פּ ' בּ שׁ כּ פּ שׁ פּ שׁ אַ וּשׂ יִשׂ יּ שׁפּ וּ "
 79. 7: " שׁתּ אַבּ בּ שׁוֹ כּ "
 80. 28: " כּ יּשׁ בּאָ בּוֹ גּ וּ שׁ"

(!) ,

586
( )
? ? ? !
- (0)